รายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน – แนวทางความยั่งยืนของเชลล์

What is Shell’s Net Carbon Footprint ambition?

Shell wants to contribute to the global effort to tackle climate change and meet the goal of the Paris Agreement. Working towards our Net Carbon Footprint ambition is how we plan to do this.

ความยั่งยืนที่เชลล์มีความหมายอย่างไร

สำหรับเชลล์ ความยั่งยืนหมายถึง การจัดหาพลังงานที่จำเป็นต่อความต้องการให้มากขึ้น และต้องเป็นพลังงานสะอาดเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาลของเชลล์ คือการสร้างความเชื่อมั่นว่าเราสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงที่เราได้กำหนดไว้

ความมุ่งมั่น นโยบาย และมาตรฐานการทำงาน

ความมุ่งมั่น นโยบาย และขั้นตอนการรับประกันคุณภาพของเชลล์เป็นสิ่งที่อธิบายว่าเราจะดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

การประเมินผลกระทบ

เราประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของเราเพื่อหาแนวทางและการบริหารจัดการที่ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น

พันธมิตรด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เชลล์ทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม จากการดำเนินงานของเรา รวมถึงเพิ่มประโยชน์แก่ชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

เราตระหนักและเข้าใจถึงความจำเป็นในการทำงานร่วมกันกับบุคคลและองค์การต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงพาณิชย์ สิ่งแวดล้อม และสังคมของเรา

Online Shell Sustainability Report

View our latest report online and build your own PDF version with the topics that matter most to you.

View the report online