บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มีความยินดีที่จะประกาศผลการจับรางวัลในแคมเปญ "แลกสิบลุ้นหมื่น" ดังต่อไปนี้

 1. สุนันท์  หลักเฟือง
 2. เพียงพอ  ธนาพงค์พันธ์
 3. ปนิฏฐา  สมบุญชู
 4. ฉัตรชัย  สมวัธน์
 5. ศิริ  บุญพิทักษ์เกศ
 6. แสวง  พูลทรัพย์
 7. ณัฐพล  เอกวงษ์
 8. ภารดร  ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
 9. สิริวรา  ล้วนแก้ว
 10. ชิราวุธ  ปทุมวัน
 11. เกศนีย์  เหลืองเจริญ
 12. วิชาญ  คงจินดา
 13. ดวงพร  กอละกัน
 14. ธัชพรรณ  ปันต่า
 15. บุญเสริม  อุไรวรณ์
 16. วนิดา  ลีมายุวัฒนานนท์
 17. ปรัชญา  นครเก่า
 18. ปราโมทย์ คงแก้ว
 19. มนทรัตน์  เอื้อพีระนันท์
 20. ประไพจิตต์ อินทรศรีทอง
 21. เกษม  เธียรศิริพิพัฒน์
 22. รุ่งรวี  แก้วเพ็ชร
 23. อุศวภัทร์  อัศวบุญญาวัชร์
 24. กรรณิกา  พัฒนา
 25. วราพร  กฤษณะทรัพย์
 26. สุพิชา  คงเจริญ
 27. สมจิตร  ครองตาเนิน
 28. บุญชัย  ลาภวัฒนกิจ
 29. เอกรินทร์  โมระ
 30. อุบล  ช่วงภูเชษ
 31. กิตติพงษ์  คงไทย
 32. นรวัชร  ชมภูแก้ว
 33. กนกวรรณ รักษา
 34. สุภาพร  ณ ระนอง
 35. เกรียงศักดิ์ ธรรมธร
 36. รัตนากรณ์ อินตา
 37. ศิริวรรณ์  ตั้งพูนทรัพย์
 38. วรากร  จู่วาที
 39. ธีระพงษ์  ตั้งธนาพลกุล
 40. วิภากรณ์  เครืองเพชร
 41. เดียว  เลขะกุล
 42. ประพิณ  ศรีศักดิ์มะเริง
 43. สุกัญญา  รัตน์ไพบูลย์วงศ์
 44. สันติพงษ์  ครองภูมินทร์
 45. พสิษฐ์  ฐานานุวัฒน์
 46. ส.ต.ต. อรรพล เจะมะ
 47. ฤทธาพร  วงษา
 48. พรเทพ  เลี้ยงเจริญทรัพย์
 49. พงศ์เทพ  เหรียญเจริญกิจ
 50. สรรชัย  พัดมา

กติกาการรับรางวัล

1. บริษัทจะโทรแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ทำการส่ง SMS หรือหมายเลขตามฐานข้อมูลบัตรเชลล์คลับสมาร์ท และจะทำการส่งจดหมายแจ้งยืนยันผู้โชคดีพร้อมรายละเอียดในการเตรียมเอกสารเพื่อรับรางวัล 

หรือผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่คุณอรุณี เจียมวงศ์สิริกุล โทรศัพท์ 02-262-6147 เวลา 8.30 – 17.00 น.

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับรางวัล รวมถึงค่าภาษีต่างๆ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ตลอดจนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง พร้อมส่งหลักฐานการชำระภาษีมาให้บริษัทฯพร้อมเอกสารอื่นๆ

3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารพร้อมหลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีเป็นจดหมายลงทะเบียนทางไปรษณีย์ 

4. หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 60 วันหลังจากวันจับรางวัล บริษัทสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป