ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โลกของเราต้องการพลังงานเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน เชลล์พร้อมผลิตพลังงานด้วยความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปใช้พลังงานคาร์บอนต่ำในอนาคต

ความรับผิดชอบสำหรับเชลล์

สำหรับเชลล์ การมีความรับผิดชอบ หมายถึง การเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและมาตรฐานสากล พร้อมปฏิบัติงานให้สอดคล้องหรือให้ดียิ่งกว่ามาตรฐานซึ่งได้รับการยอมรับระดับโลก รวมไปถึงการตั้งมาตรฐานการดำเนินงานที่เคร่งครัด โดยคุณค่าหลักของเชลล์ ทั้งในด้านความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง และการเคารพผู้อื่น ล้วนสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการปฏิบัติการของเรา

นอกจากนี้ การดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบยังหมายถึงการทำความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบที่เชลล์อาจสร้างขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการปฏิบัติงานของเรา เราพยายามส่งมอบความช่วยเหลือและจัดหาสิ่งต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่นที่เข้าไปปฏิบัติงาน พร้อมพยายามลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นด้วยอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลกระทบ

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของเรา

เรามุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมและเคารพเพื่อนบ้านของเรา เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น และนี่คือเหตุผลที่เชลล์ ได้ตั้งมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป โดยมาตรฐานเหล่านี้ล้วนสอดคล้อง หรือแม้แต่ครอบคลุมเกินข้อกำหนดที่ได้บังคับใช้อีกด้วย มาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเราประกอบด้วย

  • การจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • การลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การป้องกันการรั่วซึมและการรั่วไหลของสารอันตราย
  • การลดการใช้น้ำจืด
  • การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน

มาตรฐานต่าง ๆ นี้มีการบังคับใช้ในทุกบริษัทของเชลล์ ซึ่งรวมถึงการร่วมทุนที่เราเป็นผู้ปฏิบัติการ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้ผู้ร่วมทุนนำมาตรฐานของเราไปปรับใช้ในการลงร่วมทุนต่าง ๆ แม้ว่าเราจะไม่ได้ร่วมดำเนินงานในโครงการนั้นด้วย นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมงานกับองค์กรเอกชน รัฐบาล นักวิชาการ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงที่ได้กำหนดไว้

เราได้จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกปีใน รายงานความยั่งยืนของเชลล์ (Shell Sustainability Report)

เราคิดก่อนลงมือทำ

ในแต่ละโครงการ เราจะทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางที่ผลกระทบเหล่านั้นอาจส่งผลต่อสุขภาพของคนในแต่ละชุมชน ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้เราได้มองหาแนวทางที่จะสามารถมอบความช่วยเหลือต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมได้ รวมไปถึงการช่วยลดผลกระทบเชิงลบทั้งในระหว่างการก่อสร้าง การดำเนินงาน และหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลกระทบ

การป้องกันการรั่วไหลของสารอันตราย

เนื่องจากการรั่วไหลของน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อทั้งพนักงานและชุมชนใกล้เคียง เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึมและการรั่วไหลของสารอันตรายดังกล่าว เชลล์ทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่า สถานที่ทำงานของเราได้รับการออกแบบมาอย่างดี ดำเนินการได้อย่างปลอดภัย และสถานที่เหล่านี้ได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาที่เหมาะสม เราเล็งเห็นความสำคัญในการลงทุนด้านอุปกรณ์ พร้อมผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับจัดการกับการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นได้ พนักงานทุกคนจะได้รับคำแนะนำ พร้อมวิธีการป้องกัน หลีกเลี่ยงและรับมือกับการรั่วไหลใน แนวทางการควบคุม ที่อยู่ภายใน Health, Safety, Security, Environment and Social Performance (HSSE & SP)

การรั่วไหลในทะเล

การขนส่งนับเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของเรา เราจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือทั้งกรณีการรั่วไหลในทะเลและการรั่วไหลบนพื้นดิน เพื่อป้องกันการรั่วไหลในทะเล เรือขนส่งของเชลล์ได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพโดยกำหนดให้เรือบรรทุกและเรือลำเลียงขนส่งต้องมีลำเรือสองชั้น

Managing waste

The best way to minimise waste is to avoid generating it in the first place, then to reuse or recycle any we cannot avoid. 

Minimising waste

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

หน้าที่หลักสำหรับสังคมและสำหรับเชลล์คือการหาวิธีการผลิตพลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณต่ำ

การประเมินผลกระทบ

เราประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของเราเพื่อหาแนวทางและการบริหารจัดการที่ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

Online Shell Sustainability Report

View our latest report online and build your own PDF version with the topics that matter most to you.

The energy future

How will the world produce more, cleaner energy to power our homes and cities, and fuel our vehicles in decades to come?

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานระดับนานาชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานจากทั่วโลกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความต้องการพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น โดยดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม