ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นกำลังถูกคุกคามทั่วโลก พืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์กำลังอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ รวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เช่น ป่าเขตร้อนที่กำลังลดจำนวนลง ความหลากหลายทางชีวภาพตกอยู่ในความเสี่ยงจากการกระทำของมนุษย์ผ่านการทำให้หน้าดินเสีย การทำประมงที่มากเกินไป การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความท้าทายอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นเช่นกัน

เราใช้ลำดับขั้นการบรรเทาปัญหาในโครงการและการดำเนินงานของพวกเรา โดยมุ่งหวังที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งการดำเนินงานเช่นนี้นับเป็นความมุ่งหมายของเราที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ แต่หากการหลีกเลี่ยงนั้นเป็นไปไม่ได้ เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดจากเราเอง หากการดำเนินงานของเราสร้างผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและชุมชนที่พึ่งพาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการดำรงชีวิต เราจะเสาะหาวิธีที่จะช่วยฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบนั้น และเรายังมองหาโอกาสที่จะส่งต่อความช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ผลกระทบเชิงบวก ในบริเวณที่เราดำเนินงาน

Engineers taking measurements

มาตรฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่เคร่งครัด

เราใช้มาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อลดการเกิดผลกระทบต่าง ๆ ที่การดำเนินงานของพวกเราอาจสร้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อยู่อาศัยที่สำคัญ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เราเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมพลังงานที่ได้เปิดตัวมาตรฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในปี พ.ศ. 2544

เราได้จัดทำการประเมินผลกระทบสำหรับโครงการสำคัญใหม่ ๆ หรือการขยายการดำเนินงานที่กำลังปฏิบัติอยู่ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่จึงได้รับการประเมิน เราพิจารณาผลกระทบข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเราต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถี่ถ้วนรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นทั้งก่อน ระหว่างและหลังการดำเนินงานของเรา

นอกจากนี้ เรายังได้พัฒนาแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพก่อนเริ่มโครงการในสิ่งแวดล้อมที่เปราะบาง ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้สามารถระบุและลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวางแผน การดำเนินงาน และเมื่อยุติการดำเนินงานแล้ว มาตรการต่าง ๆ ได้นำมาใช้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อยู่อาศัยหรือระบบนิเวศที่อยู่ในบริเวณโดยรอบพื้นที่ดำเนินงานของเรา

มาตรฐานการดำเนินงานของเราได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องรวมถึงมาตรฐานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation)

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

เราทำงานร่วมกับองค์กรด้านการอนุรักษ์หลายแห่งรวมถึง Earthwatch, International Union for Conservation of Nature (IUCN), Nature Conservancy และ Wetlands International โครงการที่เราร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย การฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและระบบนิเวศในบริเวณที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ดำเนินงานของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและโครงการปกป้องพื้นดินและทะเลของเรา

พื้นที่ที่เปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม

เรามีแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่คำนึงถึงมาตรฐานสากลและหลักการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอุตสาหกรรม

แนวทางการดำเนินงานของเราในพื้นที่ที่เปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

ชีวิตใต้ผืนน้ำ

เราทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเสาะหาแนวทางปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใต้ทะเล เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพในมหาสมุทรต่าง ๆ กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการทำการประมงที่มากเกินไป มลภาวะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัจจัยอื่น ๆ

ชีวิตบนพื้นดิน

เราทำงานเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงานของเรา

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

A close encounter in the Caribbean

Rare sightings of calf sperm whales add to scientific knowledge about life off the coast of Colombia.

More and cleaner energy

We are using our know-how, technology and innovation to help deliver more and cleaner energy for the world's growing population.

Reusing and recycling water

We take steps to manage our use of water responsibly – including looking for beneficial ways to recycle and reuse this valuable resource.