สถานีที่เปิดรับสมัคร

 1. ระยอง – เซ็นทรัลระยอง
 2. สุวินทวงศ์
 3. ฉะเชิงเทรา – เขาหินซ้อน
 4. สระบุรี - วังน้อย

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร :-

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ ระหว่าง 28  - 55 ปี
 • มีความประสงค์ที่จะเข้าบริหารธุรกิจสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของ   ซึ่งบริษัทฯ มีบุคลากรให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจอย่างใกล้ชิด
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการขายและการดูแลลูกค้า มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้า และผู้เข้าใช้สถานีบริการน้ำมันเชลล์
 • มีความเข้าใจกลุ่มลูกค้า และผู้ใช้รถในพื้นที่เป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
 • มีความสามารถในการสรรหาบุคคลากรและบริหารบุคลากรในการบริหารสถานีบริการน้ำมัน
 • มีความพร้อมและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน  รวมถึง co-locator ต่างๆที่บริษัทกำหนดให้มีในสถานีบริการนั้นๆ
 • สามารถเข้าร่วมประชุม และอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถานีบริการน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ
 • มีประวัติการเงินที่ดี

เงื่อนไขในการสมัคร :-

 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 • นำส่งแผนธุรกิจ (Business Plan) แผนการตลาด (Marketing Plan) วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของธรุกิจ (SWOT)  <ในรูปแบบ Power Point>
 • กำหนดส่งใบสมัคร และแผนธุรกิจ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30  เมษายน พ.ศ. 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

 • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งกลับทางอีเมลล์: SHLTHAI-Retail-Operations-@shell.com 
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ :  SHLTHAI-Retail-Operations-@shell.com    หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02 262 6260  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08:30 – 16:30 น.
 • คณะกรรมการจะพิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร หากผ่านการพิจารณาขั้นต้น บริษัทฯ  จะติดต่อกลับทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุอยู่ในใบสมัคร เพื่อนัดหมายสถานที่ วัน และเวลาสัมภาษณ์