บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มีความยินดีที่จะประกาศผลการจับรางวัลในแคมเปญ “เชลล์ แจกโชคใหญ่ แรงข้ามปี ลุ้นรถ BMW และบัตรเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+” ดังต่อไปนี้

ผู้โชคดีที่ได้รับรถยนต์ BMW 320d M Sport มูลค่า 2,899,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

คุณ ทัศนี พสุธาสถิตย์

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 30 รางวัล ได้แก่

ภาคเหนือ

1. ชูศักดิ์  เมืองชัย

2. บุญเลิศ  ทิพย์เดโช

3. ธีรภาพ  ธิโนชัย

4. โกเมนทร์  พานิชพันธ์

5. สุวรรณา  เทียนลำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. จิรารัตน์  ดงเลิศ

2. สัญญา  อึ่งชื่น

3. ณพิชญ์คณิสสร จุมรัมย์

4. ปณวัฒน์  เคนโยธา

5. จันทร์สทร ประสิทธิ์ชยกร

ภาคกลาง

1. สุนิสา  รื่นเริง

2. กานต์มณี มะลิ

3. มนูญ  สง่างาม

4. ประพจน์  กล่อมลอย

5. อัมพร  ทิน่าน

กรุงเทพมหานคร

1. เดชา  สุขสนิท

2. ปัญญา  ตริเกษร

3. ลำยอง  ขุนหมื่น

4. ปริญามน  ปิยปัญญานนท์

5. จักรพงศ์  ชะนะมุล

ภาคตะวันออก

1. ประภาส  เบาใจ

2. ศุภกิจ  เม้ยทับ

3. ทวีศักดิ์  นพตลุง

4. สุลาวัลย์  ผันอากาศ

5. พิณทอง  แก้วลอด

ภาคใต้และภาคตะวันตก

1. นฤพล  อินทร์โสม

2. ณรงค์  แสงสุวรรณ

3. กมลรัตน์  ขุนทองจันทร์

4. ชุติมา  นาแก้ว

5. สุขสันต์  สังข์ทอง

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 60 รางวัล ได้แก่

ภาคเหนือ

1. ฐิติพัชร  บุบผาวรรณา

2. เทวิน  วังโอปอ

3. ชนิสสินี  เตี่ยเอี่ยมดี

4. พล.ต.ต.สำเริง มุยคำ

5. สมนึก  สิทธิวะ

6. ประชา  สร้างสรรค์ธานี

7. ปราณี  มะโนทน

8. สมเกียรติ  ทนงกิจ

9. ดิเรก  เฮมภูเขียว

10. เพ็ญรุ่ง  ผึ้งทอง

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. สุกัญญา  คุณอำษา

2. กาญจนา  เสี่ยงโชค

3. พ.ท.อำนวย เกิดทรัพย์

4. ลาลิน  เหลาผา

5. สืบศักดิ์  ห่อนบุญเห่ม

6. ประนอม  สุดเพาะ

7. ประคอง  สีทะหา

8. ปัญญา  แสงทอง

9. ณรงค์  สีสุข

10. ปิยะดา  วงษ์วิบูลย์วิน

 

ภาคกลาง

1. วิสาขะ  บัณฑิตกุล

2. ณัฐฐวุฒิ  ณัฏฐสวัสดิ์

3. ณนน  เปี่ยมศิริ

4. ฤทธิ์ณรงค์ ชาติทอง

5. คะนอง  ทากทอง

6. พ.อ.วัชระ ตรีประพิณ

7. ปภาพิชญ์ ศรศิริ

8. กิตติพงษ์  นามโยธา

9. ชัยยา  เพ็ชรจรูญ

10. นพรัตน์  นุ่มนวล

กรุงเทพมหานคร

1. ณัชนันท์  สุขุมวัฒนกิจ

2. ปิยมน  อัจฉริยปัญญา

3. Dusit  Nakeiam

4. ศศิธร  เตชะวงศ์เสถียร

5. พจนารถ  เพชรภูทอง

6. สิริภัทท์  เข็มทอง

7. ชวิศา  ว่องไวกิจวัฒนา

8. ชาลี  มีนิล

9. วสันต์  ตรีรัตน์วีรพงษ์

10. ภรัณยู  เหล่าพิเชียรพงษ์

 

ภาคตะวันออก

1. รัตน์  ธราจารวัตร

2. กฎชกร  เงินท้วม

3. ทวิชภณ  สีมี

4. น้ำผึ้ง  เลี่ยมเงิน

5. ลักคณา  นาคแสง

6. จำนง  จาดเจริญ

7. ธนาวดี  สิงห์โตทอง

8. ประทีป  วงศ์ซิ้ม

9. โสภา  บุญรัตน์

10. แผน  แซ่เฮ้ง

 

ภาคใต้และภาคตะวันตก

1. จันทร์ฉาย จันน้อย

2. อัญชลี  สุนทรปิยัพันธ์

3. แก้ว  ใจยะโส

4. อนันต์  มณีแนม

5. ยอดชาย  เกตุแก้ว

6. ปิยะวุฒิ  สมวงศ์

7. เสน่ห์  เผ่าจินดา

8. สุเทพ  ทรัพย์เพิ่ม

9. บัณฑิต  จักรางกูร

10. ระพีพัฒน์ วรรณะ

กติการการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 (สาหรับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท) และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องในวันที่ติดต่อรับของรางวัล ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับรางวัลด้วยตนเอง ยกเว้นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ BMW320d M Sport ทางบริษัทเชลล์จะเป็นผู้ชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับรางวัล ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  ติดต่อคุณพนารัตน์ พิชัยกุล โทรศัพท์ 02-262- 7709, 081-751-8965 ในช่วงเวลาทำงาน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3) จดหมายยืนยันผู้โชคดีจากทางบริษัทฯ

โดยทางบริษัทฯจะนัดหมายผู้โชคดีเพื่อเข้ามารับรางวัลทางโทรศัพท์

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ (ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุวในคูปอง) ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังประกาศผลรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป ดังนี้

รางวัลรถยนต์ BMW 320d M Sport มูลค่า 2,899,000 บาท

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 จิตติมา  กัณฐาภรณ์

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 2 สมใจ  พวงทอง

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 3 สุเชต  เปียกบุตร

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 4 ทิมสุขนิติ์  สุขุมานนท์ 

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 5 บัญชา  ฤทัยทิพากร

รางวัลบัตรเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ มูลค่า 100,000 บาท

ภาคเหนือ

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 ธีระวัฒน์  อะทะไชย

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 2 นนทรัตน์  บุญทวี

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 3 พิมล  ปัญจสวัสดิ์วงศ์

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 4 นงลักษณ์ พวงมาลา

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 5 สุทัศน์  สติยศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 ศรัณย์รัชต์ สิงห์ศิริ

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 2 ภานุพงษ์  โพธิ์คาร

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 3 ว่าที่ ร.อ.จตุรงค์ พงษ์ศิริ

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 4 จันทร์  ปาสาเนาว์

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 5 นันทพล  ชินวงศ์

ภาคกลาง

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 วรพจน์  ลิ้มวชิรานนท์

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 2 สุรเกียรติ  ตุโอ

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 3 นิตยา  พุ่มมาลา

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 4 ชลดา  ชาบาง

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 5 นภดล  เจริญพจน์วจนะ

กรุงเทพมหานคร

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 อติชาต  อรุณไพโรจน์

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 2 สุธี  วชิระสมบูรณ์

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 3 สุวรรณ  ม่วงเงิน

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 4 รัดภาตา  เกตุอินทร

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 5 กิจเกษม  ไพศาลสถาน

ภาคตะวันออก

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 ชฎาพร  กรงทอง

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 2 ประพันธ์  เฉียบกระโทก

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 3 ยุทธนา

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 4 วโรตม์  อัจจิมาพร

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 5 ชาพิมญชุ์ นามณี

ภาคใต้และภาคตะวันตก

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 กรกมล  มากเอียด

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 2 มงคล  นันแสวง

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 3 วินัย  วันวงศ์

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 4 เจษฎา  ขันธ์แก้ว

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 5 เกชา  ทองมน

รางวัลบัตรเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร+ มูลค่า 50,000 บาท

ภาคเหนือ

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 ทรงยศ  ชินวิทยากรณ์

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 2 วจนะพร  จริงจิตร

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 3 ชิน  พฤติไพบูลย์วณิช

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 4  ธนภร  สีเหลือง

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 5 มณีรัตน์  บุษราคัม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 ปฏิภาณ  โพธิ์ศรีสุข

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 2 สราวุธ  เผือกผ่อง

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 3 วรวิทย์  แซ่อึ๋ง

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 4 ณิชชาพัชร์ ศิริธนโชติวรกุล

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 5 ศิวรักษ์  รินทรักษ์

ภาคกลาง

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 จารุนัน  เหรียญประยูร

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 2 อรัญ  กร่อดศรี

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 3 อมรินทร์  เพชรสา

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 4 ชูเกียรติ  วงนารี

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 5 ฐิติพร  อุณหกะ

กรุงเทพมหานคร

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 อรวรรณ  รัมมะรักขิต

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 2 ภูวสงค์  เชฏฐาคมลาก

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 3 วัชรภรณ์  แสงศศิธร

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 4 ณภัทร  สัมพานิชกุล

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 5 สุนทร  เร่งดารา

ภาคตะวันออก

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 พงษ์ศักดิ์  พงษ์ศุภกิจขจร

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 2 ปราโมทย์ พูลสวัสดิ์

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 3 ปัญจทรัพย์ เพ็ชรพงศ์

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 4 ฐณะวัฒน์ อัครประเสริฐกร

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 5 สำรวย  เอียวซู

ภาคใต้และภาคตะวันตก

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 นิฟาตีมะห์ นิแมเราะ

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 2 บำรุง  ศรีประทุม

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 3 จีระนันท์  อึ้งสกุล

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 4 ธนสิทธิ์  อนันต์อาชญาสิทธิ์

ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 5 ดอรอแม  ดามิเด็ง