บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มีความยินดีที่จะประกาศผลการจับรางวัลในแคมเปญ "เชลล์แจกโชคใหญ่ ลุ้นรับ iPhone 6 จำนวน 300 เครื่อง แจกทุกเดือน เดือนละ 100 เครื่อง" ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้

ผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6 64GB สีเทาสเปซเกรย์ มูลค่า 29.400 บาท จำนวน 33 รางวัล ได้แก่

 1. ไซนี ตานี
 2. รัตนา ชนะวงศ์
 3. ภาณุตร์ เหรียญประยูร
 4. ปฐมากรณ์ อรรถธรรม
 5. อุปการ จีระพันธุ์
 6. วิภา ศิลา
 7. สุภาพรรณ พันสิ้ว
 8. พงศ์เทพ ศรีธวัช
 9. ทวีศักดิ์ ชมดี
 10. ภาสกร พานิชสมบัติ
 11. สวัฒน์ บริการพานิชไพศาล
 12. วรวรรณ พิขิตเดช
 13. ชัญญา จิตต์ประวัติ
 14. ภูวกฤต วิกรานตานนท์
 15. ชนินทร์ ม่วงใย
 16. บุญฤทธิ์ พิศวง
 17. อาจินต์ อู่อรุณ
 18. จตุพล เกาะแก้ว
 19. อรยา แหลกสะอาด
 20. ศิริยา จากผา
 21. สริยา ชัยศรี
 22. วธต รูปสง่า
 23. ธนกฤต รวมพร้อม
 24. ประเสริฐ ศรีทองสุก
 25. จิรา สมศักดิ์
 26. ศัตติ วงศ์จินดาเวศธ์
 27. กิตติพัฒน์ สมจิตร
 28. นรวรรษ คุ้มจั่น
 29. ทนนชัย คิโคง
 30. อิสริยา ไทยเครือวัลย์
 31. อนิวรรตน์ จงเชื่อกลาง
 32. เดชฤทธิ์ ยาท้วม
 33. ภัทระ ปรีชา

ผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6 64GB สีทอง มูลค่า 29.400 บาท จำนวน 33 รางวัล ได้แก่

 1. นลินา มงคลตะ
 2. ยงยุทธ แก้วใส
 3. ญาดา พัฑฒฆายน
 4. ชานนท์ โรจน์วิรัตน์
 5. สงกรานต์ มหิทธิกร
 6. ธัญวรัตม์ สุขสถิตย์
 7. นงนุช จงจิต
 8. รุ่งเรือง พ่อกว้าง
 9. นฤมล เรืองรัตนตรัย
 10. ชยานันต์ งานพิริยะเมธ
 11. เดชพล ธีระเพียรนนท์
 12. ญาณิศา จาริยะพงศ์สกุล
 13. พรทิพย์ พุทธารักษ์สกุล
 14. ศิริพงษ์ เนตรสุวรรณ
 15. พัน สอาดเอี่ยม
 16. ทีปกร แก้วสะอาด
 17. มริษ แก้วมะณี
 18. วิเชียร ทองพันธ์
 19. ยูริมาศ นนทผล
 20. นันทวัฒน์ นิวาทวงษ์
 21. วิทยารัตน์ อโศกพรชัย
 22. วันวิสาข์ แซ่ต้น
 23. ช่อชบา ทองสุข
 24. ไพรินทร์ ศิรินันทา
 25. ภัทรภร เพชรรจ์
 26. เสาวลักษณ์ พูนชัย
 27. สมบูรณ์ เตียวเจริญโสภา
 28. บังออน อ่อนนวน
 29. นุสรา ชัยฉลาด
 30. วรัญญา มิ่งคำเลิศ
 31. ภัทริญา สุฐานันคร์กุล
 32. ธนวัฒน์ ทองทัพไทย
 33. กฤษฎางก์ ดวงจันทร์

ผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6 64GB สีเงิน มูลค่า 29.400 บาท จำนวน 34 รางวัล ได้แก่

 1. ธีรัชญ์ ภันตรีย์
 2. มณฑิรา พูลล้น
 3. ณัฐฐาน เลิศธีราฐิติกุล
 4. พิพัฒน์ งามวุฒิกุล
 5. อุษา นาบัณทิต
 6. กิติยากรณ์ ไชยแสน
 7. ธนพร กิ่งสายหยุด
 8. ศุภฤกษ์ บัวประดิษฐ์
 9. สหพัฒน์ สินชัยธรรม
 10. รุ่งกานต์ อยู่โพธิ์
 11. ธวัชชัย เวียงภักดี
 12. สมจิตร จันทร์เทศ
 13. ลิวายุทย์ เรืองแหลม
 14. สยาม พังเวส
 15. ถาวร เลิศวัฒนาสกุล
 16. สุนทร กลสิทธิ์
 17. มัทธณา บัวฝั้น
 18. สงคราม ไพศาลโรจนมณี
 19. เดี่ยว เครือคูณ
 20. ทิพากร เจิมจันทร์
 21. ประเสริฐ ขุนทองจันทร์
 22. ไซนูรี เจ๊ะเล็ง
 23. นิคม ล้องคร
 24. เสฎฐวุฒิ แก้วประสิทธิ์
 25. หิรัญ เทศขำ
 26. สุปรรณ์ ศรีสุข
 27. กัลษ์ บุญมี
 28. วิโรจน์ ชนบุญ
 29. ภาวินี คงเสมา
 30. ณัฐพล ขมวิลัย
 31. ชนากานต์ พรมดวงศรี
 32. สัญญา สาเหล่
 33. อเนก กุตัน
 34. สมาน ว๊งคะฮาด

บริษัทฯ จะแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เขียนไว้บนคูปอง หากบริษัทฯไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป และบริษัทฯจะจัดส่งจดหมายยืนยันผู้โชคดีเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล

กติกาการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 และกฏหมายใดๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องขำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับรางวัล ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  ติดต่อคุณพนารัตน์ พิชัยกุล โทรศัพท์ 02-262- 7709, 081-751-8965 ในช่วงเวลาทำงาน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • จดหมายยืนยันผู้โชคดีจากทางบริษัทฯ

โดยทางบริษัทฯจะนัดหมายผู้โชคดีเพื่อเข้ามารับรางวัลทางโทรศัพท์

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีข้างต้นได้ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังประกาศผลรางวัล ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป ดังนี้

รางวัล iPhone6 64GB สีเทาสเปซเกรย์ มูลค่า 29,400 

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 1 นันณรงค์ ชุมขุน

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 2 พรภวิษย์ พึ่งทอง

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 3 ณัฐวดี เจียมสวัสดิ์

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 4 ทิพวรรณ แซ่แต้

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 5 เสน่ห์ สุวรรณราช

รางวัล iPhone6 64GB สีทอง มูลค่า 29,400 

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 1 พงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 2 ชัญญา พลีชัยสกุล

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 3 ศรายุทธ์ รัฐกร

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 4 ประยูร ประไบ

รางวัล iPhone6 64GB สีเงิน มูลค่า 29,400 

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 1 ชาญณรงค์ เสาวโค

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 2 วัชรชัย วัชรธรรม

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 3 พิษณุ ตรีเพ็ชร์

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 4 ไสว สุจริต

ผู้โชคดีสำรองอันดับที่ 5 น้ำตาล ชุมอาจ