Shell Thailand celebrates its 125th Anniversary

จอห์น แอบบอทท์ ผู้อำนวยการธุรกิจดาวน์สตรีม และกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทรอยัลดัชท์เชลล์ นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก ภูมิภาคตะวันออก พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มร.ไบรอัน จอห์น เดวิดสัน เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และ มร.โทมัส แวน ลีเว่น อุปทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

Mr. Abbott’s welcome speech

มร.จอห์น แอ็บบอต กล่าวเปิดงานโดยถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเชลล์ “ในวันนี้เมื่อ 125 ปีที่แล้ว เรือ SS Murex ได้เดินทางมายังชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะเรือบรรทุกน้ำมันลำแรกที่ได้เข้าสำรวจประเทศแห่งนี้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นด้านพลังงานของเชลล์ รวมทั้งเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ปัจจุบันเป็นธุรกิจที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย ความสำเร็จนี้มีรากฐานมาจากทัศนคติที่เชื่อมั่นว่าสามารถทำได้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อันเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เชลล์เดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ซึ่งเชลล์มีความโดดเด่นใน 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรม การลงทุน และความร่วมมือทางธุรกิจ”

“บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานตราตั้งห้าง 

(ตราครุฑ) จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อบริษัทของเราอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้อุทิศพระองค์อย่างมหาศาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ได้สร้างความเจริญ ก้าวหน้าให้กับประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง ซึ่งเป็นผลจากการที่ท่านทรงมีวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เชลล์จะน้อมนำแนวพระราชดำริและสืบสานต่อพระปณิธานอันมุ่งมั่น เคียงคู่สังคมไทยก้าวสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต” มร.แอ็บบอต เสริม

General Surasak Srisak, Vice Minister for Energy

พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้านพลังงานว่า “ธุรกิจของเชลล์ ดำเนินไปโดยสอดคล้องอย่างยิ่งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับรากฐานด้านพลังงาน โดยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) นั้น มุ่งที่จะพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และภาวการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน ที่ประกอบด้วยแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS) และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (OIL) ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 ผมมีความปลื้มปิติในความอุตสาหะของเชลล์ ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกันเพื่อก้าวสู่อนาคตอันสดใสที่จะเป็นแรงผลักดันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ เชลล์ยังร่วมกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ตั้งแต่พ.ศ. 2558 ภายใต้โครงการ เชลล์เติมสุข โดยบริจาคเงินรวมทั้งสิ้น 27 ล้านบาทให้กับโรงเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิมีชัยฯ เพื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและเด็กที่บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของเชลล์ในการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคน

Mr. Asada Harinsuit, Country Chairman and Vice President of Retail Business East, Shell Company of Thailand Limited

“ตลอดระยะเวลา 125 ปีที่ผ่านมา เชลล์ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการพัฒนาด้านพลังงานให้กับประเทศไทย ความสำเร็จของเราในวันนี้มาจากความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและคนไทย วิสัยทัศน์ ความกล้าหาญและการอุทิศตนของพนักงานเชลล์ อีกทั้งความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ ตลอดจนพันธกิจอันแน่วแน่ที่เรามีต่อชุมชนท้องถิ่น เมื่อห้าปีที่แล้วในงานฉลองครบรอบ 120 ปี ผมกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่อยากเห็นจากเชลล์ประเทศไทยใน 3 ด้านหลักคือ นวัตกรรม พันธมิตร และบุคลากรของเรา ในการเปิดรับแนวทางการทำงานใหม่ๆ ทัศนคติใหม่ รวมถึงการตั้งเป้าหมายและภารกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคม จึงเป็นเหตุผลที่เราสนับสนุนมูลนิธิมีชัยฯ และใช้สถานีบริการน้ำมันเชลล์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่จะช่วยพัฒนาชุมชน ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างยั่งยืน นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการเติบโตของเราเท่านั้น เชลล์ยังคงมุ่งมั่นที่จะ ‘Making Life’s Journey Better…เติมสุขให้ทุกชีวิต’ ให้กับคนไทยและประเทศไทยสืบต่อไป” นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก ภูมิภาคตะวันออก กล่าวส่งท้าย 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

สุดารัตน์ พีตกานนท์
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
โทรศัพท์: 662 – 262 7839
อีเมล: Sudarat.peetakanont@shell.com

รติกิตติ์ อิทธิชยกุล
เอบีเอ็ม
โทรศัพท์: +662 – 252 9871
อีเมล: ratikit.i@abm.co.th