วันที่ 18 เมษายน 2555 นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย นางพิศวรรณ  อัชนะพรกุล ประธานกรรมการบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม  มูลนิธิชัยพัฒนา  -  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติให้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ภายใต้เงินบริจาคจำนวนหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพช่างยนต์ให้ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยให้ความรู้ในการซ่อมแซมและดูแลเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทางการเกษตรที่เสียหาย รวมถึงให้การสนับสนุนโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภัยพิบัติ เช่น โรงเรียนในเขตอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดทำโรงเรียนต้นแบบด้านการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ งบประมาณจำนวนหนึ่ง จะได้นำไปใช้ในการจัดซื้อเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เช่น รถแทรคเตอร์ รถบรรทุก และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ในการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในปี 2554 รวมถึงหากเกิดภัยพิบัติในอนาคต