ในส่วนนี้

โครงการเชลล์เติมสุข (Shell Fuel The Happiness)

นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ “เชลล์เติมสุข” ฝึกทักษะการเกษตรสมัยใหม่ที่สถานีบริการเชลล์

เราเป็นใคร

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับนานาชาติ เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยให้โลกมีอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืน เรามีพนักงานกว่า 103,000 คน และดำเนินธุรกิจในกว่า 70 ประเทศ โดยมีสัดส่วนของผู้หญิงที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์กรมากถึง 32%

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานระดับนานาชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานจากทั่วโลกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความต้องการพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น โดยดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

คุณค่าที่เรายึดถือ

คุณค่าหลักที่เรายึดถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ผู้นำ

อ่านประวัติของผู้นำระดับอาวุโสของเราในประเทศไทย

แบรนด์เชลล์

แบรนด์เชลล์ส่งเสริมคุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราไปทั่วโลก

ติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อทีมบริการลูกค้าและสำนักงานของเราในสหราชอาณาจักร

รายงานและสิ่งพิมพ์

รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน รายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน รายงานภาษี และรายงานอื่นๆ สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของเรา

ความเป็นมาของเชลล์ในประเทศไทย

เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิต