จากจำนวนประชากรโลกมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็น 9 พันล้านคนภายในปี ค.ศ. 2050 และการเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ทำให้ผู้คนหลุดพ้นจากความยากจน ประมาณการณ์ว่าอุปสงค์ของพลังงานของโลกอาจเพิ่มสูงขึ้นเป็น 2 เท่าในอีก 50 ปีข้างหน้า ขณะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความต้องการพลังงานในไทยที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในอีก 15 ปีข้างหน้า

นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า ในมุมมองเชลล์ การบริหารจัดการด้านความมั่นคงด้านพลังงาน มี 3 ประเด็นที่ต้องคำนึงถึง ประเด็นแรก คือ การมีแหล่งพลังงานที่เพียงพอและเข้าถึงได้ ทั้งยังสามารถจัดหาและจัดส่งได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการลงทุนในการจัดหาและจัดส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อให้มีราคาที่เหมาะสมกับผู้บริโภค ประเด็นที่สอง การใช้พลังงานอย่างมีประสิทฺธิภาพ เชลล์มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นกว่า 3 หมื่นล้านบาทในแต่ละปี เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงนำเสนอวิธีการประหยัดพลังงาน ประเด็นที่สาม การบริหารจัดการ พลังงาน ที่คำนึงถึงการดูแลสภาพแวดล้อม การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตและการใช้พลังงาน เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ในด้านธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น กระบวนการผลิต GTL (Gas-to-Liquid) ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานที่มีความบริสุทธิ์สูง ปราศจากซัลเฟอร์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดในบรรยากาศ เทคโนโลยี GTL เป็นเทคโนโลยีที่รองรับความก้าวล้ำของน้ำมันหล่อลื่นกลุ่มสังเคราะห์ นอกจากนี้ในด้านการลงทุนธุรกิจน้ำมัน หล่อลื่น เชลล์ใช้เม็ดเงินลงทุนในด้านการตลาดและห่วงโซ่อุปทานกว่า 1,500 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เชลล์ได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้บริหารต้นทุนและความผันผวนของราคาพลังงานอย่างเหมาะสม ส่งผลให้อุตสาหกรรมของประเทศมีความ สามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น ต่อเนื่องถึงภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งระบบให้มีความแข็งแกร่งขึ้น

ในด้านธุรกิจค้าปลีก เชลล์ลงทุนไปแล้วกว่า 1,500 ล้านบาทในการขยายสถานีบริการและปรับปรุงสถานีบริการเดิม 550 แห่ง ให้ดียิ่งขึ้น เช่น จุดแวะพักที่ลูกค้ามาใช้บริการบ่อยๆ ห้องน้ำ มินิมาร์ท ร้านกาแฟ รวมถึงการนำความรู้ในด้านการบริหารและจัดการสถานีบริการในระดับสากลมาถ่ายทอดให้ผู้บริหารสถานีชาวไทย ได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพในเวทีระดับโลก นอกจากนี้น้ำมันเชื้อเพลิงของเชลล์ ยังสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน  ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าที่ต้องการความประหยัด น้ำมันเชลล์ฟิวเซฟ หรือลูกค้าที่ต้องการความแรง น้ำมันเชลล์วี-เพาเวอร์  เชลล์ยังสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เอทานอล โดยมีแผนจะขยายสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชลล์ E20 แก๊สโซฮอล์ให้ได้ไม่น้อยกว่า 250 สถานีบริการภายในไตรมาสแรกของปีหน้า พร้อมเพิ่มงบในการทำการตลาดอีกร้อยละ 40 ในปี 2557

 “เชลล์มีความตั้งใจที่จะทำเพื่อประเทศไทย ไม่ใช่เพียงแต่ต้องการทำธุรกิจในประเทศให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น เชลล์ยังให้ความสำคัญในการลงทุนทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บริการและ เครือข่ายต่างๆ รวมทั้งการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรไทย ให้มีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีโลก เราตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของประเทศ ด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล และภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันสร้างระบบพลังงานที่รองรับความท้าทายของพลังงานในอนาคต และทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย กล่าวสรุปในตอนท้าย”