กลยุทธ์ของเราคือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในฐานะบริษัทชั้นนำด้านพลังงาน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานของโลก ด้วยการส่งมอบน้ำมัน ก๊าซ และพลังงานที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยยึดถือความปลอดภัยและความรับผิดชอบทางสังคมเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเรา

เชลล์ในประเทศไทย

เชลล์ในประเทศไทย

การดำเนินธุรกิจของเราแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจต้นน้ำ (Upstream) ก๊าซธรรมชาติและพลังงานใหม่ (Integrated Gas and New Energies) ธุรกิจปลายน้ำ (Downstream) และ โครงการและเทคโนโลยี (Projects & Technology) มีพนักงานกว่า 93,000 คนในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

เชลล์เป็นผู้นำด้านพลังงานที่มุ่งตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของโลกที่เพิ่มมากขึ้นด้วยแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมธุรกิจ

เชลล์ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับบริษัทของคุณมาอย่างยาวนาน เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างสะดวกและราบรื่นที่สุด

โครงสร้างทางธุรกิจโดยรวมของเรา

ธุรกิจต้นน้ำ (Upstream)

เราให้ความสำคัญกับการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ และมุ่งพัฒนาโครงการที่สำคัญใหม่ๆ ที่เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านพลังงานของเราจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือครองพลังงาน

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและพลังงานใหม่

เรามุ่งให้ความสนใจด้านการแปลงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และการแปลงก๊าซเป็นของเหลว (GTL)เพื่อความปลอดภัยสำหรับการจัดเก็บและการจัดส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยธุรกิจพลังงานใหม่นี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสำรวจโอกาสและการลงทุนด้านพลังงานที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ธุรกิจปลายน้ำ (Downstream)

เรามุ่งมั่นเปลี่ยนน้ำมันดิบที่ผ่านการกลั่นเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เพื่อการจัดจำหน่ายออกสู่ตลาดโลก สำหรับการนำไปใช้ทั้งในระดับครัวเรือนหรือท้องถิ่น, ในอุตสากรรม ตลอดจนการขนส่ง เชลล์ยังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสำหรับการใช้ในเชิงอุตสาหกรรมไปทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ เหมืองทรายน้ำมันในทวีปอเมริกาเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจปลายน้ำของเราเช่นกัน

โครงการและเทคโนโลยี

ธุรกิจโครงการและเทคโนโลยีทำหน้าที่ดำเนินโครงการพัฒนาใหม่ๆ รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาที่จะนำไปสู่การลงทุนที่ล้ำสมัยและต้นทุนต่ำได้ในภายภาคหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลักในเว็บไซต์บริษัทของเรา

* หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเป็นผลมาจากการปรับการจัดสรรความรับผิดชอบใหม่ตามที่อธิบายข้างต้น เป็นการปรึกษาหารือกับตัวแทนพนักงานตามความเหมาะสม

เชลล์ทั่วโลก

เชลล์ทั่วโลก

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทด้านพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก

การดำเนินธุรกิจของเราแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจต้นน้ำ (Upstream) ก๊าซธรรมชาติและพลังงานใหม่ (Integrated Gas and New Energies) และธุรกิจปลายน้ำ (Downstream) ส่วนด้านโครงการและเทคโนโลยี ทำหน้าที่จัดการโครงการหลักต่างๆ พร้อมผลักดันการวิจัยและนวัตกรรม

ธุรกิจต้นน้ำจัดการในเรื่องการสำรวจและการสกัดน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติแบบเหลว การซื้อขายและขนส่งน้ำมันและก๊าซ รวมถึงปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งสินค้าออกสู่ตลาด

ส่วนธุรกิจก๊าซธรรมชาติจัดการในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และการผลิตเชื้อเพลิง gas-to-liquids (GTL) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงการสำรวจก๊าซธรรมชาติและการสกัด การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจต้นน้ำและธุรกิจกลางน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับขนส่งก๊าซสู่ตลาด โดยส่วนธุรกิจนี้ยังได้ซื้อขายและแลกเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติ, ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), น้ำมันดิบ, กระแสไฟฟ้า, สิทธิ์การปล่อยก๊าซคาร์บอน รวมถึงจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะที่ใช้งานหนักรวมถึงเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่

ธุรกิจพลังงานใหม่ เรามองหาโอกาสใหม่ๆ และลงทุนในโครงการที่เล็งเห็นได้ว่ามีมูลค่าทางการค้าที่เพียงพอ เราเน้นการเสาะหาเชื้อเพลิงใหม่ๆ สำหรับการขนส่ง เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง ไฮโดรเจน และการชาร์จยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้เรายังให้ความสำคัญกับพลังงานจากแหล่งคาร์บอนต่ำ เช่น ลมและแสงอาทิตย์ รวมไปถึงก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจปลายน้ำของเชลล์บริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ทางเคมีต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ ที่มีการซื้อ-ขายและกลั่นน้ำมันดิบ รวมถึงวัตถุดิบอื่น ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายออกสู่ตลาดทั่วโลก เหมาะสำหรับการใช้ทั้งภายในประเทศ ในเชิงอุตสาหกรรม และการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายนี้รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล น้ำมันให้ความร้อน เชื้อเพลิงสำหรับครื่องบิน เชื้อเพลิงสำหรับเรือ เชื้อเพลิงชีวภาพ น้ำมันหล่อลื่น ยางมะตอย และกำมะถัน นอกจากนี้เรายังผลิตและจำหน่ายปิโตรเคมีทั่วโลก และธุรกิจปลายน้ำของเชลล์ยังดูแลครอบคลุมกิจกรรมด้านทรายน้ำมันอีกด้วย

หน่วยงานด้านโครงการและเทคโนโลยีของเชลล์ ดูแลโครงการที่สำคัญๆ รวมถึงขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่โซลูชันทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ให้บริการทางเทคนิคและเทคโนโลยีสำหรับงานในด้านก๊าซธรรมชาติของธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำ นอกจากนี้ หน่วยงานนี้ยังรับผิดชอบ และเป็นผู้นำในการปฏิบัติการทำงานด้านต่างๆ ภายในเชลล์ ทั้งในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การทำสัญญาและการจัดซื้อ การจัดสรรบ่อน้ำและการบริหารจัดการเกี่ยวกับแก๊สเรือนกระจก

กลยุทธ์ของเรา

กลยุทธ์ของเราคือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในฐานะบริษัทชั้นนำด้านพลังงาน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานของโลก ด้วยการส่งมอบน้ำมัน ก๊าซ และพลังงานที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยยึดถือความปลอดภัยและความรับผิดชอบทางสังคมเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา ทั้งนี้ ความสำเร็จของเชลล์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำงานร่วมกับลูกค้า รัฐบาล หุ้นส่วนทางธุรกิจ นักลงทุน และผู้มีผลประโยชน์ร่วมเท่านั้น

กลยุทธ์ของเราเกิดจากมุมมองด้านพลังงานและการแสวงหาโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในโลกรอบๆ ตัวเรา

มาตรฐานการดำเนินชีวิตที่สูงขึ้นและจำนวนของประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น ล้วนมีส่วนในการขับเคลื่อนความต้องการพลังงาน รวมถึงน้ำมันและก๊าซอย่างต่อเนื่องในอนาคต และในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความจำเป็นในการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบพลังงานที่ลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแหล่งพลังงานที่หลากหลายกำลังจะเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับตัวเลือกด้านพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับลูกค้า

จุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์

และด้วยแนวคิดนี้ เราได้วางกลยุทธ์ที่จะช่วยนำพาเราไปสู่จุดหมายดังต่อไปนี้

  • การลงทุนระดับโลก ซึ่งรวมถึงของการไหลเวียนของกระแสเงินสดและการเพิ่มขึ้นของผลกำไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นบนรากฐานด้านการเงินที่แข็งแรงและหลักทรัพย์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น
  • การมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงาน เพื่อตอบรับกับความต้องการด้านพลังงานของคนในสังคมที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น พลังงานที่สะอาดขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในตลาด รวมไปถึง
  • การรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจจากภาคสังคมที่เราดำเนินธุรกิจ เพื่อการส่งมอบสิ่งดีๆ ไปสู่สังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของเรา

การดำเนินกลยุทธ์ของเรา เน้นการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ มีความเรียบง่าย และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการเพิ่มผลตอบแทนและการไหลเวียนของเงินสดที่เป็นอิสระ ด้วยการลงทุนในโครงการที่มีความได้เปรียบ การลดต้นทุนและการส่งต่อกลุ่มธุรกิจรอง เรากำลังเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อการก้าวสู่การเป็นบริษัทที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเราเพิ่มเติม

ตัวอย่างนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

จากจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่วิเศษสุดไปสู่ข้อมูลรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญ และทุกๆ สิ่งตลอดการเดินทาง เราให้คุณอย่างครอบคลุมทุกอย่าง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์สำหรับนักขับ
ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

We supply advanced transport, heating and industrial fuels to corporate and distributing companies in many industries worldwide.

Learn more about business customer services
สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

เชลล์มอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งช่วยให้โลกก้าวเดินไปสู่อนาคตที่การใช้พลังงานจะส่งผลกระทบน้อยที่สุดกับโลกของเรา

เรียนรู้ว่าเชลล์ผลิตพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบอย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

ผู้นำ

อ่านประวัติของผู้นำระดับอาวุโสของเราในประเทศไทย

เราเป็นใคร

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับนานาชาติ เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยให้โลกมีอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืน เรามีพนักงานกว่า 103,000 คน และดำเนินธุรกิจในกว่า 70 ประเทศ โดยมีสัดส่วนของผู้หญิงที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์กรมากถึง 32%

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนที่เชลล์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโลก

พลังงานและนวัตกรรม

วิธีที่เราใช้ความฉลาดของมนุษย์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกพลังงานที่สะอาดขึ้นมาใช้ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า