เชลล์ทำงานร่วมกับชุมชนในหลากหลายมิติ เช่น การสร้างงานให้แก่ชุมชน การสนับสนุนให้ธุรกิจท้องถิ่นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตตามห่วงโซ่อุปทานของเชลล์ และการสร้างโอกาสเพื่อการฝึกฝนทักษะ โครงการของเราจะมีส่วนช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ชุมชนโดยรอบได้ ดังนั้น เชลล์จึงทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (SMEs) ในการทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากโครงการของเชลล์ที่อาจเกิดในพื้นที่ของชุมชน ทั้งในเรื่องการดำรงชีวิต รวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ เชลล์ยังพบปะพูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อเข้าใจความต้องการ และความกังวลของพวกเขา เพื่อลดผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมทำงานร่วมงานกับฝ่ายเทคนิค และฝ่ายธุรกิจในเรื่องดังกล่าว

ดูรายงานความยั่งยืนฉบับล่าสุดของเรา เพื่อศึกษาว่าเชลล์ดำเนินกิจกรรมทางสังคมอย่างไร

ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในชุมชน

ขั้นตอนแรกสำหรับการวางแผนโครงการใหม่ของเชลล์คือ การประเมินผลกระทบ เพื่อทำความเข้าใจถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งรวมไปถึงสุขภาพของผู้คนในชุมชน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบจะดำเนินการโดยที่ปรึกษาภายนอกผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการประเมินผลกระทบจากเชลล์

ในทุกขั้นตอนการพิจารณาแต่ละโครงการของเชลล์ เราจะพิจารณาผลกระทบต่าง ๆ และตัดสินว่าโครงการนั้น ๆ จะสามารถเดินหน้าไปอย่างดีที่สุดได้อย่างไร การพิจารณานี้อาจส่งผลให้แผนงานโครงการถูกปรับแก้ไข เช่น การปรับเส้นทางการวางแนวท่อและถนน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางต้นไม้ หรือการปรับแก้ตารางเวลาการก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากสภาพอากาศที่เลวร้ายของฤดูกาลตามแต่ละท้องถิ่น

เชลล์มีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่พร้อมอุทิศการทำงานให้กับชุมชนต่าง ๆ รวมไปถึง ประชาชนชายขอบ การจัดการผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานของคนชุมชน และการดูแลผลกระทบที่มีต่อมรดกทางวัฒนธรรม ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานให้กับโครงการของเรา จะร่วมมือกับทีมเทคนิคเพื่อแสวงหาโอกาสในการหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านั้น และลดความรุนแรงหากผลกระทบเหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เชลล์มีส่วนร่วมกับชุมชน

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

Young girl from India sitting on sand using a laptop

การมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการในระยะยาว เชลล์จำเป็นต้องทำความเข้าใจทั้งในเรื่องความต้องการ และความกังวลของผู้คนในท้องถิ่น

เชลล์ให้ความสำคัญกับการอนุญาติให้ผู้คนในชุมชนสามารถติดต่อเชลล์ได้ เพื่อนำเสนอความคิดเห็น หรือเมื่อต้องการสื่อสารกับเรา เชลล์ได้จัดทำ “วิธีการนำเสนอความเห็นจากชุมชน” ในโครงการใหญ่ ๆ เพื่อรับฟัง ติดตาม และตอบคำถาม ข้อติชมจากสมาชิกชุมชนก่อนที่จะยกระดับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว

ในประเทศโคลัมเบีย เชลล์มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นตามแนวชายฝั่งทะเลแคริบเบียน เพื่อศึกษาทำความเข้าใจความวิตกกังวลของผู้คนในระหว่างที่ทำการประมงในทะเล สืบเนื่องจากการมีส่วนร่วมในชุมชน ทำให้ชาวประมง และผู้หญิงจากชุมชนชายฝั่งของโคลัมเบียได้นำแนวทางความปลอดภัยของเชลล์เพื่อลดความเสี่ยงไปปรับใช้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวนี้

เชลล์ทำงานร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอินเตอร์เนชั่นแนล (องค์กรระดับโลกที่จัดการเกี่ยวกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นช่องทางแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเห็นจากชุมชน ได้ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทาง และเพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้ในการจัดการความวิตกกังวลของชุมชน

การบริหารจัดการเรื่องการย้ายที

A lady standing outside her new house after relocating in Kazakhstan

ในบางครั้งการทำงานของเชลล์จำเป็นที่จะต้องมีการใช้พื้นที่ชั่วคราวหรือแบบถาวรในแผ่นดินหรือในทะเลที่มีผู้คนอาศัยหรือทำงานอยู่ เชลล์จะพยายามหลีกเลี่ยงการย้ายถิ่นฐานของผู้คนในขั้นแรก แต่สำหรับกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั้น เชลล์จะทำงานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้คนในการย้ายที่อยู่ รักษาคุณภาพชีวิต และสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ขั้นตอนเหล่านี้จะดำเนินการด้วย “แผนการย้ายที่อยู่อาศัย” หรือ “แผนการฟื้นฟูความเป็นอยู่”ของเรา

ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติต้นแบบที่ดี

เมื่อเชลล์ทำงานร่วมกับชุมชน เราจะนำหลักการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ เช่น International Finance Corporation’s Environmental and Social Performance Standards รวมถึงมาตรฐานการทำงานของเชลล์ควบคู่ไปด้วย เชลล์จะพัฒนาแผนการดำเนินงานทางสังคมสำหรับทุกโครงการ รวมถึงรายละเอียดด้านการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์ และการประเมินผลกระทบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

การเข้าถึงพลังงาน

การเข้าถึงพลังงานที่ดีกว่า อาจหมายถึงความแตกต่างเรื่องความยากจนและความร่ำรวย เพราะสิ่งนี้่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การศึกษา และความสามารถในการประกอบอาชีพของพวกเขา

การจ้างงานและองค์กรท้องถิ่น

เชลล์ทุ่มเทและเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่นในประเทศที่เราดำเนินงาน

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

Online Shell Sustainability Report

View our latest report online and build your own PDF version with the topics that matter most to you.

คุณค่าที่เรายึดถือ

คุณค่าหลักที่เรายึดถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด