ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากโปรแกรมการรับประกัยเครื่องยนต์

 • ลูกค้ามั่นใจและสบายใจ ด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจากเชลล์
 • ให้การปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยม น้ำมันช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ ยืดอายุการใช้งานและปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอ ให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าน้ำมันเกรดมาตรฐาน
 • โอนสิทธิ์การรับประกันได้ เมื่อผู้เอาประกันขายรถยนต์ต่อผู้อื่น

เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (“เชลล์”) ยินดีรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะ อันเป็นผลโดยตรงจากการใช้น้ำมันหล่อลื่น เชลล์ เฮลิกซ์ อัลตร้า หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX8  หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX7 หรือ เชลล์ เฮลิกส์ ไฮไมล์เลจ (“ผลิตภัณฑ์”) สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล ตลอดระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (“การรับประกัน”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ผลิตภัณฑ์ เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ให้การรับประกันตลอดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แล้วแต่ว่าอย่างใดมาถึงก่อน 
 2. ผลิตภัณฑ์ เชลล์ เฮลิกส์ HX8 ให้การรับประกันตลอดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 8,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แล้วแต่ว่าอย่างใดมาถึงก่อน  
 3. ผลิตภัณฑ์ เชลล์ เฮลิกส์ HX7 ให้การรับประกันตลอดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 7,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แล้วแต่ว่าอย่างใดมาถึงก่อน  
 4. ผลิตภัณฑ์ เชลล์ เฮลิกส์ ไฮไมล์เลจ ให้การรับประกันตลอดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 7,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แล้วแต่ว่าอย่างใดมาถึงก่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อควรทราบ

 1. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาประสิทธิภาพที่ดีของเครื่องยนต์ และน้ำมันหล่อลื่นก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ ทั้งนี้ การรับประกัน ครอบคลุมในกรณีที่เครื่องยนต์ได้รับการตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามระยะเวลาคู่มือการใช้งานของยานพาหนะกำหนด และความเสียหายไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของเครื่องยนต์ หรือผู้ใช้งานรถยนต์เอง
 2. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยผลิตภัณฑ์ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนด จะมีความเสี่ยงที่ทำให้เครื่องยนต์เสียหายจากการสะสมของคราบสกปรกหรือตะกอนยางเหนียวต่ำมาก ทั้งนี้ การรับประกัน ครอบคลุมเฉพาะชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์จำนวน 13 รายการ ที่อาจเกิดการสึกหรอจากการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยตรง และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ 
 3. หากเครื่องยนต์ชำรุดโดยเกิดจากสาเหตุอื่นร่วมด้วย และมิได้มีสาเหตุโดยตรงจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามที่กำหนดเพียงสาเหตุเดียว เชลล์จะไม่รับผิดใดๆ และผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่สร้างความเสียหายนั้นเอง
 4. ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ต้องลงทะเบียนขอรับการรับประกันเครื่องยนต์ ผ่านทางลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2206-5453 (วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30น.)
 5. ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เชลล์กำหนดไว้ใน www.shell.co.th
   
 1. เชลล์รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตามอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ สำหรับยานพาหนะที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ และที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของเชลล์ (“ศูนย์ตัวแทนเชลล์”) ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการน้ำมันเชลล์ และศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของเชลล์ ได้ที่ www.shell.co.th
 2. ผู้เอาประกันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ร่วมในยานพาหนะ
 3. เชลล์รับประกันยานพาหนะที่จดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการในประเทศไทย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (ร.ย.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน  7 คน (ร.ย.2) และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ร.ย.3) ทั้งนี้ ยานพาหนะดังกล่าวต้องไม่มีการใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล หรือการปรับแต่งยานพาหนะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และการใช้งานส่วนบุคคลไม่รวมถึงยานพาหนะที่มี หรือเคยมี
  • การจดทะเบียนเป็นรถยนต์ขนส่งสาธารณะ
  • การใช้เพื่อการแข่งขันทางกีฬา
  • การใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง
  • การใช้ก๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ได้มีการออกแบบและผลิตโดยผู้ผลิตรถยนต์
  • การปรับแต่ง ประกอบใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ไปจากมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
  • การปรับแต่งมาตรวัดระยะทาง
 4. ผู้เอาประกันต้องลงทะเบียนขอรับการรับประกันเครื่องยนต์ ผ่านทางลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2206-5453 และการรับประกันจะมีผลตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • การรับประกันจะมีผลทันทีเมื่อผู้เอาประกันลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  • การรับประกันมีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนด ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างต่อเนื่อง ตามรอบระยะเวลาหรือระยะทางที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนด ทั้งนี้ การรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เอาประกันไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกินกว่า 6 เดือนจากรอบระยะเวลาหรือระยะทางที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนด
  • การรับประกันสิ้นสุดลงเมื่อยานพาหนะมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีระยะการใช้งานมากกว่า 150,000 กม.
  • หากการรับประกันในยานพาหนะสิ้นสุดลงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ผู้เอาประกันไม่สามารถนำยานพาหนะของท่าน กลับเข้าร่วมการรับประกันได้
  • ผู้เอาประกันต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านทางลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2206-5453 ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ตามที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงิน
 5. ผู้เอาประกันสามารถโอนสิทธิการรับประกันในยานพาหนะเดิมไปยังเจ้าของกรรมสิทธิ์ยานพาหนะท่านใหม่ได้ ทั้งนี้ ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ต้องมีใบสำเนาของใบเสร็จล่าสุด หรือสามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านยังปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันนี้ โดยท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของการรับประกัน
 6. ผู้เอาประกันสามารถสอบถามข้อมูลของท่าน หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ตลอดอายุการได้ที่ 0-2206-5453  (ทุกวัน ตลอด 24 ชม.)
 7. ผู้เอาประกันต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามข้อกำหนดความหนืดของน้ำมันที่ผู้ผลิตรถยนต์ ของท่านแนะนำ หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำ และถูกต้องตามวิธีการใช้ที่เชลล์กำหนด โดย
  • เปลี่ยนไส้กรองอากาศ และไส้กรองน้ำมันเครื่อง ตามรอบระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนด
  • ดูแลและบำรุงรักษาระบบควบคุมไอเสีย และเครื่องยนต์ ตามรอบระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนด
 8. เมื่อเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ ซึ่งมีผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เชลล์ให้การรับประกัน ผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องให้เชลล์ดำเนินการแก้ไขความเสียหายได้ โดยเชลล์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าท่านได้ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันนี้ครบถ้วน และความเสียหายเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันนี้หรือไม่ และถือคำตัดสินของเชลล์ให้เป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ เชลล์ยินดีรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเชลล์โดยตรง โดยไม่มีเหตุแทรกแซง เช่น
  • ความเสียหายที่มีอยู่เดิมในเครื่องยนต์
  • อุบัติเหตุ
  • การเข้ารับการบริการหรือการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม
  • ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ได้ระบุไว้ในรายชื่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์มีความบกพร่องมาจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ หรือมีสาเหตุมาจากชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายชื่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์
  • ชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
  • การดูแลรักษาน้ำมันเครื่อง และ/หรือ น้ำหล่อเย็นไม่เป็นไปตามระดับที่ผู้ผลิตรถยนต์ระบุ
 9. หากเชลล์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันนี้ เชลล์จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายให้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ไม่รวมถึง
  • การสูญเสียน้ำมันจากสาเหตุที่เครื่องยนต์กินน้ำมันมากเกินไป เพราะรถมีการสึกหรอ หรือการเสียหาย หรือการรั่วไหลของน้ำมันอยู่ก่อนหน้านี้ 
  • ระดับน้ำมันเครื่องที่ไม่เพียงพอในเครื่องยนต์ หรือมีการปนเปื้อนของน้ำมันเครื่องจากองค์ประกอบภายนอกอาทิเช่น น้ำหล่อเย็น หรือน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ระบบกรองอากาศ ระบบหล่อเย็น หรือการควบคุมโมดูล อิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาด และปั๊มหล่อเย็น ปั๊มน้ำมันเครื่อง หรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานล้มเหลว
  • ข้อบกพร่องอื่นใดหรือความไม่สมบูรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำมันหล่อลื่น
  • ค่าเสียหายในการซ่อมแซม ที่อยู่ภายใต้การรับประกัน สัญญา หรือนโยบายการบริการอื่นๆ ของผู้ผลิตรถยนต์
 10. การรับประกันเครื่องยนต์ ครอบคลุมถึงชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่อาจได้รับความเสียหายโดยตรงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเชลล์ ดังต่อไปนี้
  • เพลาข้อเหวี่ยง
  • ปลายใหญ่ก้านสูบและรองลื่นหลัก
  • ก้านสูบ
  • สลักลูกสูบ
  • ลูกสูบและแหวนลูกสูบ
  •  วาล์ว
  • เสื้อสูบ
  • ฝาสูบ
  • เฟืองและโซ่ราวลิ้น หรือสายพานราวลิ้น
  • เพลาลูกเบี้ยว
  • กระบอกสูบ
  • ตัวอัดบรรจุอากาศเทอร์โบ
 11. การรับประกันนี้ไม่มีผลบังคับใช้ และสิ้นสุดลงหาก
  • ข้อมูลในใบคำร้องหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง หรือเชลล์พบว่ายานพาหนะที่ลงทะเบียนไว้ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน
  • ท่านใช้น้ำมันเครื่องอื่นนอกจากผลิตภัณฑ์ของเชลล์ หรือสารเติมแต่งน้ำมันเชื้อเพลิง
 12.  หากผู้เอาประกันต้องการใช้สิทธิตามการรับประกันนี้ ท่านต้องแจ้งผู้รับประกัน ผ่านทางลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2206-5453 (ทุกวัน ตลอด 24 ชม.)
 13. การยื่นข้อร้องเรียนตามข้อ 12. ข้างต้น ผู้เอาประกันต้องแจ้งและส่งสำเนาข้อมูลและเอกสาร ดังนี้
  • หมายเลขตัวถังรถยนต์
  • สมุดทะเบียนรถ
  • รายละเอียดใบเสร็จรับเงินทั้งหมดเกี่ยวกับการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
  • สมุดคู่มือยานพาหนะ (คำแนะนำทางเทคนิคจากผู้ผลิตเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษา เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ครั้งของการให้บริการบำรุงรักษาก่อนหน้านี้) หรือสำเนาเกี่ยวกับการรับบริการอื่นๆ (อย่างน้อย 3 ครั้งของการให้บริการบำรุงรักษาก่อนหน้านี้)
 14. การรับประกันนี้ไม่ได้เป็นการขยายการรับประกันอย่างเป็นทางการของผู้ผลิตรถยนต์
 15. เมื่อผู้รับประกันตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และพิจารณารับข้อร้องเรียนของท่านไว้แล้ว ผู้รับประกันจะแจ้งชื่อผู้ดำเนินการตรวจสอบและศูนย์บริการสำหรับการวินิจฉัย ผู้เอาประกันต้องนำยานพาหนะเข้ารับการตรวจสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากผลการวินิจฉัยพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยตรงจริง เชลล์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าแรง ค่าอะไหล่ที่เปลี่ยนชิ้นส่วนที่รับประกันจำนวนสูงสุด 13 ชิ้น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าไส้กรองน้ำมันเครื่อง ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่จำเป็น และค่ายกรถเข้าศูนย์บริการในกรณีที่รถไม่สามารถขับขี่ได้

เชลล์ขอสงวนสิทธิในการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกการรับประกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน โดยเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลและผูกพันกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันตั้งแต่วันเวลาที่ระบุไว้ตามการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข