Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Girl in glass smiling

เรากำลังหาผู้สำเร็จการศึกษาผู้มีความสามารถโดดเด่นเพื่อช่วยให้เราบุกเบิกวิธีใหม่ที่จะตอบสนองต่อความต้องการด้านพลังงานของโลก ขอเชิญค้นพบหนึ่งในบริษัทที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Shell Graduate Programme

ใน Shell Graduate Programme คุณจะค้นพบว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญในทีมงานระดับโลกที่มีความหลากหลายของเราในการทำงานช่วงริเริ่มโครงการต่างๆ คุณจะได้รับประสบการณ์มากคุณค่า ที่ผสมผสานกันระหว่างการฝึกอบรมอย่างมีแบบแผน การเรียนรู้ระหว่างการทำงานอย่างไม่เป็นทางการ และคำแนะนำจากที่ปรึกษา

ไม่ว่าคุณจะตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วมในความท้าทายของงานด้านวิศวกรรม หรือเข้าร่วมงานกับทีมธุรกิจชั้นนำระดับโลก Shell Graduate Programme จะช่วยคุณสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อประสบความสำเร็จในสายงาน ผู้สมัครที่มีความสามารถสูงและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญของเชลล์ที่มากความสามารถภายในเวลาสองถึงห้าปี นับจากจุดเริ่มต้น คุณจะได้รับหน้าที่รับผิดชอบที่มีการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งความรับผิดชอบที่จะเพิ่มขึ้น เป็นการส่งเสริมอาชีพของคุณโดยตรงหลังจากออกจากโครงการ

เมื่อร่วมงานกับเชลล์ คุณสามารถเข้าร่วมโครงการ Onboarding Programme เพื่อให้คุณได้เข้าถึงการทำงานภายในองค์กรและคุ้นเคยกับค่านิยมของบริษัท ทั้งหมดนี้สามารถกระทำได้ผ่านโครงสร้างศูนย์กลางที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันประกอบด้วย การหมุนเวียนการทำหน้าที่ บูรณภาพของบริษัท การพัฒนาในระดับท้องถิ่นและระดับโลก การตรวจสอบความก้าวหน้า และการประเมินผล ไม่ว่าคุณจะร่วมโครงการกับเราใน Technical , Commercial หรือ Corporate Function คุณจะได้เข้าร่วมการอบรมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโปรแกรม

Shell Graduate Programme

วิธีสมัคร Shell Graduate Programme

ไปที่ “Apply for a Shell Recruitment Day” แล้วกรอกใบสมัครและอัพโหลดประวัติส่วนตัวและการทำงานของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะทำงานในประเทศที่คุณสมัครได้

เมื่อคุณกรอกข้อมูลสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้งพร้อมคำแนะนำในการทำแบบประเมินออนไลน์ แบบประเมินออนไลน์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ซึ่งคุณต้องทำแต่ละส่วนให้เสร็จภายใน 7 วันทำการ

แบบทดสอบฝึกหัดมีให้ทดลองทำออนไลน์ หากคุณผ่านขั้นตอนพิจารณาใบสมัคร คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมคำแนะนำในการทำแบบประเมินออนไลน์ทั้ง 2 ส่วน

ส่วนที่ 1: คำถามตามความสามารถ

ส่วนแรกของแบบประเมินออนไลน์จะไม่มีการจับเวลา แต่จะใช้เวลาในการทำประมาณ 20 นาที เมื่อทำและส่งแบบประเมินแล้ว ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งผล ผู้สมัครที่สอบผ่านแบบประเมินแรกนั้น จะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเพื่อทำแบบประเมินส่วนที่สอง

ส่วนที่ 2: ภารกิจการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

ส่วนที่สองของแบบประเมินออนไลน์ประกอบด้วยสองภารกิจคือ การตัดสินใจที่จะประเมินการตอบสนองของคุณต่อสถานการณ์ที่พนักงานเชลล์พบบ่อย และภารกิจแก้ปัญหาเพื่อประเมินความสามารถของคุณในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข

ภารกิจการตัดสินใจจะไม่มีการจับเวลา แต่ภารกิจประเมินการแก้ปัญหานั้นจะมีการจับเวลา แบบประเมินนี้ควรใช้เวลาทั้งสิ้นภายใน 45 นาที

หากคุณผ่านการประเมินออนไลน์ส่วนที่สอง คุณอาจได้รับเชิญเพื่อเข้าสัมภาษณ์ที่บริษัท หรือ ผ่านทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์นี้เปิดโอกาสให้คุณพูดคุยถึงแรงจูงใจที่สมัครเข้าเชลล์แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของคุณ เล่าเรื่องราวความท้าทายที่คุณเคยพบเจอ และแสดงให้เราเห็นว่าคุณมีคุณสมบัติตรงกับสิ่งที่เรากำลังมองหา

 

หากคุณเลือกที่จะร่วม Shell Recruitment Day ในขั้นตอนที่ 1 และคุณผ่านการสัมภาษณ์แล้ว คุณจะได้รับเชิญสู่ขั้นตอนถัดไป เราจะเชิญคุณเข้าร่วมประชุมตอนบ่ายเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์แก่คุณ ในระหว่างการประชุมนี้ จะไม่มีการประเมินแต่อย่างใด

ในวันถัดไป คุณจะผ่านการทดสอบ ในรูปแบบสถานการณ์จำลองเสมือนจริง การสอบข้อเขียน การอภิปรายกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงวิเคราะห์ตนเอง รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาพร้อมนำเสนอชิ้นงาน และการสัมภาษณ์ขั้นตอนสุดท้าย

หลังผ่านการฝึกงานที่ได้รับการประเมินแล้ว คุณสามารถเข้าร่วม Graduate Programme หากมีตำแหน่งที่เหมาะสม หรือหากคุณผ่านการประเมินใของ Shell Recruitment Day เราจะแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้คุณรับทราบ รวมทั้งมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมใน Shell Graduate Programme หรือไม่

เรากำลังมองหาอะไร

ในระหว่างขั้นตอนการสมัครและการประเมิน คุณจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ต่อไปนี้

ศักยภาพ

คุณสามารถซึมซับข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจโดยใช้ข้อเท็จจริง และเสนอวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ได้ดีเพียงใด

ผลสำเร็จ

คุณสามารถทำให้สิ่งต่างๆ สำเร็จได้ดีเพียงใด (แรงกระตุ้น ความยืดหยุ่น ความมั่นใจในตัวเอง และทักษะในองค์กร)

สัมพันธภาพ

คุณทำงานเป็นทีม สื่อสาร และให้เกียรติผู้อื่นได้ดีเพียงใด