หลักในการดำเนินธุรกิจของเราได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจในการจัดการธุรกิจของเชลล์

หลักการดำเนินธุรกิจพื้นฐานของเชลล์

หลักการดำเนินธุรกิจขั้นพื้นฐานของเชลล์ช่วยกำหนดแนวทางความรับผิดชอบของเราที่มีต่อผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วม ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าเชลล์ดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนท้องถิ่น

ที่เชลล์ พนักงานทุกคน รวมถึงผู้รับเหมา และผู้ที่ทำงานในกิจการร่วมค้าที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ จะมีความเข้าใจ และทำงานตามหลักการดำเนินธุรกิจของเรา เชลล์สนับสนุนให้ผู้ผลิต และพันธมิตรของเราในกิจการร่วมค้าที่เชลล์ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินงานเองปรับใช้หลักการเหล่านี้ในการทำงานด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการการดำเนินธุรกิจขั้นพื้นฐานของเชลล์

HSSE & SP commitment and policy

ความมุ่งมั่นและนโยบายของเชลล์เกี่ยวกับสุขภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการดำเนินการทางสังคม (HSSE & SP) ถูกประยุกต์เข้ากับการทำงานทั้งระบบของเชลล์ สิ่งเหล่านี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อปกป้องผู้คน ชุมชนของพวกเขา และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เชลล์ดำเนินธุรกิจอยู่

เป้าหมายขอบข่ายการควบคุมของ HSSE & SP ประกอบไปด้วยข้อบังคับ 11 ประการดังต่อไปนี้

 • การจัดการผู้รับเหมาของ HSSE
 • สิ่งแวดล้อม
 • ระบบการจัดการของ HSSE & SP
 • ความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ความปลอดภัยของขั้นตอนการทำงาน
 • การขนส่ง
 • การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
 • โครงการ
 • ความมั่นคง
 • การทำงานกับสังคม

ที่เชลล์ พนักงานทุกคน รวมถึงผู้รับเหมา และผู้ที่ทำงานในกิจการร่วมค้าที่เราดำเนินธุรกิจอยู่จะต้องดำเนินงานภายใต้ขอบข่าย และนโยบายของ HSSE & SP และเรายังมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับธุรกิจ เช่น มาตรฐานการขนส่งทางเรือ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาวัตถุดิบที่ยั่งยืนของเชื้อเพลิงชีวภาพ

มาตรฐานคุณภาพการเดินเรือ

เชลล์มีมาตรฐานควบคุมคุณภาพการเดินเรือที่นำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเหตุการณ์ที่กระทบกับความปลอดภัย อุบัติเหตุ หรือน้ำมันรั่วจากการขนส่งในปริมาณมาก รวมถึงลดความเสี่ยงต่อไปนี้:

 • ความเสี่ยงต่อผู้คน
 • ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
 • ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของเชลล์
 • ความเสี่ยงในการเรียกร้องความเสียหายเป็นเงินจากเชลล์

มาตรฐานนี้ถูกนำไปใช้กับเรือขนส่งทุกขนาดที่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าของเชลล์ในปริมาณมาก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือของเชลล์

การสรรหาแหล่งที่มาของเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืน

เชลล์คือผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ที่นำเชื้อเพลิงนี้มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง เราสนับสนุนมาตรฐานความยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจว่า เชื้อเพลิงชีวภาพของเรามาจากแหล่งที่มาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2550 เชลล์ได้เปิดตัวนโยบายความยั่งยืนที่เราสามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรได้ โดยนโยบายเหล่านี้ต้องการที่จะให้พันธมิตรผู้ผลิตของเรายินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากล

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางนี้ได้ เชลล์ได้กำหนดแนวทางสำหรับสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางสังคม บรรจุอยู่ในสัญญาของผู้ผลิต ซึ่งข้อกำหนดนี้กำหนดให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และไม่ผลิตจากแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

ภายใต้นโยบายนี้ เราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้ผลิต ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน และพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดนโยบายการจัดซื้อ - การแสวงหาแหล่งที่มาของชิ้นส่วนธรรมชาติที่ยั่งยืน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ

HSSE & SP assurance

ขอบข่ายและการควบคุมตามหลักของ HSSE & SP เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มความมั่นใจให้กับขั้นตอนการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของเชลล์

สิ่งเหล่านี้คือความรับผิดชอบของ HSSE & SP และทีมงานดูแลมาตรฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระแยกออกจากคณะกรรมการความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของเชลล์ หน่วยงานนี้จะพัฒนา และส่งเสริมการใช้ข้อกำหนดและตรวจสอบความครอบคลุมตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการของเชลล์

ผลลัพธ์การตรวจสอบและข้อคิดเห็นจากผู้บริหารของเชลล์จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันตรวจสอบภายในองค์กรต่อไป

Online Shell Sustainability Report

View our latest report online and build your own PDF version with the topics that matter most to you.

View the report online

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

Business integrity

Our Code of Conduct describes how the Shell General Business Principles must be applied. We support our staff and contractors in meeting our standards and react appropriately when violations occur.

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

เราตระหนักและเข้าใจถึงความจำเป็นในการทำงานร่วมกันกับบุคคลและองค์การต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงพาณิชย์ สิ่งแวดล้อม และสังคมของเรา

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

คุณค่าที่เรายึดถือ

คุณค่าหลักที่เรายึดถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

Shell for suppliers

Building strong relationships with our contractors and suppliers is essential to delivering new projects and running our operations. In line with our Shell General Business Principles and Supplier principles, we seek to work with contractors and suppliers who contribute to sustainable development and are economically, environmentally and socially responsible.