เราปฏิบัติตามแนวทางด้านที่อยู่อาศัยและสวัสดิการ (Accommodation and Welfare Guide) ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2557 โดยเป็นแนวทางที่ได้กำหนดสภาพความเป็นอยู่สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาของเราที่ปฏิบัติงานห่างไกลจากบ้าน สิ่งนี้จะช่วยกำหนดมาตรฐานสำหรับพนักงานทุกคนที่ช่วยสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้กับเรา

ทั้งนี้ เรายังต้องมั่นใจได้ว่าพนักงานและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานให้เชลล์ทุกคนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงจากพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะอยู่ห่างไกลเพียงใด สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการนำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลขั้นสูง (advanced telemedicine technology) มาใช้ โดยเทคโนโลยีเชื่อมต่อผ่านทางวีดิโอ จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เทคโนโลยีดังกล่าวทำให้การอพยพผู้คนจากพื้นที่เหล่านี้มีความจำเป็นน้อยลงและยังสามารถช่วยชีวิตได้ในขณะเดียวกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

แนวทางของเรา

เป้าหมาย Goal Zero คือ การดำเนินงานที่จะไม่เกิดอันตรายและการรั่วไหลใด ๆ ในทุกที่ที่เราดำเนินงาน ทุกคนที่ทำงานให้กับเชลล์มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ในทุก ๆ วัน

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ทุกคนที่ทำงานให้เราหรือทำงานกับเรา ล้วนมีบทบาทสำคัญในการทำให้เชลล์เป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานระดับนานาชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานจากทั่วโลกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความต้องการพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น โดยดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ความเป็นมาของเชลล์ในประเทศไทย

เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิต

คุณค่าที่เรายึดถือ

คุณค่าหลักที่เรายึดถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด