เติมน้อย เติมมาก ก็แลกได้ ที่ปั๊ม Shellกับบัตรเครดิต KTCแลกรับเครดิตเงินคืน18% เพียงเติมน้ำมันเชลล์ครบทุก 100 บาท และใช้ทุก 100 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่สถานีบริการน้ำมัน Shell ทุกที่ ทั่วประเทศ ถึง 30 เม.ย. 61

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่นี่

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) ทุกประเภท เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิตเคทีซี ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ (“บัตรฯ”) ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะนำยอดใช้จ่ายรวมจากบัตรฯ ทุกใบที่ร่วมรายการ และนำคะแนนสะสมเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม จะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการในเดือนนั้นที่สมาชิกติดต่อแจ้งเข้ามา
 3. สมาชิกบัตรเครดิต KTC - ROYAL ORCHID PLUS สามารถใช้เฉพาะคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2556 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
 4. สมาชิกบัตรเครดิต KTC - BANGCHAK ยังคงได้รับเงินคืน 1% ตามปกติจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการมอบเครดิตเงินคืน

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ส่ง SMS (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) หรือทำรายการผ่าน www.ktc.co.th/shell เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ภายในวันที่ 8 ก.พ. – 30 เม.ย. 61 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
  และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 2. กรณีสมาชิกทำรายการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดการทำรายการที่สมบูรณ์ในครั้งแรกสุด และบัตรเครดิตใบแรกสุด เป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ทุกประเภท, ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า CASH ADVANCE, ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ REFUND ทุกประเภท มาคำนวณในการให้เครดิตเงินคืนในรายการนี้
 4. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายในการเติมน้ำมันด้วยบัตรเครดิต KTC “บัตรฯ” ณ สถานีบริการน้ำมัน Shell ที่ร่วมรายการ ตาม MCC Code: 5541 และ 5542 : ทุก 100 บาท สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 100 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนได้ 18 บาท   
  ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสม
  มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีการใช้สิทธิแลกรับเครดิตเงินคืนนั้น สมาชิกจึงจะมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 5. สมาชิกที่ประสงค์จะโอนคะแนนสะสมจากบัตรฯ อื่นๆ ของสมาชิก มายังบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิในการเข้าร่วมรายการนี้ จะต้องดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันสุดท้ายของในแต่ละเดือน (ภายในวันที่ 28 ก.พ., 31 มี.ค., 30 เม.ย. 61)
 6. การคำนวณเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดสถานีบริการน้ำมันนั้น จะคำนวณเป็นรายเดือนปฏิทิน ตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด
 7. การคำนวณยอดการใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมันเพื่อรับเครดิตเงินคืน จะคำนวณที่อัตราทุก 100 บาท ต่อการใช้คะแนนสะสม 100 คะแนน โดยปัดเศษส่วนที่เหลือทิ้ง แลกรับเป็นเงินเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่ลงทะเบียน ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ น้อยกว่ายอดใช้จ่ายที่คำนวณไว้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนตามจำนวนคะแนนสะสมที่คงเหลือในบัญชีบัตรฯ เท่านั้น
 8. เคทีซีจะทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการนี้ หลังจาก 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนในรายการตามรอบปฏิทิน (60 วันหลังจาก วันที่ 30 เม.ย., 31 พ.ค., 30 มิ.ย. 61)

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิไปให้ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ www.ktc.co.th/shell หรือ KTC PHONE 02 123 5000

เพิ่มเติมค่ะ ข้อเสนอ และโปรโมชั่น

เดลี่คาเฟ่ แลกรับความสดชื่นกับเชลล์ คลับสมาร์ท

แต้มเชลล์คลับสมาร์ท 125 คะแนน + เงิน 1 บาท รับเครื่องดื่ม 1 แก้วตามชนิดที่ระบุในปั๊มเชลล์ที่มีร้านเดลี่ คาเฟ่ทุกสาขา ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. นี้