ในยุคที่ความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทยยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทักษะและความชำนาญของผู้ขับขี่ จึงกลายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตามไปด้วย โดยเฉพาะ “รถบรรทุก” ยานพาหนะที่มีส่วนสำคัญ ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาค เป็นฟันเฟืองเบื้องหลังชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ด้วยภารกิจในการขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน ในทุกพื้นที่ บนถนนกว่า 7 แสนกิโลเมตรในประเทศไทย ด้วยรถบรรทุกจำนวนมากกว่า 1.1 ล้านคัน ดังนั้น ความปลอดภัยของ การขับรถบรรทุกจึงมีผลต่อความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นกัน พนักงานขับรถที่มีคุณภาพและความสามารถจะช่วยให้ ท้องถนนมีความปลอดภัย และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

หนึ่งคันปลอดภัย หลายคนอุ่นใจ

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง และให้ความสำคัญกับความปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงได้ริเริ่ม “โครงการขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” โดยร่วมมือกับ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โรงเรียนสอนขับรถ โดยบริษัท เอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อมอบโอกาสการส่งเสริมทักษะการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ให้กับผู้ที่สนใจที่ต้องการยกระดับทักษะการขับขี่รถบรรทุกเพื่ออาชีพ โดยมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกการขับรถทางถนนอย่างปลอดภัยให้กับตนเองและสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับเศรษฐกิจภาคครัวเรือน และสนับสนุนพันธกิจและเป้าหมายหลักของกรมขนส่งทางบก ในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน และส่งเสริมวัฒนธรรมการขับรถอย่างปลอดภัย

นางสาวอรอุทัย ณ เชียงใหม่ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “กว่า 131 ปีในการดำเนินธุรกิจ ในประเทศไทย ความปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญของเชลล์ ที่ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และได้ส่งต่อวัฒนธรรมนี้ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจกับเชลล์ รวมถึงบนเส้นทางกว่า 700,000 กิโลเมตร ในการขนส่งและส่งมอบน้ำมันคุณภาพสูงของเชลล์สู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ภายใต้ Powering Progress ที่ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบพลังงานสู่ผู้บริโภคอย่างปลอดภัย แต่ยังมุ่งผสานความร่วมมือและสร้างคุณค่าให้กับพันธมิตรทุกภาคส่วนในระบบ Eco-system ทั้งหมดของเรา ซึ่งรวมถึงพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้บริโภค ชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การส่งเสริมการขับรถปลอดภัยบนท้องถนน ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่รถบรรทุกสร้างโอกาส ทางอาชีพให้กับเศรษฐกิจภาคครัวเรือน และสนับสนุนความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมของประเทศ”

นายบรรณ เกษมทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอสซีจีตระหนักดีถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรด้านการขนส่ง ผ่านกระบวนการฝึกอบรมขับรถบรรทุกอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยมืออาชีพ เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถและใช้ถนนอย่างปลอดภัย มุ่งสร้างสุภาพบุรุษนักขับ Smart Driver ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการขับรถปลอดภัยและคุณภาพชีวิตให้กับสังคม ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่เราเป็นพันธมิตรกับเชลล์ บริษัทพลังงานระดับโลกที่ร่วมยึดถือคุณค่าของความปลอดภัย ได้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรผู้ขับรถบรรทุก หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของภาคขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไป”

เสริมสร้างทักษะขับขี่ปลอดภัยได้มาตรฐาน สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

โครงการขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์ปีที่ 2 ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 2566 มีผู้สำเร็จการอบรมจากโครงการฯ กว่า 270 คน สะท้อนถึงความใส่ใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ในด้านความปลอดภัยและหาโอกาสทางอาชีพเพื่อครอบครัว โดยโครงการฯ เปิดอบรม 2 หลักสูตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตรการอบรมและพัฒนาทักษะการขับขี่เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 ภายใต้หลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ครอบคลุมเทคนิคการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย การคาดการณ์อุบัติเหตุ หน้าที่และความรับผิดชอบและมารยาทของผู้ขับขี่ ความรู้ด้านกฎหมายและกฎจราจร รวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของรถ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการขับขี่อย่างปลอดภัย

นายนพพล พาธรรมะ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ เล่าถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพว่า “ในอดีต สังคมอาจจะให้ความสำคัญกับอาชีพขับรถบรรทุกน้อยกว่าปัจจุบัน มองว่าเป็นอาชีพทางเลือกท้ายๆ แต่ด้วยการขยายตัวทางการค้า มีการขนส่งมากขึ้น ทำให้บริษัท-ห้างร้านต่างๆ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพในอาชีพนี้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถที่ต้องได้มาตรฐาน มีความรอบรู้ และใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย เพราะหากเกิดอุบัติเหตุก็จะส่งผลถึงความเสียหายของบริษัทด้วยเช่นกัน ผมเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงต้องการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ในการขับรถที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อให้บริษัทต่างๆ มั่นใจว่าผมสามารถทำงานให้ได้ และสามารถดูแลสินค้าให้ถึงที่หมาย โดยทำงานแล้วต้องปลอดภัยทั้งตัวผมเอง คนรอบข้าง และทรัพย์สินของบริษัท และสามารถยึดอาชีพการขับรถบรรทุกเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปในอนาคตครับ”

มากกว่าความใฝ่ฝัน คือความมุ่งมั่นสู้เพื่อความสำเร็จ

ตลอด 2 ปีของการดำเนินโครงการขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์ ความสำเร็จของโครงการฯ ที่ได้รับ ไม่ได้วัดเพียงแค่จำนวนผู้ที่สำเร็จอบรมที่มีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น การแบ่งปันโอกาสอย่างเท่าเทียม การสนับสนุนความใฝ่ฝันทางอาชีพของผู้หญิง ที่ต้องการจะก้าวสู่วงการขับรถบรรทุกมืออาชีพก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

"การขับรถบรรทุกมักถูกมองว่าเป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพียงเพราะว่าเราเป็นผู้หญิง” นางสาววิมุตตยา พิรุฬห์รัตนะ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวด้วยรอยยิ้ม พร้อมกับเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า “เมื่อก่อนทำอาชีพเสริมสวย ต่อมาได้รู้จักครอบครัวอื่นที่มีอาชีพขับรถบรรทุกและมีรายได้สม่ำเสมอ จึงอยากลองเปลี่ยนอาชีพดูบ้าง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ต่อมารู้ว่าเชลล์มีโครงการขับรถบรรทุกปลอดภัย เปิดรับสมัครโดยไม่จำกัดเพศ จึงสมัครเข้ามาและได้รับคัดเลือกเรียนขับรถบรรทุก จนสามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานขับรถบรรทุก 18 ล้อได้ ตัวเองดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมปลอดภัยร่วมกับองค์กรระดับโลก ผ่านอาชีพการขับรถบรรทุกที่รัก ทำให้สามารถยืนอยู่ในวงการนี้ได้อย่างมั่นคง และได้รับการยอมรับในตัวตนอย่างแท้จริง”

หลังจากเรียนจบการอบรมหลักสูตรใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3 (ท.3) จากโครงการฯ ปัจจุบัน นางสาววิมุตตยาได้รับใบอนุญาตขับขี่ ท.4 สำหรับขับรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นใบอนุญาตขับรถบรรทุกขั้นสูงสุดในสายอาชีพนี้

ด้านนางสาวอรพรรณ นากฉาบ อีกหนึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ กล่าวถึงโอกาสที่ได้รับว่า “การชอบเดินทางเป็นจุดเริ่มต้นของการมาเรียนขับรถบรรทุก โดยเริ่มเรียนรู้จากคนขับรถบรรทุกอาชีพ แต่ก็มีหลายครั้งที่รู้สึกว่าตัวเองแก้ไขปัญหาระหว่างขับรถบนท้องถนนได้ไม่ดีพอ ต่อมารู้ว่าโครงการขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์เปิดรับสมัครให้คนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฟรี ก็คิดว่าจะได้ทำสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพอย่างจริงจัง เลยมาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้เพื่อการขับขี่ที่ถูกต้องแล้ว ยังมีเทคนิคที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้รวดเร็วและปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนไม่ใช่แค่ตัวเรา และแน่นอนว่าได้รับงานมากขึ้นจากการพัฒนาทักษะการขับรถที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ ทำให้คุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวดีขึ้นมากตามไปด้วย”

ความสำเร็จบนเส้นทางสายอาชีพขับรถบรรทุกของนพพล วิมุตตยา และอรพรรณ แม้จะมีแบคกราวด์และแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการฯ ที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ทั้งสามคนเห็นตรงกันคือ รู้สึกขอบคุณโครงการขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์ ที่เปิดโอกาสสู่อาชีพใหม่ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับทุกคน และพวกเขาก็พร้อมแบ่งปันเรื่องราว โอกาส และประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับคนรอบข้างและผู้ที่สนใจต่อไป ขณะที่เชลล์ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย และผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพสู่ smart driver ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคชาวไทยต่อไป

Cautionary note

The companies in which Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this announcement “Shell”, “Shell Group” and “Group” are sometimes used for convenience where references are made to Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Shell plc and its subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this announcement refer to entities over which Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. “Joint ventures” and “joint operations” are collectively referred to as “joint arrangements”. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

Forward-Looking Statements

This announcement contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition”, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, “milestones”, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this announcement, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, judicial, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; (m) risks associated with the impact of pandemics, such as the COVID-19 (coronavirus) outbreak, regional conflicts, such as Russia’s invasion of Ukraine, and a significant cybersecurity breach; and (n) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this announcement are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Shell plc’s Form 20-F for the year ended December 31, 2022 (available at www.shell.com/investors/news-and-filings/sec-filings.html and www.sec.gov). These risk factors also expressly qualify all forward-looking statements contained in this announcement and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this announcement, 8 February 2024. Neither Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this announcement.

Shell’s net carbon intensity

Also, in this announcement we may refer to Shell’s “Net Carbon Intensity”, which includes Shell’s carbon emissions from the production of our energy products, our suppliers’ carbon emissions in supplying energy for that production and our customers’ carbon emissions associated with their use of the energy products we sell. Shell only controls its own emissions. The use of the term Shell’s “Net Carbon Intensity” is for convenience only and not intended to suggest these emissions are those of Shell plc or its subsidiaries.

Shell’s net-Zero Emissions Target

Shell’s operating plan, outlook and budgets are forecasted for a ten-year period and are updated every year. They reflect the current economic environment and what we can reasonably expect to see over the next ten years. Accordingly, they reflect our Scope 1, Scope 2 and Net Carbon Intensity (NCI) targets over the next ten years. However, Shell’s operating plans cannot reflect our 2050 net-zero emissions target and 2035 NCI target, as these targets are currently outside our planning period. In the future, as society moves towards net-zero emissions, we expect Shell’s operating plans to reflect this movement. However, if society is not net zero in 2050, as of today, there would be significant risk that Shell may not meet this target.

Shell expects to publish its 2024 Energy Transition Strategy on March 14, 2024, which will include an update on Shell’s energy transition strategy and set out Shell’s climate targets and ambitions for the future.

Forward Looking Non-GAAP measures

This announcement may contain certain forward-looking non-GAAP measures such as cash capital expenditure and divestments. We are unable to provide a reconciliation of these forward-looking Non-GAAP measures to the most comparable GAAP financial measures because certain information needed to reconcile those Non-GAAP measures to the most comparable GAAP financial measures is dependent on future events some of which are outside the control of Shell, such as oil and gas prices, interest rates and exchange rates. Moreover, estimating such GAAP measures with the required precision necessary to provide a meaningful reconciliation is extremely difficult and could not be accomplished without unreasonable effort. Non-GAAP measures in respect of future periods which cannot be reconciled to the most comparable GAAP financial measure are calculated in a manner which is consistent with the accounting policies applied in Shell plc’s consolidated financial statements.

The contents of websites referred to in this announcement do not form part of this announcement.

We may have used certain terms, such as resources, in this announcement that the United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov.