กรุงเทพฯ 21 พฤษภาคม 2558 – บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด วันนี้ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา ริเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว โดยจะนำไปพัฒนาให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ เน้นการบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพทั้งการเกษตรกรรมสมัยใหม่และความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนและครอบครัวสามารถบริหารจัดการกิจการของตนเองได้ ชุมชนมีความเข้มแข็ง

จากสถิติพบว่า ร้อยละ 30 ของเด็กไทยที่เรียนจบแล้วได้รับการจ้างงาน ในขณะที่อีกร้อยละ 70 จะต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง ดังนั้นเป้าหมายหลักของการศึกษาไทยจึงอยู่ที่การสร้างความพร้อมให้เด็กนักเรียนในชุมชนมีทักษะการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพด้วยตัวเองได้ในอนาคต

“จุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจของเราคือการช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้อื่น เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส” นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เผย “การช่วยเหลือสังคมต้องเป็นมากกว่าการให้เงิน เราเลือกที่จะสร้างและพัฒนาคนเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก สร้างโอกาสด้วยการให้ความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต เชลล์ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแตกต่างให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทยโดยเฉพาะในด้านการศึกษา ซึ่งเราเห็นว่าทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว”

เชลล์ให้การสนับสนุนการสร้างให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิต และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนสำหรับทั้งนักเรียนและสมาชิกในชุมชนรอบๆ ผ่านทางความร่วมมือกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยในเบื้องต้นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางจะนำไปพัฒนาให้แก่

1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

3. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น

4. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่

นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานโครงการฯ กล่าวว่า   “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

สำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ที่จะนำไปพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ชนบทนี้ จะมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชน สร้างเด็กให้มีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน ฝึกทักษะชีวิต อาชีพ และการทำธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน แนวคิดการศึกษาทางเลือกนี้ริเริ่มเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์”

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังเน้นการฝึกอบรมครูเปลี่ยนจากครูเป็นนักพัฒนา ทำหน้าที่ได้หลากหลาย และมีบทบาทในการพัฒนาและช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ผ่านทางกิจกรรมและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียน

ในงานนี้มีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์  ประธานสภาปฎิรูปแห่งชาติ  ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  คณะกรรมการอำนวยการปฎิรูปการศึกษา รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพะโยม ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้อีกด้วย

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เชลล์จัดกิจกรรม “วันเชลล์เติมสุข” คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค 1 บาท – เมื่อลูกค้าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดก็ได้ ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ตั้งแต่เวลา 00:01-23:59 ของวันที่ 27 พ.ค นี้ เชลล์บริจาคให้โรงเรียนมีชัยพัฒนานำไปเริ่มและขยายโรงเรียนต้นแบบในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

บงกช แพบรรยง

ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์, บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

โทรศัพท์ +662 262 6389

อีเมล: bongkod.paebunyong@shell.com

วศีนี รัตนพฤกษ์

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

โทรศัพท์: +662 627 3501 ext. 133

อีเมล: WRatanaprug@hkstrategies.com