Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราทำงานเพื่อผลิตพลังงานที่สะอาดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และเพื่อผนวกรวมความวิตกกังวลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา

สิ่งแวดล้อม

ด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ทำให้เราค้นพบวิธีการในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินงานของเรา

สังคม

เราจัดหาพลังงานเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน เราดูแลชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ปฏิบัติงานของเรา

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยคือนโยบายหลักของเรา เรามุ่งหวังให้การเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เช่น น้ำมันรั่ว ไฟไหม้ เป็นต้น

รายงานผลความยั่งยืน

เราจัดพิมพ์รายงานความยั่งยืนของเชลล์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เพื่อแสดงให้เห็นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยุติธรรม เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนจากการจัดหาพลังงานด้วยความรับผิดชอบ