1. ลักษณะพื้นที่ที่ใช้ในการตั้งสถานี

   

  พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรว. และด้านหน้าติดถนนกว้าง ไม่น้อยกว่า 45.0 เมตร

  พื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2-3 ไร่ และมีความกว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 60 เมตร

  ทั้งนี้สถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานคร กำหนดให้พื้นที่ที่ตั้งสถานีบริการได้ ต้องอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง(ความกว้างถนน) ไม่น้อยกว่า 16 เมตร และยาวต่อเนื่องไปตลอดจนเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร

 2. ลักษณะที่ตั้งในการจัดตั้งสถานีบริการ
  • ที่ดินอยู่ติดถนนที่กว้างไม่น้อยกว่า 16 เมตร
  • ไม่ตั้งอยู่บนที่ลาดชัน หรือเชิงลาดชันสะพาน ในระยะ 50 เมตร จากจุดเริ่มต้นทางเข้า-ออก และสถานที่ขอตั้งต้องไม่มีสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ ช่องทางเปิดของเกาะกลางถนน / ทางระบายน้ำ / กำแพงของถนน  ไม่ตั้งอยู่ใกล้ทางโค้งรัศมีน้อยกว่า 1,000 เมตร ไม่ตั้งอยู่ใกล้ทางแยกในระยะ 500 เมตร ไม่มีจุดสิ้นสุด / จุดเริ่มต้นของเชิงลาดสะพาน ไม่มีรางรถไฟในระยะ 30 เมตร
  • ในระยะ 150 เมตร จากจุดเริ่มต้นของทางเข้า / ออก สถานที่ขอจัดตั้งสถานีบริการ
  • ไม่มีจุดเริ่มและสิ้นสุดของทางโค้งของถนนสาธารณะ / ทางหลวง
 3. ที่ดินสำหรับจัดตั้งสถานีบริการ ผู้ขอจัดตั้งจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการเป็นเจ้าของหรือมีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
 4. ราคาก่อสร้างสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน การถมและบดอัด ไม่รวมอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ใน Minimart, Office ,ร้านกาแฟ เป็นต้น )
  • ราคาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก มูลค่าก่อสร้างประมาณ 15-18 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แท่นจ่าย และอาคารสำนักงาน
  • ราคาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง มูลค่าก่อสร้าง ประมาณ 18-20 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 - 4 แท่นจ่าย และอาคารบริหาร และอาคารบริการธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
  • ราคาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันสมบูรณ์แบบ มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 25-35 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบด้วย 5 แท่นจ่ายขึ้นไป ให้บริการครบวงจรซึ่งครอบคลุมถึงการจำหน่ายดูแลรักษายางยนต์ แบตเตอร์รี่ และอาคารบริหารและอาคารบริการที่ห้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สะดวกซื้อ ร้านอาหาร และร้านค้าอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
 5. เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
  • แผนที่ของพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งสถานีบริการ
  • โฉนดที่ดิน ด้านหน้า และด้านหลัง (สารบัญจดทะเบียน) ทุกหน้าขนาดเท่าต้นฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ขอเป็นผู้แทนจำหน่าย และหรือเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคล อายุไม่เกิน 6 เดือน โดยระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Email: generalpublicenquiries-th@shell.com

ศูนย์บริการลูกค้าโทรศัพท์ : (66) 0 2657 9888

More in Shell Investments

ผลประโยชน์ตอบแทน

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย มีดังนี้