ในธุรกิจต้นน้ำ (Upstream)

เราให้ความสำคัญกับการเสาะแสวงหาแหล่งกักเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านพลังงานของเรา ในการพัฒนาแหล่งพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สำหรับธุรกิจก๊าซธรรมชาติและพลังงานใหม่

เราให้ความสำคัญกับแปลงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กลายเป็นของเหลว (GTL) เพื่อเกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บและจัดส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ธุรกิจพลังงานใหม่ก่อตั้งขึ้น เพื่อการสำรวจและลงทุนในพลังงานคาร์บอนต่ำ

ในส่วนของธุรกิจปลายน้ำ (Downstream)

เรามุ่งมั่นในการกลั่นน้ำมันดิบและพัฒนาให้เป็นน้ำมันชนิดต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนตลาดทั่วโลก ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการขนส่งของประเทศ นอกจากนั้นเรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก เหมืองทรายน้ำมันในประเทศแอฟริกาเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจปลายน้ำของเรา

โครงการและเทคโนโลยี

ทำหน้าที่ในการส่งต่อโครงการพัฒนาใหม่ๆ งานวิจัย และการพัฒนาที่จะนำไปสู่นวัตกรรมและการลดต้นทุนได้ในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลักในเว็บไซต์บริษัทของเรา (ภาษาอังกฤษ)

* หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเป็นผลมาจากการปรับการจัดสรรความรับผิดชอบใหม่ตามที่อธิบายข้างต้น เป็นการปรึกษาหารือกับตัวแทนพนักงานตามความเหมาะสม