โครงการช่างภาพอินเดีย, เนเธอแลนด์, 2014 - ถังเชื้อเพลิง Hazira LNG

โลกของเราต้องการพลังงานมาสนับสนุนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เชลล์ผลิตพลังงานด้วยความรับผิดชอบ โดยมุ่งมั่นที่จะจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนไปใช้พลังงานคาร์บอนต่ำในอนาคต

ก้าวสู่โลกที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

เชลล์ตระหนักมานานแล้วถึงความท้าทายเรื่องสภาพอากาศและบทบาทของพลังงานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เราเชื่อว่า ถึงแม้การพัฒนาเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นมาใหม่ นโยบายที่มีประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมยังคงมีส่วนสำคัญเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจคาร์บอนต่ำ ตลอดจนทางเลือกและโอกาสของผู้บริโภค

เชลล์สนับสนุนการจัดตั้งกลไก “การกำหนดราคา” ของคาร์บอนที่นำโดยรัฐบาล โดยมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นแนวคิดที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราดำเนินการเพื่อสร้างอนาคตพลังงานที่สะอาด

การป้องกันการรั่วไหล

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันรั่วไหลสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึมและการรั่วไหลของสารอันตราย เราจึงทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานของเราออกแบบมาอย่างดี ดำเนินการอย่างปลอดภัย และได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาที่เหมาะสม เราลงทุนในอุปกรณ์และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับจัดการกับการรั่วไหลใด ๆ ที่เกิดขึ้น

คุณภาพอากาศ

การผลิตและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอาจส่งผลต่อคุณภาพอากาศ เราได้พัฒนาเชื้อเพลิงขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้แก่ลูกค้าและมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของผู้ขับขี่ยานยนต์ เรายังพยายามลดมลพิษทางอากาศจากการดำเนินงานของเรา เช่น จำกัดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และสารอินทรีย์ระเหย

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์และเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่า 
เรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราช่วยให้ลูกค้าลดการปล่อยมลพิษได้อย่างไร

ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมของเชลล์ทดสอบตัวอย่างน้ำ

น้ำจืด

เราบริหารจัดการการใช้น้ำและใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อลดการใช้น้ำจืดของเรา เราปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับน้ำในทุกที่ที่เราดำเนินงานและยังกำหนดมาตรฐานน้ำของเราเองมาบังคับใช้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมของเรา 

เราปรับเปลี่ยนการใช้น้ำจืดของเราให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องน้ำมักจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาค ในบางกรณี เราจะใช้ทางเลือกอื่น ๆ แทนน้ำจืดในการดำเนินงานของเรา ซึ่งรวมถึงการหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การใช้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว และการใช้น้ำที่แยกเกลือออกแล้ว

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์และน้ำจืด

ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการของเราอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและชุมชนที่พึ่งพาอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพนั้น เราใช้มาตรฐานเข้มงวดเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการดำเนินงานของเราที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่สำคัญของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ซึ่งอุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือพื้นที่ในเขตอนุรักษ์

เราทำงานร่วมกับองค์กรด้านการอนุรักษ์หลายแห่งรวมถึง Earthwatch, International Union for Conservation of Nature (IUCN), Nature Conservancy และ Wetlands International โครงการที่เราร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย การฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและระบบนิเวศในบริเวณที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ดำเนินงานของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและโครงการปกป้องพื้นดินและทะเลของเรา

พลังงานในอนาคต

เราใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเราเพื่อส่งมอบพลังงานที่สะอาดและมีปริมาณมากขึ้นสำหรับประชากรในโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

เคลื่อนเข้าสู่อนาคตพลังงานที่สะอาด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

ความหมายของความยั่งยืนที่เชลล์

สำหรับเชลล์แล้ว ความยั่งยืนหมายถึงการจัดหาพลังงานที่จำเป็นให้แก่ประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็เคารพผู้คน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของพวกเขา

ชุมชน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในทุกสถานที่ที่เราเข้าไปดำเนินงานโดยการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนใกล้เคียง