คำว่า “ราคาน้ำมัน” ในที่นี้หมายถึง “ราคาหน้าปั๊ม” ซึ่งเป็นราคาน้ำมันที่ท่านจ่ายจริง ณ สถานีบริการน้ำมัน

ต้นทุนของราคาน้ำมันประกอบด้วยอะไรบ้าง

ราคาน้ำมัน คือ ผลรวมของ ต้นทุนสินค้าซึ่งได้แก่น้ำมันนั่นเอง ภาษีสรรพสามิต ภาษีอื่นๆ และเงินสมทบกองทุนของรัฐบาล ตลอดจนค่าการตลาด

ต้นทุนสินค้า (ราคาหน้าโรงกลั่น)

ต้นทุนสินค้า คือ ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น(ทั้งน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล) บวกกับค่าขนส่ง เนื่องจากในประเทศไทยไม่สามารถกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศได้ทั้งหมด จึงต้องมีการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยจึงต้องอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูป ณ ตลาดสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศอื่นๆ นั้น ก็มีการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดกลางของแต่ละภูมิภาค เช่น ตลาดดูไบในตะวันออกกลาง ตลาดเวสต์เท็กซัสในสหรัฐอเมริกา และตลาดเบรนท์ในประเทศอังกฤษ

ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ

ภาษีสรรพสามิต - ภาษีที่คิดจากปริมาณน้ำมันเมื่อส่งออกจากโรงกลั่นหรือคลังน้ำมัน ภาษีนี้เรียกเก็บในอัตราคงที่

ภาษีเทศบาล - ภาษีเรียกเก็บเพื่อบำรุงท้องถิ่น คิดเป็น 10% ของภาษีสรรพสามิต

ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีที่คิดจากราคาน้ำมันที่ขาย ณ สถานีบริการน้ำมัน

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง - กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน - กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน

ค่าการตลาด

  • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคลังน้ำมัน
  • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการ
  • ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป การขายและการตลาด
  • ค่าใช้จ่าย ณ สถานีบริการ เช่น ค่าแรง พนักงาน ค่าเช่าที่ดิน และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
  • กำไรในการขายส่งและขายปลีก

More in ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันล่าสุด

ราคาน้ำมันเชลล์ล่าสุด และราคาน้ำมันเชลล์ย้อนหลัง

ตอบข้อสงสัย

เชลล์มักได้รับการสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาน้ำมัน อยู่เสมอ เราจึงขอนำเสนอคำถามคำตอบเหล่านั้นมาชึ้แจงให้ได้ทราบกัน โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้

ปัจจัยขับเคลื่อนราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันสามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมากมายในช่วงเวลาต่างๆ กัน เนื้อหาในส่วนนี้ให้ภาพรวมของปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนราคาน้ำมันทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น