ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ "ลุ้นบัตรเงินสดเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์กับน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์" ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ "ลุ้นบัตรเงินสดเติมน้ำมันเชลล์วี-เพาเวอร์กับน้ำมันเครื่องเชลล์เฮลิกส์"ประจำวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2561

 • ผู้ร่วมรายการการส่งเสริมการขาย เมื่อซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ เฉพาะที่ร่วมรายการ* ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 – 13 มกราคม 2561 สแกนรหัสคิวอาร์ QR Code เพื่อลงทะเบียนพร้อมกรอกรายละเอียดในเว็บไซต์ www.helixdriveon.com เพื่อลุ้นรางวัล บัตรเงินสดเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) จำนวน 5 รางวัล และ มูลค่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท) จำนวน 100 รางวัล สิ้นสุดการลงทะเบียนภายในวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 24.00 น.
 • กติกาการร่วมลุ้นโชค
  • ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่ร่วมรายการ* ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 – 13 มกราคม 2561 สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏบนป้ายห้อยแจ้งระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องข้างกระป๋อง เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์โปรโมชั่น www.helixdriveon.com กรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมพิมพ์รหัสที่ระบุบนป้ายห้อยแจ้งระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องข้างกระป๋อง เพื่อเข้าร่วมลุ้นบัตรเงินสดเติมน้ำมันเชลล์ วี- เพาเวอร์ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล และ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล 
   • หมายเหตุ:
    • 1 คูปองมี 1 รหัส สำหรับลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง และถือเป็น 1 ชิ้นส่วนการจับรางวัล
    • ผู้โชคดีต้องเก็บคูปอง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
    • ผู้โชคดีที่เข้าร่วมรายการต้องเป็นคนไทย สัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   • *ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่ร่วมรายการ มีดังต่อไปนี้
    • เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า 0W-40 ขนาด 4 ลิตร 
    • เชลล์ เฮลิกส์ HX8 5W-40 ขนาด 4 ลิตร 
    • เชลล์ เฮลิกส์ HX8 0W-20 ขนาด 3 ลิตร 
    • เชลล์ เฮลิกส์ ไฮไมล์เลจ 10W-40 ขนาด 4 ลิตร
    • เชลล์ เฮลิกส์ HX7 5W-40 ขนาด 4 ลิตร 
    • เชลล์ เฮลิกส์ HX7 G 10W-40 ขนาด 4 ลิตร
    • เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ดีเซล 0W-40 ขนาด 6 ลิตร 
    • เชลล์ เฮลิกส์ HX8 ดีเซล 5W-30 ขนาด 6 ลิตร 
    • เชลล์ เฮลิกส์ ไฮไมล์เลจ ดีเซล 15W-50 ขนาด 6 ลิตร
    • เชลล์ เฮลิกส์ HX7 ดีเซล 10W-30 ขนาด 6 ลิตร
    • เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ดีเซล 5W-40 ขนาด 6 ลิตร *(เฉพาะสินค้าของบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด)
 • รายละเอียดของรางวัล
  • บัตรเงินสดเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล และ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
  • หมายเหตุ: ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้น
 • การจับรางวัลและประกาศรางวัล
  • จับรางวัล ณ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง
   • เว็บไซต์ www.shell.co.th
   • บัญชีไลน์เชลล์
   • ติดประกาศที่ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • รายละเอียดการจับรางวัลและการประกาศรางวัล 
ครั้งที่ วันสิ้นสุดการลงทะเบียน วันที่จับรางวัล วันที่ประกาศรางวัล ของรางวัล
1 13 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 บัตรเงินสดเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ มูลค่า 100,000 บาท 2 รางวัล และบัตรเงินสดเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ มูลค่า 5,000 บาท 50 รางวัล รวมทั้งสิ้นจำนวน 52 รางวัล
2 13 มกราคม 2561 31 มกราคม 2560 7 กุมภาพันธ์ 2561 บัตรเงินสดเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ มูลค่า 100,000 บาท 3 รางวัล และบัตรเงินสดเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ มูลค่า 5,000 บาท 50 รางวัล รวมทั้งสิ้นจำนวน 53 รางวัล
 • 1 รหัสที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ถือเป็น 1 ชิ้นส่วนการจับรางวัล และบริษัทฯ จะนำชิ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดจากการจับรางวัลในครั้งที่ 1 มารวมกันเพื่อจับรางวัลในครั้งที่ 2
 • บริษัทฯ จะดำเนินการจับรางวัลผู้โชคดี และรางวัลสำรองจำนวน 5 รายชื่อ ทุกรอบที่มีการจับรางวัลตามวันที่ที่ระบุในข้อ 4.3
 • บริษัทฯ จะแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป และบริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายยืนยันผู้โชคดีเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล

 • กติกาการรับรางวัล
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นเงินสดเท่านั้น ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 และกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง (สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท)
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดส่งของรางวัล (กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง) เป็นต้น
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับรางวัล ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ติดต่อบริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด โทรศัพท์ 02-861-9712 ในช่วงวันและเวลาทำงาน 8.00 น. – 18.00 น. ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ในกรณีที่ติดต่อผู้โชคดีได้)
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   • จดหมายยืนยันผู้โชคดีจากทางบริษัทฯ
   • ป้ายห้อยแจ้งระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องข้างกระป๋องที่ระบุรหัสตามที่ได้ลงทะเบียน (ตัวจริงและสมบูรณ์)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป ในกรณีดังต่อไปนี้
   • ผู้โชคดีลำดับแรกนำหลักฐานมาแสดงไม่ครบตามข้อ 5.3
   • ผู้โชคดีลำดับแรกสละสิทธิ์รับของรางวัล
   • ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีลำดับแรกได้ในเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 
   • หากมีกรณีอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว
  • ในกรณีที่ไม่สามารถได้ผู้รับรางวัลตามข้อ 5.4 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่มูลนิธิ เพื่อเป็นสาธารณะกุศล
  • พนักงานตามสัญญาจ้าง ผู้ดำเนินงานสถานีบริการของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และครอบครัวของบุคคล ดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา และพนักงานบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการจัดส่งเสริมการขายในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  • คณะกรรมการตัดสิน และสักขีพยานประกอบด้วย
   • ผู้แทนบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 1 ท่าน
   • ผู้แทนบริษัท ดับบลิว พีพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานสาขา เจ. วอลเตอร์ ธอมสัน จำนวน 1 ท่าน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่าย ค่าตอบแทนใดๆ
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • วัตถุประสงค์ของการจัดรายการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยมิได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข วันเวลาสถานที่ ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกประการ และจะไม่ดำเนินการอื่นใด อันผิดกฎหมาย

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่นี่

เนื้อหาแนะนำ

Shell LubeMatch

ค้นหาน้ำมันที่เหมาะสมกับยานพาหนะของคุณด้วยเครื่องมือ Shell LubeMatch

ค้นหาสถานที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันเชลล์

จะหาซื้อน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ได้ที่ไหน