บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (“เชลล์”) ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมายาวนานกว่า 129 ปี ยึดมั่นในคุณค่าหลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการให้เกียรติผู้อื่น และใช้คุณค่าหลักนี้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจตลอดมา เช่นเดียวกับการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เชลล์ให้ความสำคัญและเคารพกับทุกๆ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อเราล้วนมีความหมายและสำคัญยิ่ง ทั้งนี้ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ท่านสามารถติดต่อเพื่อเสนอแนะความคิดเห็นของท่านได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • เว็บไซต์ https://www.shell.co.th
  • อีเมล์: generalpublicenquiries-TH@shell.com
  • โทรศัพท์: 081-7519074 หรือ 081-9853730
  • ที่อยู่: 10 ถนน สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

ภายหลังจากได้รับการติดต่อของท่านเจ้าหน้าที่ของเราจะรีบติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อสอบถามรายละเอียดรวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม และจะได้ประสานงานรวมถึงหารือร่วมกันในการแก้ไขข้อกังวลต่างๆ ของท่าน ทั้งนี้ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องมีการลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และความเป็นไปได้ในการหาทางออกร่วมกันกับท่าน ก่อนที่เชลล์จะลงมือดำเนินการใดๆ ก็ตามเพื่อแก้ปัญหาหรือข้อกังวลนั้นๆ ของท่านให้หมดไป

ขอเรียนให้ทราบว่า เชลล์ยินดีน้อมรับทุกๆ การติชมหรือข้อเสนอแนะจากท่านที่มีต่อเรา และพร้อมจัดการแก้ไขกับความกังวลทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากการดำเนินงานของเราอย่างทันท่วงที

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เชลล์ประเทศไทย จำกัด