Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Crystal car engine display

เรียนรู้วิธีการทำงานของน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ และความสำคัญของน้ำมันเครื่องต่อการบำรุงรักษารถยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเรียนรู้ว่าคุณสามารถตรวจสอบน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองง่ายเพียงใด แล้วมาดูในส่วนของคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ว่าผู้เชี่ยวชาญของเราได้ช่วยตอบปัญหาอะไรไว้บ้าง รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับประเภทของน้ำมันเครื่องรถยนต์

น้ำมันเครื่องรถยนต์ทำงานอย่างไร

ภายในเครื่องยนต์ของรถคุณ

หน้าที่หลักของน้ำมันเครื่องคือ การหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องยนต์ ดูว่าน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ทำงานอย่างไรภายในเครื่องยนต์ของคุณ

การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของคุณ

ศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องเพื่อเป็นกุญแจไขความรู้ของเราในการตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ และการตรวจเช็คความผิดปกติอื่นๆ เช่นจากสัญญาณเตือน เสียง หรือกลิ่นภายในรถยนต์

ตอบคำถามและไขความเชื่อที่มักได้ยินบ่อยๆ

นอกจากจะแบ่งปันเคล็ดลับบางอย่างแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเชลล์ยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ด้วย

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์

น้ำมันสังเคราะห์มีคุณสมบัติดีกว่าและให้สมรรถนะเหนือกว่าน้ำมันแร่ มาค้นหาสาเหตุกัน