บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มีความยินดีที่จะประกาศผลการจับรางวัลในแคมเปญ "เชลล์แจกโชคใหญ่ ลุ้นรับ iPhone 6 จำนวน 300 เครื่อง แจกทุกเดือน เดือนละ 100 เครื่อง" ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้

ผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6 64GB สีเทาสเปซเกรย์ มูลค่า 29.400 บาท จำนวน 34 รางวัล ได้แก่

 1. เอกบรินทร์ สถิตเดชกุญชร
 2. สมยศ มานะจิตต์
 3. นิยม รอดมารี
 4. ณภาภัช เพชรโช่
 5. มุจิรารัศมิ์ ภัทรจริยากุล
 6. เชาวสิต คำเทิด
 7. สุปริญา คำมนตรี
 8. นิวาริน คำพันธ์
 9. ทิพวรรณ เก่งถิ่นดง
 10. พงศ์ศักดิ์ ศรีสอ้าน
 11. บันเทิง บุญถึง
 12. ปฐมพงศ์ สุวรรณยุหะ
 13. วิโรจน์ คงอยู่เย็น
 14. อำพล วงษ์มาลา
 15. ศักดิ์ดา จันทร์สี
 16. นิศาชล ขุนเล็ก
 17. วิตโตริโอ นภนต์ เมเมโอ
 18. วีระศักดิ์ อดิวงศ์
 19. ประดิษฐ์ชัย สมัครไทย
 20. ณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล
 21. ดวงรัก สถิตยานุกุล
 22. อยู่ไสย อ่อนนวล
 23. ศุภกฤต เก้าเอียน
 24. พรชัย หงษาครประเสริฐ
 25. ธนบดี ศิริผลา
 26. จิราภรณ์ จาบจันทึก
 27. ทวีป คำคีรีกุล
 28. อัมภรณ์ แซ่อึ้ง
 29. พิทรู ขุนวิเศษ
 30. วิศิษฏ์สิริ จันทรฆาฏ
 31. นิธิกร วิไลรัตน์
 32. ณัฐพงศ์ คงเจริญรัตน์
 33. สมิรา เสานาชัย
 34. ธนากร ลาพรผล

ผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6 64GB สีทอง มูลค่า 29.400 บาท จำนวน 33 รางวัล ได้แก่

 1. อุดม ศรีจุม
 2. นิตยา ว่องไว
 3. สุรินทร์ โทสุวรรณ์
 4. ยุภาภรณ์ วิศวรากูร
 5. เนตรนภา ผลอินทร์
 6. วราภรณ์ วรรธนวศิน
 7. ศรีพิน ตันติวีรกุล
 8. อภิชาต พุฒิวรางกุล
 9. อัษรา
 10. ฉิมนภา ผิวขาว
 11. วัชราพร สาภา
 12. ปิยมาศ ทิมกระจ่าง
 13. เกียรติศักดิ์ โพธิ์ดี
 14. สุพิน เจริญชัย
 15. สุนทร อินทร์จันทร์
 16. ปรีชา ประจวบศรีรัตน์
 17. ประภาส อันสุวรรณ
 18. พงศกร แก้วทรัพย์
 19. สราวุธ โพธิ์พิทักษ์
 20. ชลารัตน์ ศรีชิพันธ์
 21. นิเวศน์ จำนวล
 22. รัชฎาภรณ์ แสงใส
 23. สุภชัย วรรณมาศ
 24. สมชาย แป๊ะยิมัลอ่า
 25. ทรงพล ยอดธรรมมา
 26. ชัยณรงค์ ฟุ้งขจร
 27. ธตชา นพดลธิยากูล
 28. ธันยชนก โตอ่อน
 29. เสน่ห์ วงษ์ธานี
 30. ภัทรพล ไทยยินดี
 31. เชิดมงคล บุตรี
 32. นิธิดล ภูมิพฤก
 33. มานัส มณีโรจน์

ผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6 64GB สีเงิน มูลค่า 29.400 บาท จำนวน 33 รางวัล ได้แก่

 1. ปวีณา สุเอม
 2. ชลธิชา จิตต์สนิทกุล
 3. สมัย โพธิ์สาร
 4. แสงเทียน เพ็งคุ้ม
 5. ศุภกัญญา แสงวิสุทธิ์ใส
 6. อมรินทร์ ประเสริฐวงษ์
 7. อุดมศรี จิรวิชัย
 8. เฉลียว ร่วมสุข
 9. สมคิด สมช่วง
 10. นริศรา แก้วทสนวงศ์
 11. อดิสรณ์ ตาลโกนกุล
 12. สาทิศ ศรียางนอก
 13. สมนึก หน่องพงษ์
 14. อภิญญา สมพงศ์
 15. สาโรจน์ ทองรักษ์
 16. น้ำผึ้ง ปัฐอินทร์
 17. วิโรจน์ ยิ้มคง
 18. นครรัตน์ สิทธิโสด
 19. นันท์ชนก สิทธิสงวงพันธ์
 20. อนุศักดิ์ ขุยกลาง
 21. Varida Srikham
 22. สุโรจน์ ผายพันธ์
 23. ณัฐิกานต์ กังวานสุระ
 24. สุชิน หมื่นนาค
 25. ทรงพล กาญจนชูชัย
 26. กัญญพัชร ศรีเพชร
 27. อารี บางพระ
 28. ลัดตะวัน ขำยวง
 29. อโนทัย สามารถ
 30. ภาวินี สิทธิพัทธ์
 31. เวคิน สุวรรณคีรี
 32. สมปอง ชุ่มกระโทก
 33. วัชระ กิจกังวาล

บริษัทฯ จะแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เขียนไว้บนคูปอง หากบริษัทฯไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป และบริษัทฯจะจัดส่งจดหมายยืนยันผู้โชคดีเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล

กติกาการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 และกฏหมายใดๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องขำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับรางวัล ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  ติดต่อคุณพนารัตน์ พิชัยกุล โทรศัพท์ 02-262- 7709, 081-751-8965 ในช่วงเวลาทำงาน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

   

  (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  (2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  (3)  จดหมายยืนยันผู้โชคดีจากทางบริษัทฯ

  โดยทางบริษัทฯจะนัดหมายผู้โชคดีเพื่อเข้ามารับรางวัลทางโทรศัพท์

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีข้างต้นได้ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังประกาศผลรางวัล ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป ดังนี้

รางวัล iPhone6 64GB สีเทาสเปซเกรย์ มูลค่า 29,400

 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 1 ปฐมพงษ์ สุวรรณยุหะ
 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 2 สวัสดิ์ สุขสี
 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 3 ปัณณวิชญ์ แซ่ต้น
 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 4 สมชาย วิสุทธาจาร
 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 5 เมทิตา หงษ์โต

รางวัล iPhone6 64GB สีทอง มูลค่า 29,400

 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 1 ศิริรักษ์ ชัยจำ
 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 2 ทรง อัมสารัมย์
 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 3 ประเสิรฐ ขวัญเนือง
 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 4 วันชัย วงค์คูณ
 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 5 พัชรี ใหญ่ไล้บาง

รางวัล iPhone6 64GB สีเงิน มูลค่า 29,400

 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 1 สรรพสิทธิ วงษาลี
 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 2 วรัญญู คำเพ็ญ
 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 3 สมเดช แสนบุบผา
 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 4 อาซียะ ยาลาแว
 • ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 5 นินิลดา สมนึก