ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน

การเป็นผู้ดำเนินงานสถานีเชลล์ คือการที่ท่านบริหารงานด้วยตนเอง ใช้ศักยภาพความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการบุคลากร มีทัศนคติที่ดีต่อการขายและดูแลลูกค้า ใช้ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการและความประทับใจให้กับลูกค้า เพราะการบริการที่คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ

เชลล์จะให้การสนับสนุนท่านด้วยหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน คำแนะนำในการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันอย่างใกล้ชิด และที่สำคัญคือการทำงานร่วมกันอย่างซื่อสัตย์ สุจริตเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน

สิทธิประโยชน์และผลตอบแทน

 • เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยม เชลล์ วี-เพาเวอร์ ใหม่ ทั้งแก๊สโซฮอลล์ 95 และดีเซล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากน้ำมันเชื้อเพลิงยี่ห้ออื่น และยังมีน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอลล์ 91 น้ำมันเชลล์ฟิวเซฟ ดีเซล และน้ำมันเชลล์ E20 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
 • เป็นคู่ค้ากับเชลล์ซึ่งดำเนินธุรกิจน้ำมันในประเทศไทยมายาวนานกว่า 125 ปี ตามมาตรฐานที่ดีเลิศของระดับโลก
 • ผู้ดำเนินงานสถานีบริหารบุคคลากร และ จัดการรายจ่ายในสถานีด้วยตนเองโดยมีผู้จัดการเขตจากเชลล์ให้การแนะนำ
 • รับผลตอบแทนตามยอดขาย โดยประมาณการคือ 45,000 – 138,000 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ดำเนินการที่บริหาร1 สถานี ทั้งนี้ขึ้นอยู่จำนวนยอดขายในแต่ละเดือน)
 • ทำงานร่วมกันและรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้จัดการเขตเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 • ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบส่วนแบ่งกำไร
 • ได้รับคำแนะนำในการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันอย่างใกล้ชิดจากเชลล์
 • มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องจากเชลล์

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 28 ขึ้นไป สัญชาติไทย
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการขายและการดูแลลูกค้า มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้า และผู้เข้าใช้สถานีบริการน้ำมันเชลล์
 • มีความเข้าใจกลุ่มลูกค้า และผู้ใช้รถในพื้นที่เป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจค้าปลีกน้ำมันมันกับด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
 • มีความสามารถในการสรรหาบุคคลากรและบริหารบุคลากรในการบริหารสถานีบริการน้ำมัน
 • มีความพร้อมและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน (น้ำมันใส น้ำมันเครื่อง และ กรณีสถานีนั้น มีธุรกิจกาแฟ Deli café หรือ ร้านค้าสะดวกซื้อ Select จะต้องมีเงินลงทุนเพิ่มเติม)
 • เงินลงทุนกรณี location นั้น มีธุรกิจกาแฟ Deli café (บริษัทมีโครงการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษร่วมกับธนาคาร ในกรณีลงทุนธุรกิจ Deli Café)
 • ท่านจะต้องมีเงินค้ำประกันในการทำธุรกิจ ประมาณ 1-3 ล้านบาทต่อสถานี (ในรูปแบบ Bank Guarantee หรือ Cash Guarantee) ซึ่งคืนให้เมื่อครบสัญญา
 • ท่านจะต้องมีเงินสดหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงานสถานีบริการ ประมาณ 1 – 2 ล้านบาท เพื่อสต็อคน้ำมันเครือง สต็อคสินค้าในร้านสะดวกซื้อซีเล็ค และคชจ.อื่น
 • ท่านจะต้องมีความพร้อมในการเข้าทำงานที่สถานีบริการ และพร้อมเข้าร่วมประชุม และอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถานีบริการน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ

เงื่อนไขในการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่
 • นำส่งแผนธุรกิจ (Business Plan) แผนการตลาด (Marketing Plan) วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของธรุกิจ (SWOT) ในรูปแบบ PowerPoint
 • สำเนาหลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ส่งใบสมัคร และเอกสารแนบทั้งหมด มาทางอีเมล SHLTHAI-Retail-Operations-@shell.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล SHLTHAI-Retail-Operations-@shell.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 084 438 1543 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
 • คณะกรรมการจะพิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร หากผ่านการพิจารณาขั้นต้น บริษัทฯ จะติดต่อกลับทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุอยู่ในใบสมัคร เพื่อนัดหมายสถานที่ วัน และเวลาสัมภาษณ์

เป็นผู้ลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (DO)

เป็นส่วนหนึ่งของสถานีบริการน้ำมันเชลล์กว่า 43,000 แห่ง ใน 80 ประเทศทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน

เป็นผู้ลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (DO)