เราผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงกลั่นน้ำมันดิบให้เป็นเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อนำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความปลอดภัย ตั้งแต่การผลิตจนถึงการกำจัดของเสีย เราเรียกสิ่งนี้ว่า การดูแลผลิตภัณฑ์

เราประเมินผลิตภัณฑ์ของเราด้วยความระมัดระวัง เพื่อทำความเข้าใจและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ พร้อมสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเราและให้การสนับสนุนการวิจัยหากการเปลี่ยนแปลงนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้น

เราจัดการผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต จัดทำ จำหน่าย ขนส่ง และจัดเก็บ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในระดับท้องถิ่น Shell General Business Principles และ Commitment and Policy on Health, Safety, Security, Environment (HSSE) and Social Performance ของเรา นอกจากนี้เรายังได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ระดับโลกของ ICCA ที่ได้แถลงอยู่ใน ICCA Responsible Care® Global Charter.

สำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์ แนวทางการทำงานของเราครอบคลุม:

  • เราตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และประเมินผลกระทบและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
  • เราประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่จะจัดจำหน่ายในตลาด โดยอ้างอิงจากข้อมูลการตลาด
  • เราให้ความสำคัญกับการดูแลผลิตภัณฑ์ที่ดี สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ กลุ่มธุรกิจใหม่ของเชลล์และห่วงโซ่อุปทานใหม่

เครือข่ายการดูแลผลิตภัณฑ์ของเรา

เรามีเครือข่ายทีมผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านการดูแลผลิตภัณฑ์ระดับโลก โดยทีมเหล่านี้ประกอบไปด้วย ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกับฝ่ายธุรกิจและการควบคุม ฝ่ายไอที และฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ของเราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินผลกระทบของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งวงจรชีวิต ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์เหล่านี้ประสานงานร่วมกับผู้ร่วมงานในธุรกิจต่าง ๆ ของเรา พร้อมช่วยกำหนดมาตรฐานการดูแลผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานของข้อบังคับที่จำเป็น ความต้องการทางธุรกิจ และความคาดหวังจากลูกค้าของเรา

ข้อมูลการดูแลผลิตภัณฑ์

เชลล์มีข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยข้อมูลนี้รวมถึง เอกสารด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งได้กำหนดวัตถุอันตรายอย่างชัดเจน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ การดูแลผลิตภัณฑ์ยังรวมถึง ข้อมูลด้านสุขภาพโดยทั่วไป ความปลอดภัย และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วย

สวัสดิภาพของสัตว์

เชลล์มุ่งมั่นและพยายามที่จะไม่นำสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทดสอบ เราตั้งใจที่จะทำการทดสอบด้วยทางเลือกอื่นแทนการทดลองในสัตว์ควบคู่ไปกับสร้างสรรค์ พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่อย่างปลอดภัย

แนวทางของเราสำหรับการทำการทดสอบในสัตว์ได้ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่า “3R”

  • Replace – แทนที่การทดสอบในสัตว์ด้วยวิธีการทางเลือกเมื่อเป็นไปได้
  • Reduce – ลดปริมาณสัตว์ที่ถูกนำไปใช้ในการทดสอบในสัตว์ ในกรณีที่ไม่มีวิธีการทางเลือกอื่น
  • Refine – พัฒนาวิธีการทดสอบในสัตว์โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

การทดสอบในสัตว์ที่เราได้ดำเนินการมาส่วนใหญ่ จะเป็นการทดลองกับหนูที่ได้รับการเลี้ยงดูในแล็บ ลูกหนู และปลา เราไม่ใช้แมว สุนัข หรือลิง ในการทำการทดสอบ และการปฏิบัติการการทดสอบในสัตว์ทั้งหมดนี้ได้ดำเนินการในสถานที่ทำการวิจัยที่มีใบอนุญาตและเชื่อถือได้ ถูกควบคุมโดยหน่วยงานตรวจสอบอิสระ การทดสอบในสัตว์ของเราทั้งหมดสอดคล้องกับหลักการที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ที่ควบคุมระบบการปฏิบัติการที่ดี (Good Laboratory Practice – GLP)

ท่านสามารถอ่านรายงานประจำปีเกี่ยวกับการทดสอบในสัตว์ ที่รวบรวมโดยคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระ ดังต่อไปนี้

รายงานจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพของสัตว์

หมายเหตุ: เราได้จัดทำการแก้ไขหนึ่งครั้งสำหรับรายงานประจำปีของปีนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรายงานประจำปีฉบับอื่นของ Shell Group รายงานจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพของสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ครอบคลุมรายละเอียดและข้อมูลของการดำเนินการในปี พ.ศ. 2558 โปรดทราบว่าข้อมูลนี้ แตกต่างจากรายงานของปีก่อนที่ใช้ชื่อรายงานโดยอ้างอิงถึงปีที่มีการตีพิมพ์รายงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

แนวทางของเรา

เป้าหมาย Goal Zero คือ การดำเนินงานที่จะไม่เกิดอันตรายและการรั่วไหลใด ๆ ในทุกที่ที่เราดำเนินงาน ทุกคนที่ทำงานให้กับเชลล์มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ในทุก ๆ วัน

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโรงกลั่น กระบวนการผลิตอย่างปลอดภัยและเหมาะสมในทุกขั้นตอนการผลิตทั้งหมด เพื่อป้องกันการรั่วไหลของวัตถุมีพิษร้ายแรง กระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนชัดเจนจะช่วยบริหารจัดการสินทรัพย์ รวมไปถึงการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน และความผิดพลาดทางเทคนิคต่าง ๆ

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

Shell product catalogue

Search for products by brand name or application in your preferred country and download safety data sheets (SDS) and technical data sheets (TDS) where available.

คุณค่าที่เรายึดถือ

คุณค่าหลักที่เรายึดถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

Chemicals Safety Data Sheets

A Chemicals Safety Data Sheet (SDS) describes the hazards of a product and explains how a product can be safely handled, used, and stored.