นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า “ การสร้างความปลอดภัยทางถนนต้องอาศับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” นับเป็นโครงการที่ดีและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งทางบกที่มีหน้าที่ในการควบคุม กำกับและดูแลการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย อันจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

“โครงการขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด นั้น เป็นโครงการที่ดีที่ให้โอกาสผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะการขับขี่ ภายใต้หลักสูตรการเรียนภาคทฤษฎีในวิชากฎหมาย กฎจราจร หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถ มารยาทในการขับรถ การตรวจความพร้อมของรถและการบำรุงรักษารถ รวมถึงเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยในภาคปฏิบัติ โดยใช้เวลาอบรมและฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง การที่โครงการนี้มีผู้สมัครเข้าอบรมถึง 500 คน เป็นการช่วยเพิ่มจำนวนผู้ขับรถที่มีคุณภาพบนท้องถนน ลดปัญหาอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้สังคมไทยปลอดภัยต่อไป”

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจพลังงานระดับโลกให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เรามีวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยที่เข้มเข็งและปลูกฝังอยู่ใน DNA ของพนักงานเชลล์ ครอบครัว ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเชลล์ทุกคน สนับสนุนให้นำมาใช้ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับความปลอดภัยทางท้องถนน เชลล์ปรารถนาที่จะเห็นสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยทางท้องถนนอย่างยั่งยืน และตระหนักดีว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมมือกัน จึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
และในปีนี้เราได้จัดทำ “โครงการขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” ขึ้น โดยความร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก และ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยมีเป้าหมายอบรมการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย ให้กับประชาชนทั่วไป ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัยให้เกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาทักษะการขับรถให้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะเพิ่มรายได้ที่ดีขึ้นให้กับตนเองและครอบครัว และยังเป็นการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโลจิกส์ติก อันเป็นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกด้วย”

นายชลัช วงศ์สงวน Sustainable Solutions Business Director บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่าโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” สอดคล้องกับแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่โรงเรียนทักษะพิพัฒน์และเอสซีจีจัดทำหลักสูตรขึ้นมา โดยมีเป้าหมายมุ่งสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ขับรถบรรทุกให้เป็นสุภาพบุรุษนักขับ “SMART DRIVER” เพื่อให้ผู้ขับรถบรรทุกทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมุ่งหวังที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและเกิดการบอกต่อในสังคมเป็นวงกว้าง เป็นการยกระดับการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน และปลูกฝังจิตสำนึกส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน”

“ผมขอขอบคุณเชลล์เป็นอย่างมากที่จัดโครงการมีคุณภาพ สนุก และเป็นประโยชน์อย่างโครงการนี้ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะการขับขี่ให้เชี่ยวชาญและปลอดภัย พร้อมส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสในการยกระดับความเป็นอยู่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบัน ผมทำงานขับรถรับ-ส่งรถเช่าทั่วไปบนเส้นทางในบริเวณกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และกำลังอยู่ระหว่างการต่อคิวทำใบขับขี่ ท3 ซึ่งหลังจากที่ได้รับใบขับขี่ ท3 แล้ว ผมตั้งใจจะสมัครงานขับรถบรรทุกพ่วง เพื่อหารายได้ที่ดียิ่งขึ้น” นายจิรชัย ลายเงิน ผู้เข้าร่วมโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” กล่าว

นางเปมิกา ทิพวัฒน์ อีกหนึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าว “ดิฉันรู้สึกประทับใจเชลล์เป็นอย่างยิ่งที่จัดโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” และด้วยวิธีและบรรยากาศการสอนเป็นกันเอง เนื้อหาภาคปฏิบัติและทฤษฎีครอบคลุมมีประโยชน์ ทำให้ได้พัฒนาทักษะและเทคนิคในการขับขี่ปลอดภัยที่หลากหลาย เช่น การถอยและการจอดรถขนาดใหญ่ ถือเป็นการมอบโอกาสอาชีพและส่งเสริมความปลอดภันบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี ดิฉันคิดว่าอยากให้เชลล์จัดโครงการในลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อส่งต่อโอกาสที่ดีให้แก่ผู้คนในสังคมต่อไป”

ตลอดระยะเวลา 130 ปีที่เชลล์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เชลล์อยู่เคียงข้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศมาโดยตลอดภายใต้ยุทธศาสตร์ “Powering Progress” ด้วยเจตนารมณ์ของการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Trusted Partner for Better Life) มุ่งหวังสร้างเสริมสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Powering Lives)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

สุดารัตน์ พีตกานนท์
ผู้จัดการสื่อสารองค์กร
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
โทรศัพท์ +662 262 7839
อีเมล์: sudarat.peetakanont@shell.com

วไลเกล้า คุ้มวงศ์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
อีเมล์: wkumwong@hkstrategies.com

Cautionary note

The companies in which Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this announcement, “Shell”, “Shell Group” and “Group” are sometimes used for convenience where references are made to Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Shell plc and its subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this announcement refer to entities over which Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. “Joint ventures” and “joint operations” are collectively referred to as “joint arrangements”. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

Forward-Looking Statements

This announcement contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition”, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, “milestones”, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this announcement, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, judicial, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; (m) risks associated with the impact of pandemics, such as the COVID-19 (coronavirus) outbreak; and (n) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this announcement are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Shell plc’s Form 20-F for the year ended December 31, 2021 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov). These risk factors also expressly qualify all forward-looking statements contained in this announcement and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this announcement, May 20, 2022. Neither Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this announcement.

Shell’s net carbon footprint

Also, in this announcement we may refer to Shell’s “Net Carbon Footprint” or “Net Carbon Intensity”, which include Shell’s carbon emissions from the production of our energy products, our suppliers’ carbon emissions in supplying energy for that production and our customers’ carbon emissions associated with their use of the energy products we sell. Shell only controls its own emissions. The use of the term Shell’s “Net Carbon Footprint” or “Net Carbon Intensity” are for convenience only and not intended to suggest these emissions are those of Shell plc or its subsidiaries.

Shell’s net-Zero Emissions Target

Shell’s operating plan, outlook and budgets are forecasted for a ten-year period and are updated every year. They reflect the current economic environment and what we can reasonably expect to see over the next ten years. Accordingly, they reflect our Scope 1, Scope 2 and Net Carbon Footprint (NCF) targets over the next ten years. However, Shell’s operating plans cannot reflect our 2050 net-zero emissions target and 2035 NCF target, as these targets are currently outside our planning period. In the future, as society moves towards net-zero emissions, we expect Shell’s operating plans to reflect this movement. However, if society is not net zero in 2050, as of today, there would be significant risk that Shell may not meet this target.

Forward Looking Non-GAAP measures

This announcement may contain certain forward-looking non-GAAP measures such as cash capital expenditure and divestments. We are unable to provide a reconciliation of these forward-looking Non-GAAP measures to the most comparable GAAP financial measures because certain information needed to reconcile those Non-GAAP measures to the most comparable GAAP financial measures is dependent on future events some of which are outside the control of Shell, such as oil and gas prices, interest rates and exchange rates. Moreover, estimating such GAAP measures with the required precision necessary to provide a meaningful reconciliation is extremely difficult and could not be accomplished without unreasonable effort. Non-GAAP measures in respect of future periods which cannot be reconciled to the most comparable GAAP financial measure are calculated in a manner which is consistent with the accounting policies applied in Shell plc’s consolidated financial statements.

The contents of websites referred to in this announcement do not form part of this announcement.

We may have used certain terms, such as resources, in this announcement that the United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov.