ทำไมการเป็นผู้ดำเนินงานสถานีบริการของเชลล์ถึงน่าสนใจ

 • ไม่ต้องมีเงินค้ำประกัน
 • ไม่ต้องแบกรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน​
 • ผลตอบแทนคือรายได้พื้นฐาน (Base Earning) + รางวัลจูงใจในการเติบโต (Growth Incentive)​
 • เชลล์เป็นผู้ดูแลต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในทุกธุรกิจ
 • เชลล์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน โดยออกแบบและกำหนดเงินรางวัลที่เหมาะสมให้พนักงาน​
 • เชลล์ช่วยควบคุมดูแลการบริหารจัดการผ่านวิธีการทำงานที่ออกแบบมาโดยเน้นการสร้างความเติบโตด้านยอดขายอย่างยั่งยืน
 • ผู้ดำเนินงานสถานีบริการบริหารจัดการงบการเงินและต้นทุนค่าใช้จ่ายตามแผนธุรกิจ โดยใช้สำนักบัญชีกลางที่เชลล์กำหนด เชลล์สนับสนุนค่าบริการทำบัญชี

และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าสอบบัญชีให้

หากคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้

 • มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
 • พร้อมจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท
 • มีเงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท​
 • มีความเป็นผู้นำ และมีทีมงานของตนเองที่พร้อมทำงาน​
 • สามารถทำงานได้เต็มเวลา
 • รักงานขายและงานบริการ ชอบดูแลลูกค้า พร้อมลงมือทำ​
 • มีทัศนคติที่ดี มีความมุ่งมั่นในการสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้เข้าใช้บริการในสถานีบริการเชลล์
 • เข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าและผู้ใช้รถในพื้นที่เป็นอย่างดี​
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจรีเทล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการสมัคร:

 • กรอกรายละเอียดใน ใบสมัครและหนังสือการให้ความยินยอม เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน
 • นำส่งแผนงานที่มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) แผนการตลาด แผนปฏิบัติงาน การดูแลทีมงาน ในรูปแบบ PowerPoint​
 • สำเนาหลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)​
 • สำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะด้านหน้าของบัตร) และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง โดยระบุ “เพื่อประกอบการสมัครเป็นผู้ดำเนินงานสถานีบริการเชลล์เท่านั้น”
 • ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล SHLTHAI-Retail-Operations-@shell.com
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-438-1543

ภายในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30–16:30 น. หรือที่อีเมล SHLTHAI-Retail-Operations-@shell.com

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติและความพร้อมในการดำเนินงานจากใบสมัคร แผนงานและเอกสารประกอบอื่นๆ ที่นำส่ง

ใบสมัครที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้

เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการสัมภาษณ์ตามกระบวนการขั้นถัดไป

เป็นผู้ลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการเชลล์ (Dealer Owned:DO)

เป็นส่วนหนึ่งของสถานีบริการน้ำมันเชลล์กว่า 43,000 แห่ง ใน 80 ประเทศทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน

เป็นผู้ลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (DO)