1. การเป็นผู้ลงทุนและผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต้องทำอย่างไร

 • ขั้นแรก ต้องประเมินศักยภาพตัวเองก่อน เช่น มีที่ดินเท่าไร มีงบประมาณการลงทุนเท่าไร และสนใจทำธุรกิจแถวไหน
 • ขั้นที่สอง เจ้าหน้าที่ของเชลล์จะช่วยให้คำแนะนำต่างๆ รวมถึงธุรกิจเสริมใดๆ ในสถานี
 • ขั้นที่สาม ทางเชลล์จะประเมินแผนงานธุรกิจของผู้ลงทุน และให้คำแนะนำในการเริ่มต้นการทำธุรกิจ

2. พื้นที่ที่ใช้ในการตั้งสถานีจะต้องมีลักษณะอย่างไร (กรุงเทพมหานคร)

 • พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรว.และด้านหน้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 45 เมตร
 • อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง(ความกว้างถนน) ไม่น้อยกว่า 16 เมตร และยาวต่อเนื่องไปตลอดจนเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร

3. พื้นที่ที่ใช้ในการตั้งสถานีจะต้องมีลักษณะอย่างไร (เชตปริมณฑล และต่างจังหวัด)

 • พื้นที่ในเขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2-3 ไร่ และมีความกว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 60 เมตร

4. ที่ตั้งในการจัดสถานีมีลักษณะอย่างไร

 • ที่ดินอยู่ติดถนนที่กว้างไม่น้อยกว่า 16 เมตร
 • ไม่ตั้งอยู่บนที่ลาดชัน หรือเชิงสะพาน ในระยะ 50 เมตร จากจุดเริ่มต้นทางเข้า-ออก  และสถานที่ขอตั้งต้องไม่มีสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ ช่องทางเปิดของเกาะกลางถนน / ทางระบายน้ำ / กำแพงของถนน  ไม่ตั้งอยู่ใกล้ทางโค้งรัศมีน้อยกว่า 1,000 เมตร ไม่ตั้งอยู่ใกล้ทางแยกในระยะ 500 เมตร ไม่มีจุดสิ้นสุด / จุดเริ่มต้นของเชิงลาดสะพาน ไม่มีรางรถไฟในระยะ 30 เมตร
 • ในระยะ 150 เมตร จากจุดเริ่มต้นของทางเข้า / ออก สถานที่ขอจัดตั้งสถานีบริการ
 • ไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของทางโค้งของถนนสาธารณะ / ทางหลวง

5. ผู้ขอจัดตั้งสถานีจำเป็นต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองหรือไม่

 • ผู้ขอจัดตั้งสถานีจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการเป็นเจ้าของหรือมีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว

6. การสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มีค่าใช้จ่าเท่าไร

 • การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก มูลค่าประมาณ 15-18 ล้านบาท ประกอบด้วย แท่นจ่าย และอาคารสำนักงาน
 • การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง มูลค่าประมาณ 18-20 ล้านบาท ประกอบด้วย 3-4 แท่นจ่าย อาคารบริหาร และอาคารบริการธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
 • การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันสมบูรณ์แบบ มูลค่าประมาณ 25-35 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบด้วย 5 แท่นจ่ายขึ้นไป ให้บริการครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงการจำหน่ายดูแลรักษายางยนต์ แบตเตอร์รี่ และอาคารบริหารและอาคารบริการที่ห้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สะดวกซื้อ ร้านอาหาร และร้านค้าอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

7. เอกสารที่ใช้สำหรับการขอจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันมีอะไรบ้าง

 • แผนที่ของพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งสถานีบริการ
 • โฉนดที่ดิน ด้านหน้า และด้านหลัง (สารบัญจดทะเบียน) ทุกหน้าขนาดเท่าต้นฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ขอเป็นผู้แทนจำหน่าย แหละหรือเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือรับรองการจดทะเบีนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน โดยระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

8. สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มได้ที่ใดบ้าง

More in Shell Investments

ผลประโยชน์ตอบแทน

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์

คุณสมบัติของผู้ลงทุน และการสมัครเป็นผู้ลงทุน

คุณสมบัติเพื่อเปิดสถานีบริการน้ำมันเชลล์ มีด้งนี้