Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

โครงสร้างธุรกิจทั่วโลกของเรา

ธุรกิจของเราแบ่งออกเป็น ธุรกิจต้นน้ำ (Upstream) ก๊าซธรรมชาติและพลังงานใหม่ ธุรกิจปลายน้ำ (Downstream) และโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยี