เชลล์ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรในบริษัท ควบคู่ไปกับมาตรฐานการทำงาน และมาตรการควบคุม สิ่งเหล่านี้จะมีส่วนในการตัดสินใจ และการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทจะกระทำในทุกระดับของเชลล์

หลักธรรมาภิบาลได้ถูกประยุกต์เข้ากับการตัดสินใจในทุกระดับของเชลล์ ตั้งแต่คณะกรรมการของรอยัลดัตช์เชลล์ (Royal Dutch Shell), คณะกรรมการเฉพาะด้าน, คณะกรรมการบริการ และทีมงาน รวมถึงทรัพยากรบุคคลที่ดำเนินงานในกิจการของบริษัท เราดูแลพวกเขาเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการตัดสินใจจะนำมาซึ่งผลดีต่อธุรกิจ

คณะกรรมการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน

หนึ่งในคณะกรรมการของเชลล์ได้แก่ คณะกรรมการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน (SESCo) ที่มีหน้าที่พิจารณา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายด้านความยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของเชลล์ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมเหล่านี้ได้ผ่านการพูดคุย ทำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ผ่านคณะกรรมการบริหารแล้ว โดยคณะกรรมการนี้ ยังมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อที่หลากหลาย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และสิทธิมนุษยชนผ่านขั้นตอนการจัดการความปลอดภัย

คณะกรรมการนี้ได้ตรวจเยี่ยมแผนกการทำงานต่าง ๆ ของเชลล์ในทุก ๆ ปี เพื่อพูดคุยกับพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้ผลิต รวมถึงสมาชิกของชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก ภายหลังจากการเยี่ยมเยียนแต่ละครั้ง คณะกรรมการของเราจะแบ่งปันสิ่งที่ได้พบเห็นแก่คณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่ในการจัดการ และรับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น คณะกรรมการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ทำงานเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของเชลล์ทั่วโลก

คณะทำงานในปัจจุบัน

การทำงานของคณะกรรมการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ประกอบไปด้วยการพิจารณาและให้คำปรึกษาเชลล์เกี่ยวกับนโยบาย และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทว่ามีความขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ และข้อบังคับด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และการดำเนินการทางสังคมของเราหรือไม่

คณะกรรมการนี้จะประชุมกันอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อที่จะพิจารณา พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคง และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินผลการทำงานด้านความยั่งยืน ตรวจสอบผลลัพธ์ และวัดผลของการพัฒนาด้านความยั่งยืน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของเชลล์ นอกจากนี้คณะกรรมการยังสำรวจประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะชนที่อาจส่งผลกระทบกับเชลล์อีกด้วย

สมาชิกคณะกรรมการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน

สมาชิกปัจจุบันของคณะกรรมการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ประกอบด้วย:

  • Hans Wijers ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558 ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัทเชลล์ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561
  • Sir Nigel Sheinwald ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการ เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2555 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา
  • Catherine Hughes ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560
  • Linda G. Stuntz ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

ความยั่งยืนที่เชลล์มีความหมายอย่างไร

สำหรับเชลล์ ความยั่งยืนหมายถึง การจัดหาพลังงานที่จำเป็นต่อความต้องการให้มากขึ้น และต้องเป็นพลังงานสะอาดเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ความมุ่งมั่น นโยบาย และมาตรฐานการทำงาน

ความมุ่งมั่น นโยบาย และขั้นตอนการรับประกันคุณภาพของเชลล์เป็นสิ่งที่อธิบายว่าเราจะดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

ผู้นำ

อ่านประวัติของผู้นำระดับอาวุโสของเราในประเทศไทย

ESG information hub

Information about our involvement in socially responsible investment and corporate governance.

คุณค่าที่เรายึดถือ

คุณค่าหลักที่เรายึดถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด