บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มีเจตนารมณ์อัน มุ่งมั่นที่จะเติมสุขให้ทุกชีวิต มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ ผลักดันแนวความคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว” เพื่อบูรณาการการศึกษาขึ้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพ โดยใช้ต้นแบบ ของ “โรงเรียนมีชัยพัฒนา” ด้วยการทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับชุมชน เป็นทั้งสถานที่สอนหนังสือสำหรับนักเรียน ปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีวินัย สร้างจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน ฝึกทักษะชีวิต อาชีพ และการทำธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แล้วสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยเชลล์ฯ ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าเชลล์ทุกท่าน กับกิจกรรม “เชลล์เติมสุข เติมโอกาส” ตลอดปี พ.ศ. 2558-2560 ทำให้เชลล์สามารถบริจาคเงิน 27 ล้านบาท มอบให้กับ มูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ เพื่อผลักดันโครงการดังล่าว มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนเป็น “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” โดยมีสถานีบริการเชลล์เป็นสถานที่ส่งมอบความสุขให้กับทุกคน ตามแนวทางการทำงานของเชลล์ที่จะ “เติมสุขให้ทุกชีวิต หรือ Making Life’s Journey Better”

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เน้นการบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพ ทั้งการเกษตรกรรมสมัยใหม่และความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนและครอบครัวสามารถบริหารจัดการกิจการของตนเอง มีทักษะในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพด้วยตนเองต่อไปในอนาคต ทั้งยังช่วยสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งได้ โดยโครงการนี้เน้นการดำเนินงานด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ

  1. พัฒนาศักยภาพและทักษะทางการเกษตร (Empowerment and Agriculture Training) ประกอบด้วย 1) การอบรมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน และ 2) การอบรมนักเรียนและผู้ปกครอง ให้มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการทำธุรกิจโดยเริ่มที่ธุรกิจเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแหล่งเงินกู้
  2. การเรียนรู้ธุรกิจฟาร์มขจัดความยากจน (Poverty Eradication Farm) ผ่านการอบรมธุรกิจการเกษตรแบบใหม่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง นำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ชาวบ้านและชุมชนสามารถดำเนินการได้เอง
  3. การจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อทำธุรกิจ (Student Business Start-up Fund) สำหรับนักเรียน และครอบครัวของนักเรียนที่ยากจน
  4. การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านธุรกิจการเกษตรและการพาณิชย์ (Microcredit Loan Fund for Parents) สำหรับโรงเรียน คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน และผู้ปกครอง ให้สามารถเรียนรู้และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองได้อย่างยั่งยืน
  5. การอบรมครู (Teacher Training) ในการดูแลสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจิตสาธารณะ มีทักษะการสอนแนวใหม่ รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษแบบก้าวหน้า
  6. การดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อม น้ำ และสุขอนามัย (Health, Environment, Water and Sanitation) ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพเบื้องต้น
  7. การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) ให้เกิดขึ้นทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น ทั้งความปลอดภัยในเรื่องการทำงาน และความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นสิ่งที่เชลล์มีความเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญอยู่เสมอ
  8. การบริหารจัดการด้านการตลาดของธุรกิจค้าปลีก (Retail business Foundation) ให้แก่นักเรียนในโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารกิจการของตนและครอบครัวได้อีกด้วย

ในช่วงแรกเริ่มโครงการ มีโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12 โรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด สำนักงานการบริหารภาคพิเศษ คือเป็นโรงเรียนสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือขาดโอกาส กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่;

โรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12 โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51- บุรีรัมย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 - อำนาจเจริญ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 -หนองคาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 - น่าน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ - ขอนแก่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 - กาญจนบุรี
โรงเรียนศรีสังวาลย์ - เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน - เชียงราย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 - ลพบุรี โรงเรียนโสตศึกษา - สุรินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 - กระบี่ โรงเรียนโสตศึกษา - ปราจีนบุรี

โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 8,771 คน จาก 12 โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพตลอดทั้งชุมชน หลังจากที่แต่ละโรงเรียนเข้ารับการอบรมทั้ง 8 กิจกรรมแล้วผลผลิตที่แต่ละโรงเรียนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมีดังนี้;

1.ผลผลิตและรายได้ที่ได้จากฟาร์มขจัดความยากจน
ชื่อโรงเรียน 2016
(เริ่มต้น)
2016
(เริ่มต้น)
2017 2017 มิถุนายน 2018
มิถุนายน 2018 ยอดรวม ยอดรวม
ชื่อโรงเรียน ผลผลิต (กก) รายได้ (บาท) ผลผลิต(กก)
รายได้ (บาท) ผลผลิต(กก) รายได้ (บาท) ผลผลิต(กก) รายได้ (บาท)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51, บุรีรัมย์

1,364

54,274

1,364

48,254

1,356

40,680

2,720

88,934

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27, หนองคาย

795

33,800

1,080

38,402

703

21,082

1,783

59,484

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33, ลพบุรี

240

14,860

1,209

49,450

1,662

49,850

2,871

99,300

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56, น่าน

510

22,200

943

33,380

1,113

33,390

2,056

66,770

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37, กระบี่

525

26,845

1,033

36,574

1,447

43,410

2,480

79,984

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54, อำนาจเจริญ

365

15,650

657

23,900

1,288

28,650

1,945

52,550

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45, กาญจนบุรี

122

5,175

981

34,800

966

28,980

1,947

63,780

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, เชียงราย

374

22,440

730

25,824

1,465

43,950

2,195

69,774

โรงเรียนโสตศึกษา, สุรินทร์

392

16,025

664

23,881

905

27,150

1,569

51,031

โรงเรียนโสตศึกษา, ปราจีนบุรี

180

10,811

705

25,302

713

21,390

1,418

46,692

โรงเรียนศรีสังวาลย์, ขอนแก่น 

670

27,400

740

26,185

1,276

38,275

2,016

64,460

โรงเรียนศรีสังวาลย์,เชียงใหม่

1,500

47,900

1,603

66,084

4,342

130,260

5,945

196,344

ผลรวม 7,037 297,380 11,709 432,036 17,236 507,067 28,945 939,103

 

2. รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อทำธุรกิจ
ชื่อโรงเรียน ทุนทั้งหมด (บาท) จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนนักเรียน (กลุ่ม) รายได้ที่เกิดขึ้นจากเงินกู้ (บาท) จำนวนชุมชน (กลุ่ม) ยอดเงินกู้ของชุมชน (บาท)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51, บุรีรัมย์

582,925

342

114

985,600

36

280,000

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27, หนองคาย

546,660

135

22

135,000

2

44,000

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33, ลพบุรี

392,933

176

38

242,000

12

128,000

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56, น่าน

410,617

186

31

204,000

10

108,000

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37, กระบี่

254,000

223

30

201,000

8

82,000

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54, อำนาจเจริญ

358,090

234

27

175,000

4

44,000

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45, กาญจนบุรี

465,076

128

33

244,000

6

56,000

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, เชียงราย

366,211

141

41

280,000

14

142,000

โรงเรียนโสตศึกษา, สุรินทร์

300,130

87

18

98,000

0

0

โรงเรียนโสตศึกษา, ปราจีนบุรี

241,100

73

14

86,000

0

0

โรงเรียนศรีสังวาลย์, ขอนแก่น 

282,060

68

22

100,000

0

0

โรงเรียนศรีสังวาลย์,เชียงใหม่

349,500

84

22

138,000

0

0

ผลรวม 4,549,302 1,877 412 2,888,600 92 884,000

การเรียนรู้ไม่ได้หยุดยั้งอยู่ที่ 12 โรงเรียนนี้เท่านั้น โครงการ”เชลล์เติมสุข” เดินหน้าสานต่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะสร้างอาชีพและโอกาสต่อไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีความสนใจตลอดทั่วประเทศ ปัจจุบันส่งผลให้มีนักเรียนที่ได้รับการอบรมจากโครงการฯ นี้แล้วถึงเกือบ 20,000 คน จาก 44 โรงเรียน เชลล์ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายโครงการต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเป้าหมายของเราต้องการส่งมอบการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย 30,000 คน ภายในปี 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

ผู้นำ

อ่านประวัติของผู้นำระดับอาวุโสของเราในประเทศไทย

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว