แนวคิดความยั่งยืนของเชลล์ปลูกฝังอยู่ในทุกส่วนการดำเนินงานของเรา เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานที่จำเป็นให้แก่ประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นด้วยความรับผิดชอบ ให้ความเคารพต่อผู้คน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของธุรกิจและบทบาทของเราในฐานะสมาชิกของสังคม

แนวทางในความยั่งยืนของเราบูรณาการเข้ากับกิจกรรมทางธุรกิจใน 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่

1. การดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และให้ผลกำไร

นี่เป็นรากฐานกลยุทธ์ของเรา ซึ่งรวมถึงการมีมาตรฐาน กระบวนการ และเครื่องมือระดับโลกเพื่อบริหารจัดการความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนระบุ หลีกเลี่ยง (หากเป็นไปได้) และลดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในโครงการและสถานที่ดำเนินงานของเรา เรารายงานผลการดำเนินงานของเราโดยการจัดทำรายงานผลความยั่งยืนประจำปี

2. การแบ่งปันผลประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้นแก่ชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงาน

ธุรกิจของเรามีการวางแผนระยะยาว ซึ่งหมายความว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้นานหลายทศวรรษ เราช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยการสร้างงาน ใช้บริการของซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น และชำระภาษีและค่าสิทธิต่าง ๆ เราสนับสนุนโครงการชุมชนอ้างอิงตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

3. การช่วยสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนกว่าเดิม

ในอีกหลายทศวรรษที่จะมาถึง พลังงานที่สะอาดขึ้นย่อมมีความต้องการสูงขึ้นเพื่อใช้พัฒนาทางเศรษฐกิจท่ามกลางแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น เราลงทุนพัฒนาพลังงานคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น โซลูชันและเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดการปล่อยมลพิษ นอกจากนี้แล้ว เรายังมีส่วนร่วมในการเสวนาสาธารณะเกี่ยวกับการกำหนดกรอบนโยบายด้านพลังงานและสภาพอากาศด้วย แต่ขนาดของความท้าทายที่โลกต้องเผชิญนั้นมีมากเกินกำลังที่บริษัทเดียว หรือหรือภาคอุตสาหกรรมเดียวจะแก้ปัญหาได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนขึ้น

แนวทางของเชลล์เพื่อความยั่งยืน

รูปสามเหลี่ยมซึ่งแสดงแนวทางของเชลล์เพื่อความยั่งยืนทั้งหมด 3 ระดับ ระดับ 1: การดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และให้ผลกำไร ระดับ 2: การแบ่งปันผลประโยชน์ในวงกว้างแก่ชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงาน ระดับ 3: การช่วยสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

เชลล์มอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งช่วยให้โลกก้าวเดินไปสู่อนาคตที่การใช้พลังงานจะส่งผลกระทบน้อยที่สุดกับโลกของเรา

ชุมชน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในทุกสถานที่ที่เราเข้าไปดำเนินงานโดยการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนใกล้เคียง