Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

เขลางค์นคร LPRU

ชื่อทีม  เขลางค์นคร LPRU

ชื่อสถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ประเภทรถ  รถต้นแบบ(Prototype)

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันเบนซิน

แนวความคิด  ใน การออกแบบรถยึดหลักกฏกติกาของการแข่งขันของ  Shell และสรีระของผู้ขับขี่เป็นหลัก  แนวคิดที่จะทำให้เกิดความประหยัด  มี 2ส่วน  ได้แก่  รถและผู้ขับขี่  รถที่ใช้แข่งประกอบไปด้วยระบบต่าง ๆ  ได้แก่  โครงสร้างตัวถังที่เบา  เครื่องยนต์ปรับแต่งให้ได้สมรรถนะที่เหมาะสมระบบการจ่ายน้ำมันใช้ระบบหัว ฉีด  ระบบบังคับเลี้ยวที่ถูกต้อง  ระบบส่งกำลังโดยโซ่  มีเกียร์  3 ความเร็ว  ผู้ขับขี่ต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถ

การออกแบบตัวรถ เน้นรูปลักษณ์ที่ลู่ลมเพื่อลดแรงต้านของอากาศ โดยมีแรงบันดาลใจจากลักษณะของหยดน้ำซึ่งอาจตีความหมายอีกหนึ่งของการรวม น้ำใจและหยาดเหงื่อแรงงานของทั้งนักศึกษาและอาจารย์เพื่อสร้างรถ ประหยัด พลังงานที่ชื่อว่า "SPEED ONE" ขึ้นมา

Sperm

ชื่อทีม  Sperm

ชื่อสถาบัน  มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

ประเภทรถ  รถต้นแบบ (Prototype)

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันเบนซิน

แนวความคิด  สิ่งหนึ่งที่ทีมคิดคือการคิดค้น ออกแบบที่จะช่วยให้รถมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว นั่นก็คือประโยชน์จากการใช้ระบบแอร์โรไดนามิคในการออกแบบเพื่อทำให้รถมีความเพรียวลมและ เพิ่มสมรรถนะในการขับเคลื่อนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

Auto Max

ชื่อทีม    Auto Max

ชื่อสถาบัน   วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภทรถ  รถต้นแบบ (Prototype)

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน

แนวความคิด การดีไซน์ตัวรถออกแบบมาให้คล้ายกับปลาโลมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่  ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงโดยในส่วนของเครื่องยนต์จะมี 2 หัวฉีด และ 2 หัวเทียน ในการวิ่งจะใช้เวลาในการสตาร์ท 3-5 วินาที โดยจะปล่อยให้รถไหลไปเป็นระยะทางยาว เพื่อให้ได้ ระยะทางที่ไกลที่สุด โครงสร้างทุกชิ้นส่วน จัดทำขึ้นโดยนักศึกษาของทางวิทยาลัยเอง

Challenger

ชื่อทีม  Challenger

ชื่อสถาบัน  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประเภทรถ   รถต้นแบบ (Prototype)

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน

แนวความคิด  ในปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักในการ นำไปเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานอื่นๆ เพื่อใช้ในการดำรงชีพและอำนวยความสะดวก และเชื้อเพลิงในปัจจุบันนับวันยิ่งจะหมดสิ้นไป ดังนั้นการใช้ทรัพยากรน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า อย่างสูงสุด อีกทั้งจะต้องลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นแผนกเครื่องกลซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจึง ได้มอบหมายให้ผู้เรียนได้นำเอาวิชาความรู้นำมาสู่การปฏิบัติงานจริงเข้าร่วม กิจ กรรม ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดการแข่งขัน เชลล์ อีโค-มาราธอน (Shell Eco-marathon) ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้เยาวชนและนักศึกษาได้แสดงแนวความคิดสร้างสรรค์สร้างรถประหยัด เชื้อเพลิงซึ่งเป็นแนวความคิดนำไปสู่การพัฒนาวิธีการประหยัดเชื้อเพลิงใน อนาคตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบโครงสร้าง

- ออกแบบโดยร่างแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

- สร้างแบบจำลองและทำต้นแบบ

- คำนึกถึงหลัก แอร์โรไดนามิกส์

- ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงในการทำโครงสร้างหลัก โดยใช้ Unicom แทนโลหะ

- ตัวบอดี้และโครงสร้างใช้วิธีการหล่อขึ้นรูป

ThaiGER 2010

ชื่อทีม    ThaiGER 2010

ชื่อสถาบัน   วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภทรถ  รถต้นแบบ (Prototype) 

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ไฮโดรเจน

แนวความคิด เป็น ยานยนต์ต้นแบบ ประหยัดพลังงาน ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนซึ่งเป็นพลังงาน   สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี 3 ล้อ ขับเคลื่อนล้อหลัง มีห้องโดยสารที่ผู้ขับขี่นั่งได้สบาย มีความปลอดภัย ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้มุมกว้าง 180 องศา มีการตกแต่งตัวถังรถด้วยผ้าไหมไทยเพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์แห่งความ เป็นไทย

ม้าสีหมอก

ชื่อทีม    ม้าสีหมอก

ชื่อสถาบัน   วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

ประเภทรถ  รถต้นแบบ (Prototype)

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน 

แนวความคิด ทีมม้าสีหมอกเคยเข้าร่วมแข่งขัน ECO ที่จัดแข่งในประเทศไทย ที่มีการออกแบบรูปทรงแตกต่างกันไปและได้ศึกษาทีมจากต่างประเทศ  และได้ไปเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติดูปลา ม้า และเสือ ที่มีรูปทรงที่ใช้ในการวิ่งหรือว่ายได้เร็วและนำข้อมูลมาปรึกษากับทีมผสม จึงได้ข้อสรุปในการจัดทำรูปทรงโมนออกมาให้เหมาะสมต่อการแข่งขันในหลักพลศาสตร์

บ้านพุรวก

ชื่อทีม    บ้านพุรวก

ชื่อสถาบัน   โรงเรียนหนองรีประชานิมิตและโรงเรียนบ้านพุรวก

ประเภทรถ  รถต้นแบบ (Prototype)

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน

แนวความคิด ให้มีน้ำหนักเบา  สะท้อนรูปลักษณ์แห่งอนาคต เป็นรถอีโคคาร์ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4-Stroke Toyo racing

ชื่อทีม    4-Stroke Toyo racing

ชื่อสถาบัน   วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประเภทรถ  รถต้นแบบ (Prototype)

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน

แนวความคิด ประสานความคิดจากทฤษฎี ลงสู่...การปฏิบัติให้ได้โดยทางทีมได้มีการฝึกฝนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  พยายามศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่จะช่วยให้ประหยัดมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงรูปร่างของตัวรถที่ต้องยึดหลักแอร์โรไดนามิคเป็นหลัก เพื่อให้มีความเพรียวลมและการเพิ่มสมรรถะของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประดิษฐ์คิดค้นในครั้งนี้ยังได้ส่งเสริมกระบวนการทางความคิด ของนักเรียน ให้รู้จักคิด รู้จักทำ และรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ATE

ชื่อทีม    ATE

ชื่อสถาบัน   โรงเรียกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

ประเภทรถ  รถต้นแบบ (Prototype)

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิม

แนวความคิด การ ออกแบบให้รูปทรงของรถ ได้ตามหลักอากาศพลศาสตร์ มีความแข็งแรงปลอดภัย  มีความคล่องตัวในการขับขี่และมีการไหลลื่นที่ดี ออกแบบระบบต่างๆของรถให้ผู้ขับขี่ควบคุมได้ง่าย ออกแบบให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

ปัญจวิทยา

ชื่อทีม    ปัญจวิทยา

ชื่อสถาบัน   โรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา

ประเภทรถ  รถต้นแบบ (Prototype)

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน

แนวความคิด เพื่อลดแรงปะทะลมให้น้อยที่สุด ใช้กำลังงานเครื่องยนต์ให้ได้มากที่สุด พัฒนาระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงชิ้นของเครื่องยนต์เพื่อลดการเสียดสี

KU Racing

ชื่อทีม    KU Racing

ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทรถ  รถที่ใช้งานได้จริง (Urban Concept)

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ไฮโดรเจน

แนวความคิด ทีม KU Racing ได้ออกแบบรถยนต์ประหยัดพลังงานในรูปแบบ Urban Concept ซึ่งเป็นรถยนต์สำหรับใช้ในเมือง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่และความคล่องตัวในการใช้งานเป็น หลักใช้เครื่องยนต์สี่จังหวะขนาดเล็กรองรับเชื้อเพลิงทางเลือกโครงสร้างของ รถยนต์ถูกออกแบบให้แข็งแรงและมีน้ำหนักเบาโดยใช้วัสดุอลูมิเนียม ระบบช่วงล่างและบังคับเลี้ยวออกแบบให้คล้ายคลึงกับรถยนต์ขนาดใหญ่มี  ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนและความแม่นยำในการควบคุมสูงห้องผู้โดยสาร

หอวังนนท์

ชื่อทีม    หอวังนนท์ 

ชื่อสถาบัน   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ประเภทรถ  รถต้นแบบ (Prototype)

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน

แนวความคิด  ภายใต้แนวคิด HORWANG NON SMART School

Sharing & Learn  รู้จักแบ่งปันและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

Management  มีการบริหารจัดการทีมแบบมีส่วนร่วม

Accommodation     รู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิด

Responsibility  รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Teamwork  ทำงานเป็นทีม

Inno-Gen KMITL

ชื่อทีม    Inno-Gen KMITL

ชื่อสถาบัน   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเภทรถ  รถต้นแบบ (Prototype)

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ไฮโดรเจน

แนวความคิด My hydrogen, my future