Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Find your ideal Fuel card - Perfectly crafted to the size of your fleet

ไม่ว่าบริษัทของท่านจะดำเนินธุรกิจประเภทใด ท่านสามารถหาบัตรเติมน้ามันที่ตรงกับความต้องการของท่านได้อย่างลงตัว

บัตร สำหรับรถยนต์และรถตู้

ถ้าท่านใช้รถตู้และรถยนต์ เลือกบัตร ที่ให้ท่านได้รับประโยชน์จากเครือข่ายบริการของเชลล์, คุณภาพน้ำมัน และประสบการณ์ที่ยาวนาน

บัตร สำหรับรถบรรทุกและรถบัส

ไบัตร เชลล์คาร์ด ให้ท่านสามารถใช้บริการเครือข่ายที่เหมาะกับรถบรรทุกของเชลล์ได้, รวมถึงคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง และประสบการณ์ที่มีมายาวนาน

Page Tools