ประกาศความเป็นส่วนตัว - การสรรหาบุคลากรของ Shell Group

ประกาศนี้ระบุเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ และสิทธิ์ของคุณในส่วนนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งประมวลผลโดยบริษัทหรือบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทของ Shell (“Shell” หรือ “เรา”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สมัครงาน หรือบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาบุคลากร หรือรับหน้าที่ในการประเมินผลร่วมกับ Shell ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้ฝึกงาน และผู้รับเหมาที่มีศักยภาพ

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลอะไรที่เราจะประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อจุดประสงค์ใด เป็นเวลานานเท่าใดที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ วิธีการเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และที่ที่ไปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการสมัครงาน การฝึกงาน หรือการมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับเหมา ประกาศความเป็นส่วนตัว - พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้อยู่ในความดูแลของ Shell Group ซึ่งอยู่ที่ https://www.shell.co.th/th_th/privacy/ex-employee-notice.html จะนำไปใช้

เช่นเดียวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวและคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มเติมโดยเฉพาะอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Shell ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแยกต่างหาก ประกาศความเป็นส่วนตัวเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เราดำเนินงานเพื่อสะท้อนถึงแนวปฏิบัติในท้องถิ่นและข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

ประกาศยังมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Shell ในสถานที่ต่าง ๆ ที่เราดำเนินการ ในภาษาท้องถิ่นและเพื่อสะท้อนความต้องการในท้องถิ่นตามความเหมาะสม

ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวม

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด ซึ่งมีที่อยู่ 10 Soonthornkosa Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand จะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะแต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับบริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัทเชลล์

หากมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผุ้เยาว์ จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

ข้อควรทราบเป็นพิเศษ - หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีและประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาหรือนวัตกรรมที่สนับสนุนโดย Shell

ยกเว้นในกรณีที่ Shell จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาที่ออกแบบมาสำหรับผุ้เยาว์โดยเฉพาะ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยเจตนา หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี (หรืออายุที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของ Shell ในที่ตั้งของคุณ) โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถึงเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของคุณ หากคุณต้องการติดต่อกับ Shell ในลักษณะที่กำหนดให้คุณต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น การติดต่อเพื่อกิจกรรมด้านการศึกษาหรือนวัตกรรม) โปรดขอให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณเป็นผู้ดำเนินการในนามของคุณ

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณประเภทใด การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สมัครงาน หรือบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาบุคลากร และ/หรือรับหน้าที่ในการประเมินผล (“ผู้สมัคร”)

ซึ่งรวมถึงข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล วันเดือนปีเกิด ไม่ว่าคุณจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทำงานในประเทศที่คุณสมัครหรือไม่ การสมัครเพื่อการว่าจ้างงาน คุณสมบัติ และประสบการณ์ ผลการสัมภาษณ์ และการประเมินผลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ประเภทของข้อมูลพิเศษ (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”) สำหรับวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพตามที่จำเป็น และตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการสรรหาบุคลากร การประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงานและความเหมาะสมในการทำงาน และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในที่ทำงานเพื่อรองรับปัญหาด้านสุขภาพ หรือสำหรับการจัดตั้ง การใช้ หรือการต่อสู้ข้อเรียกร้อง

นอกจากนี้ เพื่อรับรองโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตหรือกำหนดไว้ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับผู้สมัคร รวมถึงสัญชาติ เชื้อชาติ และ/หรือชาติพันธุ์ของผู้สมัครดังกล่าว

จุดประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • ทรัพยากรบุคคล การจัดการบุคลากร การดำเนินการทางธุรกิจ และการจัดการภายใน - รวมถึงการวางแผนทรัพยากรและการสรรหาบุคลากร
 • สุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง - รวมถึงการคุ้มครองชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การคุ้มครองทรัพย์สินของ Shell และการรับรองสถานะบุคคลและสิทธิ์การเข้าถึงของบุคคล
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับ - รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือ
 • การรายงานและการวิเคราะห์การจัดการ - รวมถึงการวิเคราะห์เชิงสถิติและการสำรวจเกี่ยวกับคุณภาพของกระบวนการสรรหาบุคลากร

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์รองที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น

 • การจัดเก็บ การลบ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแบบไม่ระบุตัวตนของคุณ
 • การป้องกันการฉ้อโกง การตรวจสอบ การสอบสวน การระงับข้อพิพาทหรือวัตถุประสงค์ด้านการประกันภัย การดำเนินคดีความ และการต่อสู้ข้อเรียกร้อง หรือ
 • การวิจัยเชิงสถิติ ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ตรวจสอบเพื่อคัดกรองผู้สมัครล่วงก่อน

เราดำเนินการตรวจสอบเพื่อคัดกรองผู้สมัครทุกรายที่เราตั้งใจจะเสนอการจ้างงาน การมีส่วนร่วม หรือการฝึกงาน (แล้วแต่กรณี) และก่อนที่จะมีการยืนยันข้อเสนอใด ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ของ:

 • การตรวจสอบข้อมูลที่ผู้สมัครให้ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบเพื่อคัดกรอง/สัมภาษณ์ การดำเนินการนี้ยังรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับนายจ้างปัจจุบัน/ก่อนหน้านี้และสถาบันการศึกษา จะไม่มีการดำเนินการขั้นตอนใด ๆ ในส่วนนี้จนกว่าผู้สมัครจะยืนยันว่าสามารถทำการยืนยันได้
 •  การตรวจสอบเพื่อคัดกรองนี้จะดำเนินการกับรายชื่อบุคคลต้องห้ามที่เปิดเผยต่อสาธารณะและที่ออกโดยรัฐบาลและแหล่งข้อมูลสื่อต่าง ๆ ขั้นตอนนี้เป็นการปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อปกป้องสินทรัพย์และพนักงาน/ผู้รับเหมาของ Shell และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการรับรองว่า Shell สามารถปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการค้า กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและ/หรือการติดสินบนและการทุจริต รวมถึงข้อกำหนดตามข้อบังคับอื่น ๆ

การตัดสินใจและการทำโปรไฟลิ่งโดยอัตโนมัติ

ผู้สมัครทุกรายต้องตอบคำถามที่จำเป็นเพื่อรับรองว่าบุคคลนั้นสามารถลงนามในสัญญากับบริษัท Shell ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หากบุคคลดังกล่าวประสบความสำเร็จในการสมัครงาน นอกจากนี้ สำหรับการจ้างบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา เราได้ใช้เครื่องมือประเมินผลออนไลน์เพื่อให้คะแนนบุคคลเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจ้างงาน ซึ่งจะยึดตามการตัดสินสินใจโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจดังกล่าวนั้นเป็นกลาง ในกรณีข้างต้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเรื่องนี้และมีโอกาสในการตรวจสอบการตัดสินใจโดยอัตโนมัติดังกล่าว ที่ดำเนินการโดยหรือในนามของสมาชิกทีมสรรหาบุคลากรของ Shell สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือตามที่คุณได้รับแจ้งเป็นการเฉพาะในประกาศความเป็นส่วนตัวหรือคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มเติมในระหว่างขั้นตอนการสรรหาบุคลากร จะไม่มีการทำโปรไฟลิ่งหรือการตัดสินใจโดยอัตโนมัติเพื่อพิจารณาความเหมาะสมหรือคุณสมบัติของผู้สมัครสำหรับการจ้างงานหรือการทำข้อตกลงในฐานะผู้รับเหมา

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะตามที่เรามีมูลฐานทางกฎหมายให้ทำได้เท่านั้น

ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเท่านั้น:

 • เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของผู้สมัครก่อนเข้าทำสัญญา
 • ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่บริษัท/บริษัทต่าง ๆ ของ Shell ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจ้างงานและประกันสังคมที่เกี่ยวข้อง
 • ในกรณีที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ Shell (เช่น การรับรองการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานหรือประกันสังคม การคุ้มครองทรัพย์สินของ Shell ชื่อเสียง และพนักงานและผู้รับเหมาของ Shell) ยกเว้นในกรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่าวถูกแทนที่โดยผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล หรือ
 • โดยได้รับความยินยอมจากผู้สมัครอย่างชัดแจ้ง (เฉพาะในกรณีที่กฎหมายกำหนด)

คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา ในกรณีที่การประมวลผลนั้นต้องดำเนินการตามความยินยอม และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้หากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการประมวลผลก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอม

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่อ้างถึงข้างต้นโดยเฉพาะ และจะแบ่งปันตามหลักความจำเป็นอย่างเคร่งครัดแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 • บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท Shell รวมถึงบริษัทที่อาจตั้งอยู่นอกที่ตั้งของคุณ
 • ตัวแทนบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้ตรวจสอบภายนอก และ/หรือผู้รับเหมาช่วงของ Shell ที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตซึ่งดำเนินการอ้างอิงและตรวจสอบประวัติในนามของ Shell
 • เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานด้านการคลัง ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งบริษัท Shell ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตาม หรือในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในท้องถิ่นที่บังคับใช้ หรือ
 • บุคคลใดก็ตามที่ Shell เสนอเพื่อโอนสิทธิ์และ/หรือหน้าที่ใด ๆ ของตน

การโต้ตอบกับ Shell ผ่านโซเชียลมีเดีย

หากคุณเลือกที่จะโต้ตอบกับ Shell ผ่านโซเชียลมีเดียบนหน้าโซเชียลมีเดียที่ Shell จัดการ (“หน้าโซเชียลมีเดียของ Shell”) เช่น Facebook, Instagram, Twitter หรือ LinkedIn ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อ รูปภาพโปรไฟล์ของคุณ และข้อเท็จจริงที่ว่าคุณสนใจเกี่ยวกับ Shell) จะปรากฏแก่ผู้เข้าชมหน้าเว็บส่วนตัวของคุณโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง และจะปรากฏต่อ Shell ด้วย คุณสามารถลบข้อมูลใด ๆ ที่คุณแชร์ในเว็บไซต์เหล่านี้ได้ตลอดเวลาผ่านบัญชีของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง Shell จะไม่ติดตามกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่คุณใช้ หากคุณส่งข้อความถึง Shell ผ่านบริการรับส่งข้อความใด ๆ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ข้อความเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากได้รับ กรุณาติดต่อ Shell หากคุณต้องการแจ้งการร้องขอว่าคุณไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าโซเชียลมีเดียของ Shell โดยดูส่วนด้านล่าง

นอกจากนี้ Shell ยังรับผิดชอบร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับหน้าโซเชียลมีเดียของ Shell โดย Shell จะสามารถเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในรูปแบบข้อมูลที่รวบรวมเป็นสถิติและข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้เข้าใจประเภทของการกระทำที่คุณทำในหน้าโซเชียลมีเดียของ Shell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้น รวมถึงการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายที่คุณอาจได้รับ โปรดดูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบัญชีของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนนอกประเทศของคุณภายใต้ความปลอดภัยที่เหมาะสม

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น

ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัท Shell และ/หรือบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอกประเทศของคุณ เราจะใช้มาตรการขององค์กร มาตรการตามสัญญาและกฎหมาย เพื่อรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลเป็นการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น และใช้ระดับการป้องกันที่เพียงพอเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มาตรการเหล่านี้รวมถึงกฎที่มีผลผูกพันขององค์กรสำหรับการถ่ายโอนระหว่างกลุ่มบริษัท Shell และสำหรับบริษัทต่าง ๆ ของ Shell ในสหภาพยุโรป กลไกการถ่ายโอนที่อนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม และข้อกำหนดเพิ่มเติมทางกฎหมายในท้องถิ่นใด ๆ คุณสามารถดูสำเนากฎที่มีผลผูกพันขององค์กรของ Shell ได้ที่ https://www.shell.co.th/th_th/privacy.html หรือโดยการติดต่อ privacy-office-SI@shell.com

Shell มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้เทคโนโลยีและนโยบายต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และจะปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีที่มีให้บริการเสมอตามความเหมาะสม

Shell เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

คุณจะครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของฉันไว้นานเท่าใด

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ไม่สำเร็จไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน แต่ไม่เกินสองปีนับจากกระบวนการสรรหาบุคลากรหรือการประเมินเสร็จสิ้น โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเก็บรักษาที่แตกต่างกันที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวในที่ตั้งของคุณ

ข้อมูลอาจจะถูกเก็บเป็นระยะเวลานานขึ้นเมื่อที่มีเหตุผลทางกฎหมายหรือทางข้อบังคับที่จะทำเช่นนั้น (ในกรณีนี้จะถูกลบออกเมื่อไม่จำเป็นต้องมีเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางข้อบังคับ)

หากคุณเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการสมัครงานของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรจะถูกเก็บไว้ตามประกาศความเป็นส่วนตัว - ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ผู้อยู่ในความดูแล และผู้รับเหมา ซึ่งอยู่ที่ https://www.shell.co.th/th_th/privacy/ex-employee-notice.html และจากเว็บไซต์ในที่ตั้งของคุณ

ผลสืบเนื่องจากการไม่ให้ข้อมูลของคุณคืออะไร

เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครร้องขอหรือมอบให้เพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดตามกฎหมายและ/หรือข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการทำสัญญากับคุณ (หรือในกรณีของผู้รับเหมา นายจ้าง/ผู้ให้บริการของคุณ) การไม่สามารถให้ข้อมูลตามที่ร้องขอแก่เราได้ ซึ่งจำกัดเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ จะส่งผลเสียต่อโอกาสของคุณในการได้รับคัดเลือกสำหรับโอกาสการจ้างงาน การทำข้อตกลง หรือการฝึกงาน 

สิทธิของคุณและวิธีใช้สิทธิดังกล่าว

สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีเป้าหมายที่จะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณมีความถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ คุณสามารถร้องขอสิ่งต่อไปนี้ได้ 

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (แต่เท่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไปเท่านั้น)
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นถูกจำกัด และ/หรือ
 • คุณจะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจัดให้แก่ Shell ในรูปแบบเชิงโครงสร้าง ดิจิทัล ให้ถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่น หากโดยหลักการแล้วสามารถกระทำได้ 

โปรดติดต่อที่ https://www.shell.co.th/th_th/careers/contact-us.html

คุณจะสามารถติดต่อใครได้บ้าง หากคุณมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีปัญหา ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวของ Shell ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ของคุณ หรือคุณสามารถติดต่อ Privacy-Office-SI@shell.com

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท Shell ได้ที่บริษัท Shell International B.V. The Hague, The Netherlands - ทะเบียนการค้าเลขที่ 27155369 ที่อยู่ไปรษณีย์: PO Box 162, 2501 AN, The Hague

หากคุณไม่พอใจกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเชลล์คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - PDPC หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีที่อยู่คือ Autoriteit Persoonsgegevens PO Box 93374 2509 AJ The Hague, The Netherlands กรุณาเยี่ยมชม https://www.pdpc.or.th/ หรือ https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศพิเศษ - สำหรับปัญหาทางเทคนิคใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณหรือในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานที่ Shell โปรดติดต่อเราที่: Shell Careers SSSCMLA-HRVO/N-T1 careers@shell.com

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดแก่คุณ

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

Shell อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ Shell การดำเนินการนี้ทำให้ Shell สามารถแยกแยะเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หน้าใดที่คุณเข้าชม ระยะเวลาการเข้าชมของคุณ และระบุข้อมูลเหล่านี้เมื่อคุณกลับเข้ามาอีกครั้ง เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ที่คุณจะได้รับในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ คุณสามารถควบคุมและจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณโดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ หรือใช้เครื่องมือการตั้งค่าคุกกี้ของ Shell บนเว็บไซต์ Shell - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายคุกกี้ของ Shell ที่ https://www.shell.co.th/th_th/cookie-policy.html

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะได้รับการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป

การเปลี่ยนแปลงต่อประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป คุณควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2021