ประกาศความเป็นส่วนตัว - ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้อยู่ในความดูแลของ Shell Group

ประกาศนี้ระบุเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ และสิทธิ์ของคุณในส่วนนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง

บุคคลทุกคนภายในกลุ่มบริษัท Shell (“Shell” หรือ “เรา”) มีความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของกันและกัน รวมถึงของลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ และซัพพลายเออร์ของเรา

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการประมวลผลโดย Shell ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นพนักงาน ผู้ฝึกงาน หรือผู้รับเหมารายบุคคล ตลอดจนผู้อยู่ในความดูแลของพนักงานบริษัท Shell (“พนักงาน Shell”)

สำหรับลูกค้ารายย่อย สมาชิกของโปรแกรมความภักดีของ Shell ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ Shell หรือผู้ใช้แอปพลิเคชันของ Shell โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัว - ผู้ขับรถยนต์ที่ https://www.shell.co.th/th_th/privacy/b2c-notice.html

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สมัครเข้าทำงานกับ Shell หรือเข้าร่วมกิจกรรมการรับสมัครงาน หรือเข้ารับการประเมิน โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัว - การรับสมัครงานของ Shell Group ที่ https://www.shell.co.th/th_th/privacy/job-applicant-notice.html

ประกาศเหล่านี้ยังมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Shell ในสถานที่ต่าง ๆ ที่เราดำเนินการ ในภาษาท้องถิ่นและเพื่อสะท้อนความต้องการในท้องถิ่นตามความเหมาะสม

เช่นเดียวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวและคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มเติมโดยเฉพาะอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทรัพยากรบุคคลที่เฉพาะเจาะจง (เช่น Open Resourcing, OneHealth IT และโครงการ International Mobility) ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแยกต่างหาก ประกาศความเป็นส่วนตัวเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เราดำเนินงานเพื่อสะท้อนถึงแนวปฏิบัติในท้องถิ่นและข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลอะไรที่จะถูกประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อจุดประสงค์ใด เป็นเวลานานเท่าใดที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ วิธีการเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และที่ที่ไปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณประเภทใด การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน การทำข้อตกลงกับผู้รับเหมาและผู้เยาว์ฝึกงาน และการให้สวัสดิการแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของพนักงานของ Shell ที่แน่นอน

ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดต่อที่บ้าน วันเกิด สถานภาพการสมรส ข้อมูลบัญชีเงินเดือนและบัญชีธนาคาร ข้อมูลค่าจ้างและผลประโยชน์ รวมถึงข้อมูลผู้รับประโยชน์ ข้อมูลการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นสำหรับการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน การทำข้อตกลงกับผู้รับเหมาและการให้สวัสดิการแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานของ Shell (เช่น บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลซึ่งร่วมเดินทางกับพนักงานของ Shell ในขณะที่ทำงานซึ่งได้รับมอบหมายที่ต่างประเทศ) 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

นอกจากนี้เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษบางอย่าง (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”) เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคคล เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง และสมาชิกภาพของสหภาพแรงงาน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการจ้างงานและประกันสังคมเท่านั้น สำหรับการจัดตั้ง การใช้ หรือการต่อสู้ข้อเรียกร้อง หรือในกรณีที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำและการสนับสนุนด้านอาชีวเวชกรรม เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคล (เช่น ในกรณีฉุกเฉิน) ในกรณีที่จำเป็นเพื่อเหตุผลด้านสาธารณสุขหรือในกรณีที่บุคคลนั้นได้ให้ความยินยอมไว้อย่างชัดแจ้ง

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะตามที่เรามีมูลฐานทางกฎหมายให้ทำได้เท่านั้น

ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังนี้

 • เพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ของเราในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น
 • เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพของการจัดการเพื่อรับรองว่าเรามีบุคลากรที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถ หรือเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงเพื่อรับรองว่าเฉพาะบุคลากรผู้มีอำนาจเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือสินทรัพย์ การดำเนินคดีความและการต่อสู้ข้อเรียกร้อง) หรือ
 • ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง 

โปรดทราบว่า โดยหลักการทั่วไปแล้ว Shell จะไม่ขอรับหรืออาศัยความยินยอมของพนักงาน Shell ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์ที่จำกัด เมื่อจำเป็นต้องได้รับความยินยอม เช่นถ้ากฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอจากพนักงาน Shell เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือข้อกำหนดของสัญญา และเพื่อมอบโอกาสในการเข้าร่วมโครงการหรือเพื่อมอบสวัสดิการ การไม่สามารถให้ข้อมูลที่ร้องขอแก่เราอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถของคุณในการรักษาสถานะการจ้างงาน การฝึกงานหรือการทำข้อตกลงในฐานะผู้รับเหมา การเข้าร่วมโครงการหรือการรับสวัสดิการ

คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา ในกรณีที่การประมวลผลนั้นต้องดำเนินการตามความยินยอม และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้หากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการประมวลผลก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอม อย่างไรก็ตามการเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการรักษาสถานะการจ้างงาน หรือการทำข้อตกลง หรือการเข้าร่วมโครงการหรือการรับสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • ทรัพยากรบุคคล การจัดการบุคลากร การดำเนินการทางธุรกิจ การจัดการภายใน การรายงานการจัดการ การวิเคราะห์และการพัฒนาองค์กร - รวมถึงงบประมาณ การวางแผนทางการเงินและองค์กร การบริหารจัดการ การชดเชย การจัดการประสิทธิภาพ
 • สุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง - รวมถึงการคุ้มครองชีวิตหรือสุขภาพของพนักงาน Shell สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การคุ้มครองทรัพย์สินของ Shell และการรับรองสถานะบุคคลและสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงาน Shell หรือ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับ - รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์รองที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น

 • การจัดเก็บ การลบ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแบบไม่ระบุตัวตนของคุณ
 • การป้องกันการฉ้อโกง การตรวจสอบ การสอบสวน การระงับข้อพิพาทหรือวัตถุประสงค์ด้านการประกันภัย การดำเนินคดีความ และการต่อสู้ข้อเรียกร้อง หรือ
 • การวิจัยเชิงสถิติ ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 

การเฝ้าติดตาม

อาจมีการตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดในอุปกรณ์ IT ของ Shell และ/หรือเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย IT ของ Shell เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

พนักงาน Shell ทุกคนได้รับป้ายสำหรับการเข้าถึง ซึ่งอนุญาตให้ Shell ทำการบันทึกวันที่ เวลาและจุดเชื่อมต่อที่ดำเนินการโดยบุคคลภายในพื้นที่และสินทรัพย์ของ Shell ใช้ข้อมูลจากการเข้าถึงและระบบรักษาความปลอดภัย:

 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคง โดยเฉพาะเพื่อปกป้องทรัพย์สินของ Shell พนักงาน Shell รวมถึงผู้มาติดต่อธุระในสถานที่ของ Shell
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ โดยเฉพาะหากมีข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นที่กำหนดให้ต้องมอบข้อมูลให้แก่หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานกำกับดูแล
 • เพื่อเฝ้าติดตามจำนวนบุคคลที่เข้ามาและทำงานในสถานที่ของ Shell (บนพื้นฐานโดยรวม) สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ และ
 • ในกรณีของผู้รับเหมาเท่านั้น (ไม่ใช่พนักงานของ Shell) วันที่และเวลาของการเข้าและออกจากสถานที่ของ Shell นั้นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและควบคุมทางการเงิน

พื้นที่และสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของเรามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย (CCTV) จะมีการระบุให้ทราบว่าสถานที่ใดที่มีการใช้กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย เราใช้กล้องวงจรปิดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องสินทรัพย์ของ Shell พนักงาน Shell และผู้มาติดต่อธุระในสถานที่ของ Shell รูปภาพต่าง ๆ ทั้งหมดจะถูกลบเป็นประจำ เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยหรือความมั่นคง กิจกรรมเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ต้องสงสัยว่าอาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง ในกรณีดังกล่าวทีมงานฝ่ายสอบสวนภายในของ Shell หรือภายนอกอาจดูรูปภาพเหล่านั้น หากจำเป็นต้องดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 

การตรวจสอบเพื่อคัดกรอง 

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ในการปกป้องสินทรัพย์ พนักงาน/ผู้รับเหมาของ Shell และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการรับรองว่า Shell สามารถปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการค้า กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและ/หรือการติดสินบนและการทุจริต รวมถึงข้อกำหนดตามข้อบังคับอื่น ๆ เราจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อคัดกรองพนักงานและผู้รับเหมาทุกรายเป็นระยะ การตรวจสอบเพื่อคัดกรองนี้จะดำเนินการกับรายชื่อบุคคลต้องห้ามที่เปิดเผยต่อสาธารณะและที่ออกโดยรัฐบาล และเปรียบเทียบกับข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ Shell ครอบครองอยู่ (เช่น การลงทะเบียนผลประโยชน์ทับซ้อน - โปรดดูที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการตรวจสอบเพื่อคัดกรองนี้ไม่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจใด ๆ โดยอัตโนมัติเกี่ยวกับความเหมาะสมสำหรับการจ้างงาน การฝึกงาน หรือการทำสัญญาต่อไปในฐานะผู้รับเหมา

ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวม

บริษัทจากกลุ่มบริษัท Shell จะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (และของบุคคลที่อยู่ในความดูแล) โดยร่วมกับบริษัทในเครือของตนในกลุ่มบริษัท Shell ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของคุณ โดยเว็บไซต์ในประเทศของคุณจะระบุบริษัทในท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในกรณีของผู้รับเหมารายบุคคล บริษัทภายในกลุ่ม Shell ที่ทำสัญญาบริการของคุณแต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับบริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัท Shell และบริษัท/ตัวแทนด้านการทำสัญญา/การว่าจ้าง 

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง 

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่อ้างถึงข้างต้นโดยเฉพาะ และจะแบ่งปันตามหลักความจำเป็นอย่างเคร่งครัดแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 • บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท Shell รวมถึงบริษัทที่อาจตั้งอยู่นอกที่ตั้งของคุณ
 • ตัวแทนบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้ตรวจสอบภายนอก และ/หรือผู้รับเหมาช่วงของ Shell ที่ได้รับอนุญาต
 • เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานด้านการคลัง ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งบริษัท Shell ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตาม หรือในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในท้องถิ่นที่บังคับใช้ หรื
 • บุคคลใดก็ตามที่ Shell เสนอเพื่อโอนสิทธิ์และ/หรือหน้าที่ใด ๆ ของตน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนนอกประเทศของคุณภายใต้ความปลอดภัยที่เหมาะสม

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น

ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัท Shell และ/หรือบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอกประเทศของคุณ เราจะใช้มาตรการขององค์กร มาตรการตามสัญญาและกฎหมาย เพื่อรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลเป็นการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น และใช้ระดับการป้องกันที่เพียงพอเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มาตรการเหล่านี้รวมถึงกฎที่มีผลผูกพันขององค์กรสำหรับการถ่ายโอนระหว่างกลุ่มบริษัท Shell และสำหรับบริษัทต่าง ๆ ของ Shell ในสหภาพยุโรป กลไกการถ่ายโอนที่อนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม และข้อกำหนดเพิ่มเติมทางกฎหมายในท้องถิ่นใด ๆ คุณสามารถดูสำเนากฎที่มีผลผูกพันขององค์กรของ Shell ได้ที่ https://www.shell.co.th/th_th/privacy.html หรือโดยการติดต่อ privacy-office-SI@shell.com

Shell มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้เทคโนโลยีและนโยบายต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และจะปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีที่มีให้บริการเสมอตามความเหมาะสม

Shell เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

เราครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการสอดคล้องกับมาตรฐานของกลุ่ม Shell สำหรับการจัดการข้อมูลและบันทึก และมีการลบอย่างปลอดภัยเมื่อไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ

โดยมีข้อยกเว้นบางประการที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น:

 • ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์บุคลากรจะถูกเก็บไว้ไม่เกิน 10 ปีเมื่อการจ้างงานของคุณสิ้นสุดลง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการเมื่อเกษียณอายุถูกเก็บไว้ไม่เกิน 99 ปีนับจากวันเริ่มว่าจ้างงาน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบเพื่อคัดกรองที่ดำเนินการกับรายชื่อบุคคลต้องห้ามที่เปิดเผยต่อสาธารณะและที่ออกโดยรัฐบาลและแหล่งข้อมูลสื่อจะถูกเก็บไว้ไม่เกิน 15 ปีนับจากที่ถูกรวบรวมไว้ครั้งแรก
 • ชื่อ วันที่ เวลา และจุดเข้าถึงสำหรับบุคคลทั้งหมดที่เข้าสู่สถานที่ของ Shell จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 ปีนับจากการเข้าถึงแต่ละครั้ง
 • ในกรณีที่บุคคลถูกไล่ออกหรือถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากการประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรง รวมถึงการฝ่าฝืน Life-Saving Rules ของ Shell หรือการละเมิดหลักจรรยาบรรณของ Shell ที่ข้อมูลจะถูกเก็บไว้นานถึง 30 ปีนับจากการยกเลิก

ในทุกกรณี อาจมีการครอบครองข้อมูล (ก) ในช่วงเวลาที่นานกว่า หากมีเหตุผลตามกฎหมายหรือข้อบังคับให้ดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายหรือข้อบังคับอีกต่อไป) หรือ (ข) ในช่วงเวลาที่สั้นกว่า หากคุณคัดค้านมิให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนและไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

สิทธิของคุณและวิธีใช้สิทธิดังกล่าว

สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีเป้าหมายที่จะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณมีความถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ คุณสามารถร้องขอสิ่งต่อไปนี้ได้

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (แต่เท่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไปเท่านั้น)
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นถูกจำกัด และ/หรือ

คุณจะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจัดให้แก่ Shell ในรูปแบบเชิงโครงสร้าง ดิจิทัล ให้ถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่น หากโดยหลักการแล้วสามารถกระทำได้

สำหรับบุคคลที่มีสิทธิในการเข้าถึง HR Online คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ผ่านทาง: https://hronline.shell.com/

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นของคุณได้ หากคุณเป็นผู้รับเหมา คุณควรปรึกษาบริษัท/ตัวแทนด้านการทำสัญญา/การว่าจ้าง สำหรับอดีตพนักงานหรือผู้อยู่ในความดูแล โปรดติดต่อ privacy-office-SI@shell.com

คุณจะสามารถติดต่อใครได้บ้าง หากคุณมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีปัญหา ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวของ Shell ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ของคุณ หรือคุณสามารถติดต่อ Privacy-Office-SI@shell.com

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท Shell ได้ที่บริษัท Shell International B.V. The Hague, The Netherlands - ทะเบียนการค้าเลขที่ 27155369 ที่อยู่ไปรษณีย์: PO Box 162, 2501 AN, The Hague

หากคุณไม่พอใจกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ดำเนินการโดย Shell คุณมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ (หากมี) หรือหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลในเนเธอร์แลนด์ ตามที่อยู่นี้ Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague, Netherlands โปรดเข้าชมเว็บไซต์ https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะได้รับการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป

การเปลี่ยนแปลงต่อประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป คุณควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2021