'โปรแกรมการรับประกันเครื่องยนต์คืออะไร

คือโปรแกรมการรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ อันเป็นผลโดยตรงจากการใช้น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX8 สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และดีเซล ตลอดระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ให้การรับประกันตลอดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แล้วแต่ว่าอย่างใดมาถึงก่อน และผลิตภัณฑ์ เชลล์ เฮลิกส์ HX8 ให้การรับประกันตลอดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 8,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แล้วแต่ว่าอย่างใดมาถึงก่อน ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อควรทราบ

 1. การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาประสิทธิภาพที่ดีของเครื่องยนต์ และน้ำมันหล่อลื่นก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ ทั้งนี้การรับประกันเครื่องยนต์จะครอบคลุมในกรณีที่เครื่องยนต์ได้รับการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาตามระยะเวลาคู่มือการใช้งานของยานพาหนะกำหนด และความเสียหายไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของเครื่องยนต์ หรือผู้ใช้งานรถยนต์เอง
 2. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยผลิตภัณฑ์ตามระยะทาง หรือระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนด จะมีความเสี่ยงที่ทำให้เครื่องยนต์เสียหายจากการสะสมของคราบสกปรก หรือตะกอนยางเหนียวต่ำมาก ทั้งนี้การรับประกันเครื่องยนต์จะครอบคลุมเฉพาะชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์จำนวน 13 รายการ ที่อาจเกิดการสึกหรอจากการใช้งานจากผลิตภัณฑ์โดยตรง และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้
 3. หากเครื่องยนต์ชำรุดโดยเกิดจากสาเหตุอื่นร่วมด้วย และมิได้มีสาเหตุโดยตรงจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามที่กำหนดเพียงสาเหตุเดียว เชลล์จะไม่รับผิดใดๆ และผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่สร้างความเสียหายนั้นเอง
 4. ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สามารถลงทะเบียนขอรับการรับประกันเครื่องยนต์ ผ่านทางลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-206-5453 (วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30น.)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. เชลล์รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตามอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ สำหรับยานพาหนะที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ และที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของเชลล์ (“ศูนย์ตัวแทนเชลล์”) ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการน้ำมันเชลล์ และศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของเชลล์ ได้ที่ www.shell.co.th/warranty
 2. ผู้เอาประกันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ร่วมในยานพาหนะ
 3. เชลล์รับประกันยานพาหนะที่จดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการในประเทศไทย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (ร.ย.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ร.ย.2) และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ร.ย.3) ทั้งนี้ ยานพาหนะดังกล่าวต้องไม่มีการใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล หรือการปรับแต่งยานพาหนะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และการใช้งานส่วนบุคคลไม่รวมถึงยานพาหนะที่มี หรือเคยมี
  • การจดทะเบียนเป็นรถยนต์ขนส่งสาธารณะ 
  • การใช้เพื่อการแข่งขันทางกีฬา
  • การใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง
  • การใช้ก๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ได้มีการออกแบบและผลิตโดยผู้ผลิตรถยนต์ 
  • การปรับแต่ง ประกอบใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ไปจากมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ 
  • การปรับแต่งมาตรวัดระยะทาง
 4. ผู้เอาประกันต้องลงทะเบียนขอรับการรับประกันเครื่องยนต์ผ่านทาง ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-206-5453 และการรับประกันจะมีผลตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • การรับประกันจะมีผลทันทีเมื่อผู้เอาประกันลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  • การรับประกันมีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนด ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างต่อเนื่อง ตามรอบระยะเวลาหรือระยะทางที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนด ทั้งนี้ การรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เอาประกันไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกินกว่า 6 เดือนจากรอบระยะเวลาหรือระยะทางที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนด
  • การรับประกันสิ้นสุดลงเมื่อยานพาหนะมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีระยะการใช้งานมากกว่า 150,000 กม.
  • หากการรับประกันในยานพาหนะสิ้นสุดลงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ผู้เอาประกันไม่สามารถนำยานพาหนะของท่าน กลับเข้าร่วมการรับประกันได้
  • ผู้เอาประกันต้องต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางลูกค้าสัมพันธ์ 02-206-5453 ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน
 5. ผู้เอาประกันสามารถโอนสิทธิการรับประกันในยานพาหนะเดิมไปยังเจ้าของกรรมสิทธิ์ยานพาหนะท่านใหม่ได้ ทั้งนี้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ต้องมีใบสำเนาของใบเสร็จล่าสุด หรือสามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านยังปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันนี้ โดยท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของการรับประกัน
 6. ผู้เอาประกันสามารถดูข้อมูลของท่าน หรือติดต่อสายด่วนการรับประกันตลอดอายุการใช้งานได้ที่ 0-2206-5453 (ทุกวันตลอด 24 ชม.)
 7. ผู้เอาประกันต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามข้อกำหนดความหนืดของน้ำมันที่ผู้ผลิตรถยนต์ ของท่านแนะนำ หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำ และถูกต้องตามวิธีการใช้ที่เชลล์กำหนดโดย
  • เปลี่ยนไส้กรองอากาศ และไส้กรองน้ำมันเครื่อง ตามรอบระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนด
  • ดูแลและบำรุงรักษาระบบควบคุมไอเสีย และเครื่องยนต์ ตามรอบระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนด
 8. เมื่อเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ ซึ่งมีผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เชลล์ให้การรับประกัน ผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องให้เชลล์ดำเนินการแก้ไขความเสียหายได้ โดยเชลล์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าท่านได้ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันนี้ครบถ้วน และความเสียหายเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันนี้หรือไม่ และถือคำตัดสินของเชลล์ให้เป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้เชลล์ยินดีรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเชลล์โดยตรงโดยไม่มีเหตุแทรกแซง เช่น
  • ความเสียหายที่มีอยู่เดิมในเครื่องยนต์
  • อุบัติเหตุ
  • การเข้ารับการบริการหรือการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม
  • ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ได้ระบุไว้ในรายชื่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์มีความบกพร่องมาจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ หรือมีสาเหตุมาจากชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายชื่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์
  • ชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
  • การดูแลรักษาน้ำมันเครื่อง และ/หรือ น้ำหล่อเย็นไม่เป็นไปตามระดับที่ผู้ผลิตรถยนต์ระบุ
 9. หากเชลล์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันนี้ เชลล์จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายให้ตามกฎหมายทั้งนี้ไม่รวมถึง
  • การสูญเสียน้ำมันจากสาเหตุที่เครื่องยนต์กินน้ำมันมากเกินไป เพราะรถมีการสึกหรอ หรือการเสียหาย หรือการรั่วไหลของน้ำมันอยู่ก่อนหน้านี้
  • ระดับน้ำมันเครื่องที่ไม่เพียงพอในเครื่องยนต์ หรือมีการปนเปื้อนของน้ำมันเครื่องจากองค์ประกอบภายนอกอาทิเช่น น้ำหล่อเย็น หรือน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ระบบกรองอากาศ ระบบหล่อเย็น หรือการควบคุมโมดูล อิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาด และปั๊มหล่อเย็น ปั๊มน้ำมันเครื่อง หรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานล้มเหลว
  • ข้อบกพร่องอื่นใดหรือความไม่สมบูรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำมันหล่อลื่น
  • ค่าเสียหายในการซ่อมแซม ที่อยู่ภายใต้การรับประกัน สัญญา หรือนโยบายการบริการอื่นๆ ของผู้ผลิตรถยนต์
 10. การรับประกันเครื่องยนต์ ครอบคลุมถึงชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่อาจได้รับความเสียหายโดยตรงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเชลล์ ดังต่อไปนี้
  • เพลาข้อเหวี่ยง
  • ปลายใหญ่ก้านสูบและรองลื่นหลัก
  • ก้านสูบ
  • สลักลูกสูบ
  • ลูกสูบและแหวนลูกสูบ
  • วาล์ว
  • เสื้อสูบ
  • ฝาสูบ
  • เฟืองและโซ่ราวลิ้น หรือสายพานราวลิ้น
  • เพลาลูกเบี้ยว
  • ตัวตามลูกเบี้ยว
  • กระบอกสูบ
  • ตัวอัดบรรจุอากาศเทอร์โบ
 11. การรับประกันนี้ไม่มีผลบังคับใช้ และสิ้นสุดลงหาก
  • ข้อมูลในใบคำร้องหรือข้อมูลอื่นๆที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง หรือเชลล์พบว่ายานพาหนะที่ลงทะเบียนไว้ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน
  • ท่านใช้น้ำมันเครื่องอื่นนอกจากผลิตภัณฑ์ของเชลล์ หรือสารเติมแต่งน้ำมันเชื้อเพลิง
 12. หากผู้เอาประกันต้องการใช้สิทธิตามการรับประกันนี้ ท่านต้องแจ้งผู้รับประกันผ่านสายด่วนการรับประกัน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2206-5453 (ทุกวัน ตลอด 24 ชม.)
 13. การยื่นข้อร้องเรียนตามข้อ12 ข้างต้น ผู้เอาประกันต้องแจ้งและส่งสำเนาข้อมูลและเอกสาร ดังนี้
  • หมายเลขตัวถังรถยนต์
  • สมุดทะเบียนรถ
  • รายละเอียดใบเสร็จรับเงินทั้งหมดเกี่ยวกับการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
  • สมุดคู่มือยานพาหนะ (คำแนะนำทางเทคนิคจากผู้ผลิตเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษา เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ครั้งของการให้บริการบำรุงรักษาก่อนหน้านี้) หรือสำเนาเกี่ยวกับการรับบริการอื่นๆ (อย่างน้อย 3 ครั้งของการให้บริการบำรุงรักษาก่อนหน้านี้)
 14. การรับประกันนี้ไม่ได้เป็นการขยายการรับประกันอย่างเป็นทางการของผู้ผลิตรถยนต์ และไม่ได้รับประกันความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสถานีบริการน้ำมันเชลล์ หรือศูนย์ตัวแทนเชลล์
 15. เมื่อผู้รับประกันตรวจสอบข้อมูลเอกสาร และพิจารณารับข้อร้องเรียนของท่านไว้แล้ว ผู้รับประกันจะแจ้งชื่อผู้ดำเนินการตรวจสอบและศูนย์บริการสำหรับการวินิจฉัย ผู้เอาประกันต้องนำยานพาหนะเข้ารับการตรวจสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากผลการวินิจฉัยพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยตรงจริง เชลล์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าแรง ค่าอะไหล่ที่เปลี่ยนชิ้นส่วนที่รับประกันจำนวนสูงสุด 13 ชิ้น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าไส้กรองน้ำมันเครื่อง ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่จำเป็นและค่ายกรถเข้าศูนย์บริการในกรณีที่รถไม่สามารถขับขี่ได้

เชลล์ขอสงวนสิทธิในการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกการรับประกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน โดยเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลและผูกพันกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันตั้งแต่วันเวลาที่ระบุไว้ตามการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข