บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มีความยินดีที่จะประกาศผลการจับรางวัลในแคมเปญ "เชลล์แจกโชคใหญ่ ลุ้นรับ iPhone 6 จำนวน 300 เครื่อง แจกทุกเดือน เดือนละ 100 เครื่อง" ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้

ผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6 64GB สีเทาสเปซเกรย์ มูลค่า 29.400 บาท จำนวน 33 รางวัล ได้แก่

 1. นิภา แซ่คู
 2. คำรอ ยอดดี
 3. ธีรวุฒิ บุญแก้วขวัญ
 4. สุพัตรา ช่างคิด
 5. วสิน สัมพดา
 6. ภควัต ลาวัณยกุล
 7. นันทวัฒน์ พัฒนาภรน์
 8. ศิริชัย ฉิริยานุพงศ์
 9. ปิยวรรณ อรุณวิวิครสกุล
 10. จีรนุช ติวุตานนท์
 11. กิตติรัฐ เนตรสุมานนท์
 12. อริสรา ชอบชน
 13. ลัจจนา ทามัลมูล
 14. อำนาจ พวงช่อ
 15. ปองคุน แก้วมีบุญ
 16. กิตติพัฒน์ รอดเสงี่ยม
 17. เอกพงศ์ สุวประพันธ์
 18. ธนศักดิ์ ศรีแสง
 19. เจริญชัย จตุพร
 20. พิมพ์นารา พัฒจันทร์หอม
 21. สมประสงค์ ปัญญา
 22. ภูธร ไพบูลย์
 23. นพพล จุดเพชรแจ่ม
 24. เมธาวี โนนพลกรัง
 25. จิตต์ เสาหพรทรัพย์
 26. สมโภชน์ ควงมูล
 27. พรประเสริฐ คลังกระโทก
 28. ภักรพล รักติกูล
 29. มนต์ตรี ประทุมทอง
 30. สมภพ สนสาย
 31. ชวลิต เม้ยมิ่ง
 32. วิเชียร อินทร์อักษร
 33. สุภานี นักไร่

ผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6 64GB สีทอง มูลค่า 29.400 บาท จำนวน 34 รางวัล ได้แก่

 1. สิริรัตน์ คล้อยเอียม
 2. ศรายุทธ ประกอบบุญ
 3. อุรฑ แสโสมาน
 4. สมบูรณ์ เอี่ยมไพศาล
 5. เลอศักดิ์ และมิตร
 6. ดอกรัก หีบแก้ว
 7. ประทับ ใจเย็น
 8. กนกพรรณ ศรีประเสริฐอมร
 9. อนุสรา มาโค
 10. สมจิต อยู่กู้ธานี
 11. กิตติภพ ชิ้นศิรี
 12. สิริรัตน์ ภักดีบาง
 13. ปลิน ธำรงลักษ์
 14. ภัทราพร นิศามณีวงศ์
 15. ชัชวาล จำปาเงิน
 16. ชนิสสา ธาราศิลป์
 17. สมาน นามรัง
 18. พิมพ์ภาดา นิมิตรพงศ์ธร
 19. จิตตรี เทศปลื้ม
 20. วาสนา เมปัญญา
 21. เศรษฐรัตน์ สุทธิวงษ์
 22. สุวรรณี สระสังข์
 23. พิมประไพ ศุภรรัตน์
 24. กุลริสา ปรีชา
 25. ชฎิพล ทองทั่ว
 26. ณัฐพล แซ่โค้
 27. จิรายุ ลำมะนา
 28. กาณจกา วิมลไปยจิต
 29. ณัชปภา พีระประมาล
 30. วรุจ เป็นเงิน
 31. พิชิต มีพิธ
 32. วันชัย วงศ์วัฒนอนันต์
 33. ศรีนวล ศุภธนกิจ
 34. อารียา เรืองศรี

ผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6 64GB สีเงิน มูลค่า 29.400 บาท จำนวน 33 รางวัล ได้แก่

 1. สืบวงษ์ ชาติรัยงาม
 2. ภัทรกร ยาบุญณะ
 3. วัชระพงษ์ ใจใส
 4. สุมล ใจหาญ
 5. ประภาภรณ์ ปะโสติยัง
 6. สายสุนีย์ แจ่มทิม
 7. ชลธี ทองยิ่ง
 8. สุจิตรา สัญชลีสหกร
 9. สุรศักดิ์ คำสิน
 10. ธนพล นาจรุง
 11. บริษัท ไทย พี.เอส. แมชชินเนอรี่ จำกัด 
 12. สมาน เรือนทิพย์
 13. บุญเพิ่ม บูรณ์เจริญ
 14. อภิเศรษฐ์ ธัญศิริภัทรเวช
 15. ศิราภรณ์ บุษยวิมาศ
 16. จรัญ จิตรทรง
 17. ชัญญาพัชญ์ ไพธินงษ์เจริญ
 18. ณรงด์ ไก่แก้ว
 19. มหิศวร อรุณชัย
 20. ทองธ์ หาทอง
 21. ธนพัฒน์ เลิศพงสุนทร
 22. สุภาณี ปิ่นทอง
 23. สัมฤทธิ์ เลิศศิริทรัพย์
 24. สรยุทธ พันธุ์ช่างทอง
 25. นิยม สุขสวัสดิ์
 26. ภิพล ปทุมพงศ์โสธร
 27. ยงยุทธ ภักดีกิจเจริญ
 28. พงษ์ศักดิ์ จิตตาณิชย์
 29. นิรุติ มะพลับ
 30. วสันต์ เจรัมย์
 31. กิตติพงษ์ ภูนาธม์
 32. วิศณุ ตุ่มทรัพย์
 33. ธนัท เพวินวิตร

บริษัทฯ จะแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เขียนไว้บนคูปอง หากบริษัทฯไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป และบริษัทฯจะจัดส่งจดหมายยืนยันผู้โชคดีเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล

กติกาการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 และกฏหมายใดๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องขำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับรางวัล ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  ติดต่อคุณพนารัตน์ พิชัยกุล โทรศัพท์ 02-262- 7709, 081-751-8965 ในช่วงเวลาทำงาน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) จดหมายยืนยันผู้โชคดีจากทางบริษัทฯ

โดยทางบริษัทฯจะนัดหมายผู้โชคดีเพื่อเข้ามารับรางวัลทางโทรศัพท์

 

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีข้างต้นได้ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังประกาศผลรางวัล ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป ดังนี้

รางวัล iPhone6 64GB สีเทาสเปซเกรย์ มูลค่า 29,400

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 1 กรอณา หาสังข์

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 2 ชัยวัฒน์ อรัญเวช

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 3 ภีรภัคย์ กิรติไกรทิพย์

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 4 สายันต์ ทิพย์โยธา

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 5 ปจีวรรณณ ใหมจุ้ย

รางวัล iPhone6 64GB สีทอง มูลค่า 29,400

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 1 รรินทร ลาภหลาย

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 2 ชวลิต สร้อยศรี

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 3 คนินพัชร์ ถิรโรจนสุวรรณ

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 4 หอมจันทร์ ศรีมน

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 5 นิษณา คำประสิทธิ์

รางวัล iPhone6 64GB สีเงิน มูลค่า 29,400

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 1 ธีรศักดิ์ ไหลทวี

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 2 อารีย์ จุณณะภาต

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 3 สมพร จันทร์ดวงศรี

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 4 เกรียงชัย เอกา

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 5 สุวิทย์