Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Shell Global Helpline

ความช่วยเหลือนี้ไม่ใช่การร้องเรียนหรือการสอบถามของลูกค้า สำหรับปัญหาการให้บริการลูกค้ากรุณาติดต่อสำนักงานเชลล์ในท้องที่ของคุณ.

สายด่วนความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทเชลล์คืออะไร?

สายด่วนความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทเชลล์ทำให้พนักงานของเชลล์และบุคคลอื่นสามารถเสนอปัญหาหรือข้อสงสัย หรือคำแนะนำในเรื่องที่การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการดำเนินธุรกิจ (SGBP) และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเชลล์ได้อย่างมั่นใจและปราศจากความกังวลถึงผลตามมา

ใครบ้างที่สามารถใช้สายด่วนความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทเชลล์?

สายด่วนความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทเชลล์นี้เป็นบริการสำหรับพนักงานประจำและพนักงานตามสัญญาจ้างในเชลล์ทุกคน รวมถึงบุคคลที่สามที่เชลล์ดำเนินธุรกิจด้วย ในกรณีที่เห็นการปฏิบัติงานโดยมิชอบจากบริษัทเชลล์หรือพนักงานความช่วยเหลือนี้ไม่ใช่ารร้องเรียนหรือการสอบถามของลูกค้า

ฉันจะเสนอข้อสงสัยหรือปัญหาผ่านความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทเชลล์ได้อย่างไร?

สายด่วนความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทเชลล์พร้อมให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมมีผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นผู้รับและรายงานผ่านทางความช่วยเหลือในนามของเชลล์ วิธีการส่งรายงานสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์สายด่วนความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทเชลล์ กรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อสงสัยหรือปัญหาของคุณ เว็บไซต์นี้รองรับถึง 14 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ บุคคลที่สามและพนักงานของเชลล์สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยตรง

2. โทรสายด่วนหาความช่วยเหลือของกลุ่มบริษัทเชลล์ในประเทศของคุณ สามารถโทรได้จากทุกประเทศที่เชลล์ดำเนินธุรกิจอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีจำเป็น สามารถใช้ล่ามในสายได้เพื่อช่วยผู้สัมภาษณ์ที่พูดภาษาอังกฤษอยู่  ในกรณีที่ภาษาที่ต้องการ ให้พูดชื่อภาษาที่ต้องการเมื่อคุณติดต่อกับผู้สัมภาษณ์

เมื่อมีการติดต่อความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทเชลล์แล้วจะเกิดอะไรขึ้น?

คุณสามารถติดต่อสื่อสารโดยไม่ระบุชื่อได้ทั้งนี้ด้วยการแจ้งความต้องการของคุณและขอสื่อสารแบบตัวต่อตัวโดยไม่มีการบันทึกชื่อหรือเลื่อกที่จะแจ้งชื่อและให้ข้อมูลติดต่อกลับก็ได้เช่นกัน

โปรดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของคุณให้มากที่สุด แต่ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นข้อเท็จจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการกล่าวหาบุคคลอื่น ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือการส่งรายงานทางเว็บไซต์ คุณจะได้รับหมายเลขรายงานและรหัส PIN เพื่อให้สามารถโทรกลับหรือเข้าเว็บไซต์มาตรวจสอบคำตอบจากทางบริษัท หรือเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

การรายงานปัญหาทั้งผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์จะจัดทำเป็นรายงานและส่งต่อไปยังเชลล์

เมื่อเชลล์ได้รับรายงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?

รายงานของคุณจะส่งต่อไปยังผู้ประสานงานประจำภูมิภาคซึ่งจะเป็นผู้ประเมินรายงานและจัดส่งไปยังผู้จัดการที่ดูแลเป็น 

รายกรณีเพื่อตัดสินการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

หากรายงานดังกล่าวเป็นคำถาม หรืออาจเป็นข้อสงสัยที่ต้องการคำแนะนำ 

รายงานนั้นจะส่งไปยังบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะให้คำแนะนำ เช่น 

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่งตั้งในเรื่องต่างๆ หรือสมาชิกของฝ่ายกฎหมาย 

ในกรณีที่รายงานมีลักษณะเป็นข้อกล่าวหาซึ่งต้องได้รับการสอบสวนอย่างละเอียด 

จะมีการแต่งตั้งผู้สอบสวนหรือทีมสอบสวน โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับผู้สอบสวนที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมแล้วจากประเทศที่มีการเสนอรายงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น

หากเหตุที่รายงานต้องการผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีอยู่ในเชลล์ อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกต้องมีการรักษาความลับอย่างเข้มงวด

รายละเอียดของเหตุการณ์ โดยเฉพาะการระบุตัวตนของบุคคลที่รายงานและบุคคลอื่นใดที่โดนกล่าวถึงในรายงานจะเก็บรักษาเป็นความลับและแจ้งให้ทราบในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทราบเท่านั้น การสอบสวนจะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและเป็นไปตามตรงของวัตถุประสงค์ของเหตุนั้น

ในกรณีที่พบว่าข้อกล่าวหาเป็นจริง บริษัทในประเทศนั้นจะตัดสินการดำเนินการต่อไป.