กรุงเทพฯ ประเทศไทย – บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดตัวรายงานที่สรุปเทรนด์ด้านการคมนาคมในอนาคตของภูมิภาคเอเชีย ภายใต้หัวข้อ “เมืองแห่งการสัญจร: ขับเคลื่อนการปฏิวัติการคมนาคมในเอเชีย” ซึ่งเป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลการวิจัย และบทสัมภาษณ์ต่างๆ เพื่อสรุปเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทรนด์ด้านการคมนาคมของ 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินเดีย ฟิลิปปินส์ จีน และประเทศไทย โดยรายงานได้กล่าวถึงความท้าทายที่แต่ละประเทศต้องประสบ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (Digitalisation) ความจำเป็นของทางเลือกในการเดินทางและการคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งภาพรวมด้านการคมนาคมต่างๆ เช่น พฤติกรรมการเดินทางของผู้คนในแต่ละวัย ช่องทางการคมนาคม ไปจนถึงการพัฒนาด้านการขนส่ง และความท้าทายที่เกิดขึ้นจากโควิด-19

ไฮไลท์จากรายงานของเชลล์นี้ ได้กล่าวถึงสังคมเมืองที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของประชากรชนชั้นกลาง การที่ผู้คนมีรายได้สูงขึ้น และมีความมุ่งหวังต่อสิ่งต่างๆ มากขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้กำลังส่งผลกระทบต่อความต้องการด้านการคมนาคมของผู้คนทั่วเอเชีย นอกจากนี้ รายงานยังพูดถึงเทรนด์อื่นๆ ได้แก่ การที่ผู้คนมองหาความสะดวกสบายมากขึ้น ผลกระทบจากทางเลือกดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น และความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม รายงานได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำเสนอรูปแบบการคมนาคมเฉพาะที่เหมาะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ยกตัวอย่าง สำหรับในประเทศไทยนั้น แม้ว่าที่ผ่านมาผู้คนจะใช้ยานพาหนะสองล้อเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันก็มีทางเลือกเพื่อการคมนาคมมากมาย เช่น รถไฟความเร็วสูง บริการเรียกรถตามความสะดวก นอกจากนี้ยังมีการใช้รถยนต์ส่วนตัวในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะก็มีการขยายตัว รวมถึงยังมีโครงการที่จะก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่สามในกรุงเทพฯ ด้วย

“ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่สามารถก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลาง และมีศักยภาพในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการเดินทางและคมนาคมขนส่ง หากมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการวางแผนเพื่อรุดไปข้างหน้า อย่างไรก็ดี เส้นทางสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้นำนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งจากรัฐบาล พันธมิตรในอุตสาหกรรม รวมถึงผู้บริโภคด้วย” ปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าว

รายงานยังได้พูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทยได้ตั้งเป้าว่าจะผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อย 750,000 คันต่อปี ภายในปี ค.ศ.2030 สอดคล้องกับแผนของรัฐบาลที่ผลักดันให้ไทยเป็นฐานแห่งยานยนต์ไฟฟ้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ค.ศ.2025 เชลล์ ได้มีการพัฒนาสถานีบริการสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าผ่าน เชลล์ รีชาร์จ (Shell Recharge) ในประเทศสิงคโปร์ และจีน และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสถานีบริการสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ โดยจะเห็นได้จากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะถูกพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชั้นนำ โดยเป็นการเชื่อมต่อของระบบการคมนาคมที่แข็งแกร่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

“รัฐบาลไทยได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้า อีกทั้งกระทรวงพลังงานก็พยายามผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเสรีระดับโลกของก๊าซธรรมชาติเหลว นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีโอกาสในการสนับสนุนพลังงานทางเลือก เช่น ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงโอกาสในการประเมินศักยภาพเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับไฮโดรเจน” ปนันท์ กล่าวเสริม

เรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย รักษาการกรรมการบริหารธุรกิจค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งจะส่งผลดีกับผู้คนในสังคมอย่างมาก โดย 70% ของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2015-2022 ที่มีมูลค่ากว่า 75,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง เชลล์มุ่งมั่นเดินหน้าตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในอนาคตของลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชั่นพลังงานสะอาด และพร้อมเดินเคียงข้างสังคมไทย ด้วยสถานีบริการแห่งอนาคตของเรา”

อเมอร์ อเด็ล รองประธาน เชลล์ รีเทล อีสต์ กล่าวว่า “สิ่งที่ขับเคลื่อนความต้องการของผู้บริโภคในเอเชีย คือ เทคโนโลยีใหม่ๆ ความต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงการที่ผู้คนหันมาใส่ใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยคาร์บอน และภาวะความแออัด แต่ละประเทศต่างต้องมีทางออกที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประเทศนั้นๆ เอง แต่ในทุกกรณี จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และผู้บริโภคต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางออกเหล่านั้น”

กล่าวโดยสรุป แม้ว่าแต่ละประเทศในเอเชียจะต้องมีการพัฒนาด้านการคมนาคม ระบบนิเวศของพลังงานเชื้อเพลิง และการกำหนดนโยบายตลอดจนกฎระเบียบที่จะสามารถตอบความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมสำหรับแต่ละประเทศเอง แต่สิ่งที่ทุกประเทศต้องมีเหมือนกันคือ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และผู้บริโภค เพื่อนำเสนอทางเลือกที่ตอบสนองต่อเทรนด์ใหม่ๆ และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ท่านสามารถติดตามรายงาน “เมืองแห่งการสัญจร: ขับเคลื่อนการปฏิวัติการคมนาคมในภูมิภาคเอเชีย” ได้ที่ www.shell.com/mobilityinasia

ข้อความถึงบรรณาธิการ

เกี่ยวกับรายงาน “เมืองแห่งการสัญจร”

วัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้คือ การสรุปเทรนด์หลักด้านการคมนาคมของ 5 ประเทศในทวีปเอเชีย รายงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลและรายงานสาธารณะ รวมถึงบทวิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งไม่ได้เป็นการแสดงความคิดเห็นจากเชลล์ ยกเว้นในส่วนที่ระบุไว้ ข้อมูลเชิงลึกในรายงานนี้รวบรวมมาจากข้อมูลของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมถึงข้อมูลทางสถิติจากหลายๆ ประเทศ ในบางส่วน เชลล์ยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ที่ได้จากธุรกิจค้าปลีกของเชลล์

รายงานฉบับนี้ไม่ได้มุ่งที่จะตอบคำถามต่างๆ แต่เป็นการต่อยอดบทสนทนาเรื่องการคมนาคมในทวีปเอเชียในอนาคต รวมไปถึงความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และสังคม ที่จะพัฒนาการบริการด้านคมนาคมที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

ในระหว่างที่เตรียมรายงานฉบับนี้เป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อเทรนด์ของการคมนาคมในทวีปเอเชียและยังไม่อาจสรุปชี้ชัดในขณะนี้

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์
ผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ปิยลัคน์ ชื่นชมพูนุท
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 627 3501 ต่อ 217
อีเมล์: Pchuenchompoonut@hkstrategies.com

Cautionary Note

The companies in which Royal Dutch Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this press release “Shell”, “Shell group” and “Royal Dutch Shell” are sometimes used for convenience where references are made to Royal Dutch Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Royal Dutch Shell plc and subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this press release refer to entities over which Royal Dutch Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest. 

This press release contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Royal Dutch Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Royal Dutch Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition’, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Royal Dutch Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this press release, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; and (m) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this press release are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Royal Dutch Shell’s 20-F for the year ended December 31, 2017 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov ). These risk factors also expressly qualify all forward looking statements contained in this press release and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this press release, November 2020. Neither Royal Dutch Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this press release.

We may have used certain terms, such as resources, in this press release that United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC. U.S. Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov.