ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน

การเป็นผู้ดำเนินงานสถานีเชลล์ คือการที่ท่านบริหารงานด้วยตนเอง ใช้ศักยภาพความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการบุคลากร มีทัศนคติที่ดีต่อการขายและดูแลลูกค้า ใช้ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการและความประทับใจให้กับลูกค้า เพราะการบริการที่คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ

เชลล์จะให้การสนับสนุนท่านด้วยหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน คำแนะนำในการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันอย่างใกล้ชิด และที่สำคัญคือการทำงานร่วมกันอย่างซื่อสัตย์ สุจริตเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน

สิทธิประโยชน์และผลตอบแทน

 • เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยม เชลล์ วี-เพาเวอร์ ใหม่ ทั้งแก๊สโซฮอลล์ 95 และดีเซล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากน้ำมันเชื้อเพลิงยี่ห้ออื่น และยังมีน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอลล์ 91 น้ำมันเชลล์ฟิวเซฟ ดีเซล และน้ำมันเชลล์ E20 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
 • เป็นคู่ค้ากับเชลล์ซึ่งดำเนินธุรกิจน้ำมันในประเทศไทยมายาวนานกว่า 125 ปี ตามมาตรฐานที่ดีเลิศของระดับโลก
 • ผู้ดำเนินงานสถานีบริหารบุคคลากร และ จัดการรายจ่ายในสถานีด้วยตนเองโดยมีผู้จัดการเขตจากเชลล์ให้การแนะนำ
 • ผู้ดำเนินงานสถานีบริการบุคคลากรและจัดการรายจ่ายในสถานีด้วยตนเอง
 • ทำงานร่วมกันและรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้จัดการเขตเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • มีทัศนคติที่ดีต่อการขายและการดูแลลูกค้า มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้า และผู้เข้าใช้สถานีบริการน้ำมันเชลล์
 • มีความเข้าใจกลุ่มลูกค้า และผู้ใช้รถในพื้นที่เป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจค้าปลีกน้ำมันมันกับด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
 • มีความสามารถในการสรรหาบุคคลากรและบริหารบุคลากรในการบริหารสถานีบริการน้ำมัน
 • มีความพร้อมและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน (น้ำมันใส น้ำมันเครื่อง และ กรณีสถานีนั้น มีธุรกิจกาแฟ Deli café หรือ ร้านค้าสะดวกซื้อ Select จะต้องมีเงินลงทุนเพิ่มเติม)
 • เงินค้ำประกันในการทำธุรกิจ ประมาณ 1-3 ล้านบาทต่อสถานี (ในรูปแบบ Bank Guarantee หรือ Cash Guarantee) ซึ่งคืนให้เมื่อครบสัญญา
 • เงินสดหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงานสถานีบริการ ประมาณ 1 – 1.5 ล้านบาท
 • ท่านจะต้องมีความพร้อมในการเข้าทำงานที่สถานีบริการ และพร้อมเข้าร่วมประชุม และอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถานีบริการน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนการสมัคร

 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่
 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบ แผนธุรกิจ (Business Plan) แผนการตลาด (Marketing Plan) วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ อุปสรรคของธุรกิจ (SWOT Analysis)ในรูปแบบ PowerPoint presentation และหลักฐานทางการเงิน
 • ส่งใบสมัคร และเอกสารแนบทั้งหมด มาทางอีเมลล์: SHLTHAI-Retail-Operations-@shell.com
 • คณะกรรมการจะพิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร หากผ่านการพิจารณาขั้นต้น บริษัทฯ จะติดต่อกลับทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุอยู่ในใบสมัคร เพื่อนัดหมายสถานที่ วัน และเวลาสัมภาษณ์
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมลล์ : SHLTHAI-Retail-Operations-@shell.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-657-9888 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

เป็นผู้ลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (DO)

เป็นส่วนหนึ่งของสถานีบริการน้ำมันเชลล์กว่า 43,000 แห่ง ใน 80 ประเทศทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน

เป็นผู้ลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (DO)