เราต้องการจะลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และชุมชนรอบพื้นที่การประกอบธุรกิจของเรา รวมถึงโครงการที่เรามีส่วนร่วม เชลล์ตั้งเป้าหมายการจัดการ และลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของคนในชุมชน ความปลอดภัย การเข้าถึงน้ำสะอาด อาหาร และรายได้ เราต้องการที่จะสร้างประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น และระบบเศรษฐกิจในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

เชลล์ดำเนินการตามมาตรฐานโดยเข้มงวดในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่ที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรม หรือพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มชนชายขอบ

เมื่อเชลล์วางแผนสำหรับโครงการใหม่ เราจะต้องประเมินเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือชุมชนที่เราดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวางแผน จนถึงการยุติการดำเนินงาน นอกจากนี้เชลล์ยังค้นหาแนวทางสำหรับการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถได้ประโยชน์จากการดำเนินงานของเชลล์ ในการสร้างประโยชน์แก่พื้นที่นั้น เช่น การสร้างอาชีพ พัฒนาความปลอดภัยทางถนน หรือการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งพลังงาน

ผลการประเมินผลกระทบของเราจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อเราได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตรงตามข้อกฎหมายในสัญญาโครงการ

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ

เชลล์ใช้หลักการเดียวกับทั่วโลกในการเริ่มวางแผนเริ่มโครงการใหม่ หรือเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีอยู่แล้ว การประเมินผลกระทบจะช่วยลดผลกระทบด้านลบตลอดเวลาการดำเนินโครงการ และสามารถโน้มน้าวทิศทางของโครงการใปในแนวทางที่ต้องการ

ในระหว่างการพัฒนาโครงการ สิ่งที่เราต้องพิจารณาได้แก่

  • เชลล์จะประเมินผลกระทบที่เป็นไปได้จากโครงการ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้ม สังคม และสุขภาพ
  • เชลล์ศึกษาโครงการต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดได้ในท้องถิ่นนั้น ๆ ความเสี่ยงนี้อาจรวมถึง การขาดแคลนน้ำ ผลกระทบกับมรดกทางวัฒนธรรม หรือความมั่นคง เป็นต้น
  • นอกจากนี้เชลล์ จะพบกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อเข้าใจความกังวลของชุมชน และร่วมงานกับองค์กรอิสระในพื้นที่นั้น ๆ ที่ได้ทำงานกับชุมชนอยู่ก่อนหน้าแล้ว

การประเมินนี้จะช่วยบ่งชี้ว่าเชลล์สามารถสร้างมรดกด้านบวกแก่ชุมชนได้อย่างไรผ่านโครงการลงทุนเกี่ยวกับสังคมของเรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

Human rights

We have the responsibility and are committed to respect human rights with a strong focus on communities, security, labour rights and supply chain conditions.

การทำงานร่วมกับชุมชน

เชลล์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนเพื่อเข้าใจถึงความกังวลและหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

คุณค่าที่เรายึดถือ

คุณค่าหลักที่เรายึดถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

The energy future

How will the world produce more, cleaner energy to power our homes and cities, and fuel our vehicles in decades to come?