รับฟังบุคลากรของเรา

เราให้ความสำคัญกับคุณค่าของการสื่อสารและการพูดคุยกับพนักงานของเราโดยตรง และผ่านสหพันธ์พนักงานหรือสหพันธ์การค้าที่เป็นที่ยอมรับ

เราส่งเสริมให้พนักงานของเรารายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและแนวปฏิบัติของเราอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ แก่ผู้จัดการหรือพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล สายช่วยเหลือและเว็บไซต์ทั่วโลกเปิดโอกาสให้พนักงานรายงาน การละเมิดจริยธรรมและหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์, เป็นความลับและไม่เปิดเผยชื่อ.

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายช่วยเหลือทั่วโลก (ภาษาอังกฤษ)

ความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียว

พนักงานที่มีความหลากหลายและบรรยากาศการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเรา อีกทั้งยังสอดคล้องกับคุณค่าหลักที่เรายึดถือ ซึ่งได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น

ทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันของบุคลากรซึ่งมาจากวัฒนธรรม เพศและอายุที่แตกต่างกัน เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเราอย่างยิ่ง อีกทั้งช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าของเราทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระดับท้องถิ่น การมุ่งเน้นความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียวของเรารวมไปถึงลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าที่เลือกใช้เรามากขึ้นด้วย

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียวบนเว็บไซต์ทั่วโลก (ภาษาอังกฤษ)

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

การพิจารณาให้เงินเดือนระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นถึงสภาพตลาดของประเทศที่พนักงานของเราปฏิบัติงานอยู่ และระดับทักษะและประสบการณ์ระดับสูงที่เราต้องการ เราตระหนักและให้ผลตอบแทนสำหรับความสำเร็จรายบุคคล ด้วยการจ่ายเงินเดือนและโบนัสตามผลงาน และให้สวัสดิการแผนบำนาญ/การเกษียณอายุ และสวัสดิการที่ครอบคลุมการดูแลรักษาสุขภาพ

เรามีแนวปฏิบัติในการทำงานที่ยืดหยุ่นเมื่อจำเป็นและเมื่อเป็นไปได้ เราให้สิทธิ์การลาพักร้อนและลาคลอดสำหรับมารดา/บิดาในระดับที่สูงกว่าในอุตสาหกรรม เราอนุญาตให้พนักงานลางานเพื่อฝึกงานและลาเพื่อศึกษาหากเป็นไปได้ พนักงานของเราได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มผลประโยชน์พนักงาน และการสรรหาพนักงานจากสถานศึกษา

ความก้าวหน้าด้านอาชีพการงาน

เราจัดให้มีการฝึกอบรมและโปรแกรมการพัฒนาและสนับสนุนพนักงานระดับมืออาชีพแก่พนักงาน เรามีโปรแกรมส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลหรือการทำงานในต่างประเทศเพื่อช่วยเพิ่มความรู้ใหม่ให้กับพนักงานของเรา เราสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดใหม่ และเราเปิดโอกาสให้พนักงานเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เพื่อที่จะสามารถรับผิดชอบการทำงานได้มากขึ้น