คุณค่าหลักที่เชลล์ยึดถือได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น คุณค่าเหล่านี้เป็นหลักการในการดำเนินธุรกิจที่เชลล์ยึดถือมามากกว่า 40 ปี รวมถึงการส่งเสริมแนวทางเพื่อความยั่งยืนของเรา โดยพันธสัญญาเกี่ยวกับความยั่งยืนของเราถูกเพิ่มเข้ามาในปี พ.ศ. 2540


หลักการเหล่านี้ รวมถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เราดำเนินธุรกิจด้วยการยึดถือจริยธรรมที่ถูกหลอมรวมเข้าไปในแผนการทางธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจ และการตัดสินใจที่สำคัญต่าง ๆ

แนวทางของเชลล์

ความยั่งยืนถูกผนวกเข้ากับธุรกิจของเชลล์ใน 3 ระดับ

 • In operations by running a safe, efficient, responsible and profitable business

  การดำเนินธุรกิจของเชลล์ประกอบไปด้วย: ความปลอดภัย, ความรับผิดชอบ, มีประสิทธิภาพ และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดกำไร

  สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานการดำเนินธุรกิจของเรา เชลล์ยืนหยัดในการผลิต และส่งต่อพลังงานบนความรับผิดชอบ และให้เกียรติผู้อื่น รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานทั่วไป เชลล์ต้องมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของเราจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม เราได้ประยุกต์มาตรฐานสากลมาใช้เพื่อดูแลความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และวิธีที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนที่ดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อที่จะทำงาน และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกัน

 • Sustainable energy future option

  เพื่อลูกค้าของเรา: การสร้างสรรค์พลังงานที่ยั่งยืนให้มากขึ้นเพื่ออนาคต

  เชลล์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้คน และมุ่งหวังที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของพวกเขา ผ่านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ธุรกิจ และการขนส่ง เราตั้งเป้าหมายที่จะส่งผ่านความรับผิดชอบของเราผ่านผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เชลล์ต้องการที่จะปรับ พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ รวมถึงสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโลก ด้วยการผลิตพลังงานสะอาดให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อความยั่งยืนในอนาคต เรามุ่งมั่นพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา เชลล์ต้องการที่จะลดปริมาณสุทธิของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์พลังงานที่เชลล์จำหน่ายภายในครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2593 เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเป้าหมายของความตกลงปารีส

 • Making a positive Contribution

  สำหรับชุมชนและสังคม: สร้างการสนับสนุนในเชิงบวก

  เชลล์ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนที่เชลล์ดำเนินธุรกิจอยู่ และสังคมในวงกว้าง เราสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นด้วยการเพิ่มการจ้างงาน การพัฒนาทักษะ และเสาะหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน รวมถึงการจ่ายภาษี และค่ากรรมสิทธิ์ เชลล์สนับสนุนโครงการที่ริเริ่มโดยชุมชนต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของชุมชนเหล่านั้น ความมุ่งมั่นของเราคือ เชลล์จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อผู้คนกว่า 100 ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงกระแสไฟฟ้าได้ในปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนานี้ จะทำให้พวกเขาทุกคนได้รับประโยชน์มากขึ้น เรามุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาในระยะยาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

การสนับสนุนข้อตกลงระดับสากล

เชลล์ยอมรับข้อตกลงของสหประชาชาติ (UN) เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายในปี พ.ศ. 2573 และเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือรัฐบาลและสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้

เราให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับหลักการในการดำเนินธุรกิจ และการสนับสนุนสังคมของเรา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานความยั่งยืนของเชลล์

เชลล์ให้ความเคารพสิทธิมนุษยชน ที่ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ของสหประชาชาติ และหลักการดำเนินงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เชลล์ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครหลากหลายในการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนความรับผิดชอบ

Online Sustainability Report 2019

Find out more about our approach to sustainability and 2019 performance data.

View the report online

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

ความมุ่งมั่น นโยบาย และมาตรฐานการทำงาน

ความมุ่งมั่น นโยบาย และขั้นตอนการรับประกันคุณภาพของเชลล์เป็นสิ่งที่อธิบายว่าเราจะดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

พันธมิตรด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เชลล์ทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม จากการดำเนินงานของเรา รวมถึงเพิ่มประโยชน์แก่ชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

What is Shell's Net Carbon Footprint ambition?

Shell is a big company that supplies around 3% of the energy the world uses. We want to play our part and contribute to the global effort to tackle climate change and meet the goal of the Paris Agreement. Working towards our Net Carbon Footprint ambition is how we plan to do this.

คุณค่าที่เรายึดถือ

คุณค่าหลักที่เรายึดถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด