การทำงานร่วมกับรัฐบาล องค์กรเอกชน บริษัทพลังงานอื่น ๆ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ซื้อ และชุมชนท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมเชลล์ในหลาย ๆ ด้าน เปิดโอกาสให้เชลล์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แบ่งปันการปฏิบัติที่ดี บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร่วมกำหนดเป้าหมายในอนาคต รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนร่วมที่ให้ความสนใจในบริษัทของเรา

เชลล์ทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราในหลาย ๆ ด้าน เช่น การช่วยดำเนินการนำทุนของเชลล์ไปใช้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปกป้องความหลากหลายทางชีวภวพ รวมถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ การสร้างพันธมิตรสำคัญ เพราะทำให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม และยังเป็นแนวทางการปฏิบัติในอุตสาหกรรมของเรา

ในบางครั้งมุมมองขององค์กรที่เราร่วมงานด้วย อาจต่างไปจากมุมมองของเชลล์เอง เช่น มุมมองที่ต่างกันอาจเกิดจากความเห็นที่มีต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในกรณีนี้เชลล์จะต้องมั่นใจว่าในองค์กรของเรามีความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวในแนวทางเดียวกัน จากนั้นเชลล์จะหาหนทางในการโน้มน้าวจุดยืนภายในนโยบายต่าง ๆ

ภาพรวมการทำงานร่วมกัน

ตารางด้านล่างนี้แสดงตัวอย่างองค์กร

Shell collaborations

Environmental sustainability and climate change Human rights and social responsibility Safety and technical standards Technology and innovation Transparency and governance
American Petroleum Institute (API)

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Bonsucro

Yes

Yes

No

No

No

Canada’s Oil Sands Innovation Alliance (COSIA)

Yes

No

No

Yes

No

Center for Sustainable Shale Development (CSSD)

Yes

Yes

No

No

No

Danish Institute for Human Rights (DIHR)

No

Yes

No

No

No

Energy Institute (EI)

No

No

Yes

Yes

No

Energy Transitions Commission (ETC)

Yes

No

No

No

No

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

No

No

No

No

Yes

Global Alliance for Clean Cookstoves

Yes

Yes

No

No

No

Global Business Initiative on Human Rights (GBI)

No

Yes

No

No

No

Global Gas Flaring Reduction Partnership (GGFR)

Yes

No

No

No

Yes

Global Road Safety Partnership (GRSP)

No

No

Yes

No

No

International Association of Oil and Gas Producers (IOGP)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

International Audit Protocol Consortium(IAPC)

Yes

No

Yes

No

No

International Emissions Trading Association (IETA)

Yes

No

No

No

No

IPIECA (industry association for environmental and social issues)

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Network of Employers for Traffic Safety (NETS)

No

No

Yes

No

No

Roundtable for Responsible Soy (RTRS)

Yes

Yes

No

No

No

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Yes

Yes

No

No

No

UN Global Compact

Yes

Yes

No

No

Yes

Oil and Gas Climate Initiative (OGCI)

Yes

No

No

No

No

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Yes

Yes

Yes

No

Yes

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

พันธมิตรด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เชลล์ทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม จากการดำเนินงานของเรา รวมถึงเพิ่มประโยชน์แก่ชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่

ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการต่าง ๆ ของเราสามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่ซึ่งชุมชนต่างพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเราในด้านความหลากหลายทางชีวภาพรอบโลก

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

คุณค่าที่เรายึดถือ

คุณค่าหลักที่เรายึดถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

The energy future

How will the world produce more, cleaner energy to power our homes and cities, and fuel our vehicles in decades to come?