จะค้นหาราคาน้ำมันในย่านต่างๆ ได้อย่างไร

คุณสามารถดูราคาน้ำมันมาตรฐานได้ที่ www.shell.co.th สำหรับราคาน้ำมันในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบกับศูนย์บริการลูกค้าเชลล์ แคร์ 

ราคาน้ำมันขายปลีกประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้าง

ราคาน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันประกอบด้วยต้นทุนการผลิต ภาษีสรรพสามิต ภาษีอื่นๆ และเงินสมทบกองทุนของรัฐบาล และค่าการตลาด (ค่าใช้จ่ายในการขาย ดำเนินการ การขนส่ง กำไร และอื่นๆ) 

มีการเก็บภาษีอะไรบ้างในการขายน้ำมัน

ภาษีสรรพสามิต - เป็นภาษีที่คิดจากปริมาณน้ำมันที่ออกจากคลังน้ำมันภาษีนี้เรียกเก็บในอัตราคงที่

ภาษีเทศบาล - ภาษีเรียกเก็บเพื่อบำรุงท้องถิ่น คิดเป็น 10% ของภาษีสรรพสามิต

ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีที่คิดจากราคาน้ำมันที่ขาย ณ สถานีบริการน้ำมัน

ใครเป็นคนควบคุมราคาหน้าปั๊ม

จริงๆ แล้ว ผู้ค้าปลีกเป็นคนกำหนดราคาน้ำมันหน้าปั๊ม แต่การกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำมันไปยังสถานีบริการ (ต้นทุนน้ำมันและการจัดส่ง)
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานีบริการน้ำมัน เช่น เงินเดือน ค่าเช่าที่ดินและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
 • การแข่งขันกับสถานีบริการอื่นๆ ในย่านเดียวกัน

เหตุใดราคาน้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ

ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปมีการปรับตัวสูงขึ้น จึงมีผลทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าปั๊มเพิ่มสูงขึ้นตามกัน ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปจะปรับตัวไปตามอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้น อุปสงค์การใช้น้ำมัน ขีดความสามารถและกำลังในการกลั่น ความต้องการน้ำมันตามฤดูกาล ภาวะการเมืองระหว่างประเทศ และสภาพอากาศที่รุนแรงหรือภัยธรรมชาติต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตจากโรงกลั่น หรืออุปทานของน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดนั่นเอง

เหตุใดราคาน้ำมันในบางประเทศจึงถูกกว่า

ราคาน้ำมันในประเทศต่างๆ ต่างก็ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการซื้อน้ำมันสำเร็จรูป ในแต่ละประเทศก็ยังมีความแตกต่างในปัจจัยอื่นๆด้วย ดังเช่น (ปกติน้ำมันที่กลั่นขึ้นภายในประเทศย่อมมีราคาถูกกว่าน้ำมันนำเข้า)

 • ภาษีสรรพสามิตและภาษีต่างๆ
 • การชดเชยราคาน้ำมันของรัฐ เช่น ในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
 • ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศนั้นๆ

อัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์สหรัฐมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันเบนซินภายในประเทศอย่างไร

เนื่องจากตลาดน้ำมันดิบสำคัญๆ ของโลกมักซื้อขายกันด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ ความแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่น กับดอลลาร์สหรัฐจึงมีผลกระทบต่อต้นทุนการซื้อน้ำมันดิบ หากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นอ่อนกว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ต้นทุนน้ำมันดิบของประเทศจะแพงกว่า

เหตุใดราคาน้ำมันเบนซินจึงแพงกว่าราคาน้ำมันดีเซล

ราคาน้ำมันดีเซลมีราคาถูกกว่าราคาน้ำมันเบนซินเพราะอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลต่ำกว่า

เหตุใดราคาแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) จึงถูกกว่าราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลมาก

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ราคาหน้าปั๊มของแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ถูกกว่า มาจากต้นทุนที่ต่ำกว่าทั้งในส่วนของราคาที่ซื้อจากโรงกลั่นและภาษี ตลอดจนการมีเงินชดเชยจากรัฐด้วย

เหตุใดน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ จึงมีราคาแพงกว่า

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ เป็นน้ำมันระดับพรีเมียมที่มีส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ สมรรถนะที่ดีขึ้นนี้ย่อมต้องมีต้นทุนการผลิตและการจัดจำหน่ายที่สูงขึ้น

เหตุใดเชลล์จึงไม่ใช้เงินกำไรของตนชดเชยราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าจะทำให้รายได้ในการขายน้ำมันดิบของบริษัทสูงขึ้น แต่ก็ทำให้ต้นทุนสำหรับการจำหน่ายน้ำมันสูงขึ้นเช่นกัน ทำให้กำไรในอุตสาหกรรมนี้มีทิศทางเดียวกับกำไรในอุตสาหกรรมอื่นๆ คือ ถดถอยลง 

ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก เพราะต้องมีการลงทุนด้านความมั่นคงและความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ ไม่ใช่แค่การดำเนินธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเพียงอย่างเดียว การจัดหาแหล่งพลังงานต้องมีการลงทุนเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงด้วย นอกจากนี้การผลิตน้ำมันดิบเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงสูง ต้องใช้เงินลงทุนนับพันล้านเหรีญสหรัฐ ในช่วงเวลายาว 20-30 ปี (การพัฒนาแหล่งน้ำมันใหม่ๆ จะมีค่าใช้จ่ายสูงถึงหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรในบางช่วงของบริษัทอาจจะช่วยชดเชยผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลงในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันลดต่ำด้วย การบริหารการลงทุนจึงต้องมีการวางแผนในระยะยาว ดังนั้นการใช้เงินกำไรสำหรับการชดเชยราคาน้ำมันจึงอาจไม่สามารถทำได้

เหตุใดสถานีบริการน้ำมันหลายๆ แห่ง มีการขายราคาเท่ากันหมด อย่างนี้แสดงว่ามีการตกลงราคาล่วงหน้ากัน ใช่หรือไม่

การแข่งขันในบางพื้นที่นั้นสถานีบริการน้ำมันต่างๆ จะคอยสังเกตว่าสถานีคู่แข่งจะปรับราคาขึ้นลงเท่าใด แล้วจะปรับราคาของตนให้ไปเทียบเท่ากันกับคู่แข่ง การแข่งขันในบางครั้งมีความต่างที่การให้บริการหรือในส่วนของการจัดโปรโมชั่นที่แตกต่างกัน ไม่ใช่ที่ราคาอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาขายของคู่แข่งและการตั้งราคาแข่งกันเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายในตลาดการค้าเสรี แต่การตกลงราคาล่วงหน้ากันหรือฮั้วราคากันกับคู่แข่งรายอื่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นหากมีหลักฐานพบว่าสถานีบริการน้ำมันหลายๆ แห่งตกลงร่วมกันกำหนดราคาขาย ควรแจ้งไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

เหตุใดน้ำมันในท้องถิ่นไกลๆ จึงมีราคาแพงกว่าน้ำมันในเมือง

แม้ว่าสถานีบริการน้ำมันในท้องถิ่นไกลๆ จะมียอดขายและลูกค้าน้อยกว่า แต่ผู้บริหารสถานีบริการก็มีค่าใช้จ่ายพอๆ กับสถานีในเมือง เป็นธรรมดาที่ระยะทางขนส่งที่ไกลกว่าและปริมาณการสั่งซื้อที่น้อยกว่าย่อมทำให้ต้นทุนโดยรวมสูงกว่า ด้วยเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการที่สูงกว่า ประกอบกับจำนวนคู่แข่งที่น้อยกว่า ราคาหน้าปั๊มจึงแพงกว่าได้ 


เหตุใดราคาน้ำมันหน้าปั๊มจึงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาน้ำมันดิบในเวลาเดียวกัน

ที่เป็นเช่นนี้เพราะบรรดาสถานีบริการน้ำมันแต่ละแห่งมีข้อตกลงที่แตกต่างกันไปกับแต่ละบริษัทเจ้าของยี่ห้อน้ำมันที่ส่งมาให้ขาย ส่งผลเกี่ยวเนื่องกับต้นทุนของน้ำมันสำเร็จรูปที่เปลี่ยนไปในแต่ละครั้ง ซึ่งหมายความว่าจะมีระยะห่างของเวลานับจากวันที่โรงกลั่นจ่ายค่าน้ำมันดิบ จนถึงวันที่ได้รับเงินจากผู้ที่รับน้ำมันสำเร็จรูปไปขาย ระยะเวลาที่ต่างนี้จึงส่งผลกับการปรับราคาหน้าปั๊ม

เชลล์จะใช้อิทธิพลของตนเพื่อกดราคาน้ำมันดิบให้ถูกลงได้หรือไม่

ไม่ได้ เชลล์เป็นเพียงผู้ผลิตน้ำมันรายหนึ่งในสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ของน้ำมันในตลาดโลก น้ำมันดิบส่วนใหญ่ที่เราใช้ในโรงกลั่นเพื่อผลิตน้ำมันสำเร็จรูปเป็นน้ำมันที่ซื้อมาจากตลาดเสรี ราคาของน้ำมันดิบจึงได้รับอิทธิพลหลักๆ มาจาก

 • อุปสงค์น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา
 • ข้อจำกัดของกำลังการกลั่น
 • ความมั่นคงของอุปทาน โดยเฉพาะการขาดเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศตะวันออกกลาง
 • ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ
 • การเก็งกำไรของนักลงทุน

เหตุใดพายุเฮอร์ริเคนในสหรัฐอเมริกาจึงทำให้ราคาน้ำมันในอีกประเทศหนึ่งเพิ่มขึ้น

ในบางกรณี สภาพอากาศที่รุนแรงหรือภัยธรรมชาติ เช่น พายุเฮอร์ริเคนในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา สามารถทำให้โรงกลั่นน้ำมันต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปในคลังน้ำมันลดลง ปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปที่ลดลงกับ การประมาณการณ์ที่ยากและเสี่ยงเพื่อการบริหารปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปในคลังน้ำมัน ล้วนเป็นต้นทุนที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาน้ำมันสำเร็จรูปทั่วโลก

จะหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาน้ำมันได้จากไหนบ้าง

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือเว็บไซต์ของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

MORE IN ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันล่าสุด

ราคาน้ำมันเชลล์ล่าสุด และราคาน้ำมันเชลล์ย้อนหลัง

ปัจจัยขับเคลื่อนราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันสามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมากมายในช่วงเวลาต่างๆ กัน เนื้อหาในส่วนนี้ให้ภาพรวมของปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนราคาน้ำมันทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

ปัจจัยการกำหนดราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลั่น ค่าใช้จ่ายหรือค่าการตลาดและภาษีต่างๆ เนื้อหาในส่วนนี้จะให้คำอธิบายว่าอะไรเป็นปัจจัยของการกำหนดราคาน้ำมันภายในประเทศ